Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Ortoma: Årsredovisning för Ortoma AB (publ) Räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ),
556611-7585 avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31.

Ortoma AB är ett publikt aktiebolag med säte i Göteborg.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Sammanfattning tolv månader och fjärde kvartalet

Tolv månader (2019-01-01 - 2019-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 729 452 SEK
(-7 581 411).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,62 SEK (-0,48) före
utspädning och -0,54 SEK (-0,48) efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 96,6 % (82,2 %).
Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 878 049 SEK
(-1 244 650).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,08) före
utspädning och 0,16SEK (-0,08) efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 18 018 982 aktier
per 2019-12-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer
556611-7585.

VD har ordet

När 2019 sammanfattas kan jag konstatera vi tog stora steg framåt på
flera plan. Vi har systematiskt arbetat nära kliniska verksamheter
där OTS (Ortoma Treatment Solution) använts. På så sätt har vi fått
ta del av viktiga synpunkter och erfarenheter av hur systemet
presterar vid rutinmässiga operationer, något som legat till grund
för fortsatt utveckling. Vi har också fortsatt exekvera strategin att
ta OTS till marknaden med en industriell samarbetspartner.

Operationer

Ortoma genomför en så kallad kontrollerad lansering av OTS, vilket
innebär att systemet under året har används av kirurger vid ett
mindre antal kliniker. Dessa kliniker samarbetar med Ortoma för att
ge återkoppling av deras erfarenheter av systemet, som sedan ligger
till grund för anpassningar och förbättringar. Operationerna syftar
också till att samla data kring OTS prestanda i klinisk miljö. Vi har
fokuserat på två parametrar: a) träffsäkerhet vid val av implantat
före operation, och b) noggrannhet vid placering av implantat under
operation. Utifrån den data vi samlat in kan vi konstatera att OTS
har både hög träffsäkerhet vid val av implantat och hög noggrannhet
vid placering av implantat. Sammantaget har det kliniska arbetet
under året lagt grunden för att vi skall kunna utöka lanseringen och
inkludera fler kliniker som använder OTS.

Innovationer och utveckling

Efter en serie operationer under inledningen av 2019 var slutsatsen
att planering med systemets planeringsmodul tog för lång tid. Vid
utvecklingen av den senaste versionen av systemet, OTS 4, som
inleddes under andra kvartalet, var prestanda därför ett fokusområde.
Vi har utvecklat en AI-modul (Artificiell Intelligens) som grund för
planeringen med Ortoma Plan. Utvecklingen av denna modul innebär att
tidsåtgången för kirurgen mer än halverats.

Uppdateringen av OTS med stöd av AI överträffar till och med våra högt
ställda ambitioner. En planering i 3D kan nu göras väsentligt
snabbare än tidigare. Vi ser att det medverkar till att kirurgen
konsekvent kan uppnå optimalt resultat vid behandlingen av patienten.
OTS 4 lanserades under fjärde kvartalet, och operationer med systemet
genomfördes framgångsrikt under årets sista månader. Automatiserad
planering av implantat med stöd av AI är världsunikt.

OTS har utvecklats som ett generellt operationssystem för planering
och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och
ryggkirurgi. Systemet har verifierats för höftledskirurgi, och bedöms
nu även efter anpassning kunna användas för andra led- och
ryggoperationer. Under fjärde kvartalet togs därför beslut att ta
steget vidare och påbörja arbetet att expandera OTS med en modul även
för ryggkirurgi. Expansionen är en följd av efterfrågan från en rad
globala marknadsaktörer och är också ett sätt att synliggöra OTS
skalbarhet.

Samarbetspartner

Företagets strategi är att ta OTS till den globala marknaden
tillsammans med en eller flera industriella samarbetspartners, via
licenser eller uppköp av bolaget. Under första kvartalet utvärderade
bolaget ett antal M&A-rådgivare som kan assistera med detta arbete.
Valet föll slutligen på MedWorld Advisors, som är baserade i USA och
har mångårig erfarenhet av att skapa samarbeten och genomföra uppköp
av utvecklingsintensiva bolag.

I ett första skede hanterade MedWorld Advisors förhandlingar under ett
exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag med kinesiska
ägarintressen. Dessa förhandlingar mynnade under slutet av andra
kvartalet ut i rekommendationen för Ortoma att fortsätta utvärdera
både regionala och globala kommersialiserings- och M&A-alternativ.

Tillsammans med MedWorld Advisors arbetar vi enligt en planerad och
strukturerad process där vi under det tredje kvartalet breddade
kartläggningen av möjliga kommersialiseringsalternativ, bland annat
vid konferenser både i Europa och USA. Det gav oss kontakter med
viktiga nyckelpersoner och en fördjupad kunskap om intressenters
behov.

Under det fjärde kvartalet interagerade vi med nyckelpersoner hos ett
antal intressenter för att ytterligare förstå behov, inom deras
organisationer, och skapa förståelse för möjligheter med OTS. Bland
annat genomförde vi en rad live-demonstrationer och producerade en
film för att lyfta fram viktiga egenskaper hos OTS. Filmen används
för att på några minuter ge insikter i OTS och är ett viktigt
instrument i vårt arbete. Ett nyckelbudskap i filmen är vårt unika
koncept att utnyttja AI som en del av OTS. Detta har gett oss mycket
stor uppmärksamhet inom branschen.

Arbetet tillsammans med MedWorld Advisors under det andra halvåret la
grunden till att ha ingående diskussioner med intressenter vid en
konferens för investerare i början av januari 2020. Därefter kommer
fokus att ligga på de intressenter som indikerat intresse att inleda
mer djupgående dialog om att ta OTS till marknaden. De intressenter
vi för diskussioner med är stora global företag med strukturerade
beslutsprocesser och ett flertal beslutsfattare.

Sammantaget har arbetet med att ta OTS till marknaden med en
industriell aktör fortskridit helt enligt plan. Vi är bra
positionerade och ser fram mot den fortsatta processen.

Emission och Covid-19

Företrädesemissionen som genomfördes under året var mycket lyckad och
vi säkerställde därmed uthållighet i förhandlingar med industriella
samarbetspartners och relevans genom att kunna fortsätta utveckling
och exekvering enligt plan. Med nuvarande kassaflöde har bolaget
rörelsekapital fram till första halvåret 2021, vilket är något längre
än vad som uppskattades när emissionen genomfördes.

När reserestriktionerna infördes som en följd av utbrottet av Covid-19
var Ortoma inbokade att närvara vid större branschevenemang. Vi
planerade att fortsätta möten för att utforska möjligheter med
viktiga potentiella kommersiella samarbetspartners. Framstegen blir
av förklarliga skäl något långsammare när det inte finns möjlighet
att genomföra personliga möten och live-demonstrationer av OTS. Till
dess att reserestriktionerna lyfts har vi övergått till att, bland
annat, livestreama demonstrationer och ha möten via videokonferenser.
På detta sätt kan vi under rådande omständigheter fortsätta pågående
aktiva dialoger på bästa sätt.

Väsentliga händelser under 2019 och första kvartalet 2020

Första kvartalet

· Bolaget arbetade aktivt med olika möjligheter inom ramen för
strategin att ta Ortoma Treatment Solution (OTS) till marknaden med
en industriell samarbetspartner och förde diskussioner med flera
parter. Som ett led i arbetet genomfördes under Q4 2018 och Q1 2019
ett antal live-demonstrationer för industriella aktörer baserade i
Europa och USA. Resultaten av dessa demonstrationer var att
diskussionerna fördjupades, under inledningen av 2019, med de aktörer
som visade intresse att inleda samarbete med bolaget.

· Bolaget knöt även kontakt med en industriell aktör baserad i Asien
med ett dotterbolag i England och OTS demonstrerades under början av
2019 för dessa aktörers exekutiva företagsledningar.

· Under kvartalet utfördes operationer vid två sjukhus vid ett
flertal tillfällen. Detta generade ytterligare erfarenhet av
användning av OTS i klinisk miljö. Systemet uppdaterades baserat på
dessa erfarenheter. Under slutet av kvartalet lanserades OTS med stöd
för ocementerade implantat från DePuy Synthes.

· Vidare genomfördes livedemonstrationer av OTS för en svensk klinik
som visat intresse att upphandla OTS. Kliniken har beslutat att gå
vidare genom att utföra ett antal pilotoperationer under hösten 2019
innan slutligt beslut att upphandla OTS.

· Under kvartalet fick Ortoma ytterligare patent utfärdat av US
Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet rör bolagets innovativa
operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS). Det beviljade
patentet kompletterar bolagets patentskydd för OTS i USA och omfattar
alla typer av ortopediska implantat.

Andra kvartalet

· Ortoma tecknade ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag,
som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förband sig Ortoma att
fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller förhandlingar
med andra bolag med huvudkontor i Asien. Avtalet gav motparten
möjlighet att fortsätta utvärdera Ortomas teknik och förhandla om
kommersiella villkor med en begränsad exklusivitet.
Avsiktsförklaringen innebar att Ortoma var fri att fortsätta
diskussioner med bolag som har huvudkontor utanför Asien.

· Elisabeth Liljensten avgick ur styrelsen på egen begäran
· Ortoma AB meddelade i april månad att bolagets årsstämma
senareläggs och blev planerad att hållas den 28 juni 2019 i Göteborg.

· Ortoma AB utsåg i maj månad MedWorld Advisors
(www.medworldadvisors.com) till M&A-rådgivare (dvs. rådgivare vid
företagstransaktioner) för att bistå bolaget och styrelsen med
hantering, utvärdering av, samt förhandlingar med, eventuella
uppköpare eller industriella samarbetspartners.

· Ortoma AB höll den 28 juni 2019 årsstämma och de antagna besluten
och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma.

Tredje kvartalet

· Ortoma hade under en tid ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt
bolag, som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förband sig
Ortoma att fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller
förhandlingar med andra bolag med huvu...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.