Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Ortoma: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), org. nr 556611-7585, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 15:00 i Convendum
Göteborg City i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl.
14:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen
den 24 juni 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget
så att anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 25 juni
2020.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

·
·
·
·
· per post till Ortoma AB (publ), Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg, eller
· per e-post till info@ortoma.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om
anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Sådan omregistrering, sk. rösträttsregistrering, måste
vara genomförd senast onsdagen den 24 juni 2020, vilket innebär att
aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 24 juni 2020.

Ombud m.m.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.ortoma.com. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som
angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast den 25 juni 2020.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringspersoner samt röstkontrollanter

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. I anslutning därtill redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

(c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

12. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag

13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag; punkten 8(b)

Punkt 8(b) - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen:

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2019.

______________________

Valberedningens beslutsförslag; punkterna 2, 9, 10, 11 och 12

Valberedning har utsetts enligt den procedur som beslutats av
årsstämman 2019 och består av Roy Forslund (utsedd av Infotech i Väst
AB), Matts Andersson (utsedd av honom själv) och Peter Möller (utsedd
av Peroso AB och honom själv).

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman:

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Gunnar Németh, eller
den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, och av antalet revisorer och
revisorssuppleanter:

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma
att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter
och en suppleant, och att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna:

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma
(i) att styrelsearvode oförändrat ska utgå med tre prisbasbelopp till
styrelsens ordförande samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till
övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till
styrelsesuppleanten, (vilka inte är anställda av bolaget), och (ii)
att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
samt revisorer eller revisionsbolag eventuella revisors-suppleanter:

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

omval av Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund, Tommy Hansson,
Peter Möller och Jonny Nordqvist som ordinarie styrelseledamöter,

omval av Daniel Andersson som styrelsesuppleant,

omval av Gunnar Németh som styrelseordförande, och

omval av KPMG AB som bolagets revisor. Det noteras att KPMG AB
meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Ekberg ska kvarstå som
huvudansvarig för revisionen om KPMG AB väljs till revisor.

Punkt 12 - Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i
valberedningen och för valberedningens uppdrag:

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
oförändrade riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och
för valberedningens uppdrag i enlighet med nedan:

·
·
·
·
· Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2020 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

·
·
·
·
· Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

·
·
·
·
· Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

·
·
·
·
· Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) förslag till ordförande vid årsstämman,

(b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer,

(c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen,

(d) förslag till arvode till revisorer,

(e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer, och

(f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

·
·
·
·
· Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt ska tillse att valberedningen omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete. Sådan information ska lämnas senast under januari månad och innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungera vid valberedningens sammanträden.

·
·
·
·
· Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget dock svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019,
liksom styrelsens fullständiga förslag till...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.