Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-28

Oscar Properties Delårsrapport Januari-September 2022

Det tredje kvartalet har präglats av en fortsatt utmanande omvärld med flera makroekonomiska förändringar såsom högre inflation och räntor samt oro på de finansiella marknaderna. Dessa förändringar påverkar förstås även Oscar Properties. Till följd av detta har vi flyttat fram tillträdet av tidigare kommunicerade förvärv, däribland den affär vi kommunicerade i pressmeddelande den 17 april 2022, vilka tidigare avsågs tillträdas under det tredje kvartalet, till slutet av fjärde kvartalet

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Fokus för det tredje kvartalet har varit förvaltningen. Vi har ytterligare förstärkt organisationen på uthyrningssidan och den första november tillträder en ny förvaltningschef med lång erfarenhet från förvaltning av liknande fastighetsbestånd.

Under juli avyttrade vi två handelsfastigheter i Helsingborg. Avyttringen skedde till bokförda värden och cirka tio procent över vårt eget förvärvsvärde. Vi har även slutfört de sista transaktionerna i Primusprojektet. Vi har under det tredje kvartalet netto amorterat ca 318 miljoner kronor, medel som vi genererat genom de avyttringar vi gjorde i det tredje kvartalet. Som tidigare kommunicerats kommer vi att fortsätta att avyttra fastigheter som inte ligger i linje med vår strategi och därmed frigöra likviditet för att minska vår skuldsättning, investera i befintligt fastighetsbestånd och i förlängningen stärka vår balansräkning.

Våra bankskulder som förfaller under 2023 avses att förlängas med befintliga banker. Den säkerställda obligationen om 710 miljoner som förfaller i april 2023 kommer att till viss del refinansieras med bank och avyttringar. Våra andra obligationsförfall är i juli 2024 och november 2024.

Orealiserade värdeförändringar uppgick under det tredje kvartalet till -50,0 miljoner kronor. I värderingarna har inte effekterna av kommande indexering av hyresintäkter beaktats, då indextalet fortfarande är okänt, det fastställs i mitten av november. Dock kan vi konstatera att ca 90 procent av våra hyresavtal indexregleras enligt KPI, varigenom hyrorna höjs i takt med inflationen och ger fortsatt god avkastning.

Arbetet med att bygga en stark position som fastighetsägare med fokus på våra hyresgäster, ökad uthyrning och kostnadskontroll har fortsatt under det tredje kvartalet. Vår uthyrningsgrad är i princip oförändrad från föregående kvartal och glädjande nog ligger nettouthyrningen på en fortsatt hög nivå och uppgick under kvartalet till 5,6 mkr, detta beroende på att vi under kvartalet har stärkt vår uthyrningsorganisation med extra resurser.

Vi kan dessvärre konstatera att vi inte nådde framgång med vår talan kring Gasklockan mot Stockholms Stad, men vi har beslutat att inte överklaga domen från tingsrätten utan gå vidare i vår affärsverksamhet och på nytt skapa goda och långsiktiga relationer med Stockholms Stad.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 340,5 mkr (156,1).

• Hyresintäkterna uppgick till 326,8 mkr (135,2).

• Driftnettot uppgick till 203,8 mkr (75,0).

• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 59,3 mkr (327,8).

• Rörelseresultatet uppgick till 86,9 mkr (262,8)

• Periodens resultat uppgick till -50,5 mkr (202,8).

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,36 kronor (3,39).

• Likvida medel uppgick till 75,6 mkr (59,8).

• Soliditeten uppgick till 31,1 procent (30,1).

PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 117,4 mkr (59,6).

• Hyresintäkterna uppgick till 107,7 mkr (57,0).

• Driftnettot uppgick till 66,8 mkr (40,2).

• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till -50,0 mkr (179,8).

• Rörelseresultatet uppgick till -31,3 mkr (168,4)

• Periodens resultat uppgick till -74,1 mkr (78,2).

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,52 kronor (0,99).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Oscar Properties har emitterat en icke säkerställd obligation på 250 miljoner kronor inom ramen för den existerande ramen på 1 000 miljoner kronor och ansöker om att notera obligationen på Nasdaq. Totalt utestår 800 miljoner kronor efter denna emission.

• Oscar Properties har förvärvat tre industrifastigheter belägna i Uppsala, Norrköping och Linköping. Köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 159 miljoner kronor.

• Oscar Properties s har breddat sin geografiska närvaro genom ett förvärv av en kommersiell fastighet i Sarpsborg i Norge till ett värde om 95 miljoner norska kronor.

• Oscar Properties har avyttrat två handelsfastigheter i Helsingborg till ett värde om 333 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Tingsrätten har meddelat dom i Oscar Properties Gasklockor AB talan mot Stockholms kommun. Tingsrätten ogillar käromålet och förpliktar Oscar Properties att ersätta Stockholms kommun för dess rättegångskostnader med 2,3 mkr. I övrigt kommer inte domen att få någon inverkan på Oscar Properties, då bolaget skrev ner tillgången 2020.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:
Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),
Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 08.30 CET.

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-28 08:30 CEST.

Bifogade filer


Q3 2022 Oscar Properties Holding Kvartalsrapport Q3 20221028 FINAL

Författare MFN