Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Oscar Properties Holding AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521,
kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 klockan 13.00 i Oscar
Properties Holding AB:s lokaler Linnégatan 2, plan 4, Stockholm.
Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020, och

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2020 per post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall
antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst
ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara
längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats
www.oscarproperties.se och kan även erhållas hos bolaget eller
beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, tillfälligt
registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
onsdagen den 24 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren bör
underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Med anledning av utbrottet av coronaviruset ombeds aktieägare med
sjukdomssymptom att inte närvara personligen, möjlighet finns att
närvara och utöva sin rätt via ombud. Fullmakt för ombud att
företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning
på bolagets webbplats.

Var vänlig följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om
coronaviruset och covid-19. För aktuell information, se
folkhalsomyndigheten.se.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med
bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s
webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av
kallelsen är 192 897 861 stycken, varav 190 528 825 är stamaktier, 2
234 435 är preferensaktier och 134 601 är preferensaktier av serie B,
vilket motsvarar totalt 190 765 728,6 röster. Bolaget har inte gett
ut några stamaktier av serie B. Bolaget innehar 1 132 025
preferensaktier och 60 421 preferensaktier av serie B som inte får
företrädas på stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Dagordningens godkännande.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 (i anslutning därtill anföranden av

verkställande direktören och revisorn).

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid

redovisningen omfattar.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman (i anslutning därtill

redogörelse för valberedningens arbete).

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

14. Beslut om ändring av bolagsordning.

15. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför stämman har bestått av Robert Rosenberg
(ordförande), utsedd av Parkgate AB, Olof Nyström, utsedd av Fjärde
AP-fonden och Peter Norman, styrelsens ordförande.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN RESPEKTIVE VALBEREDNINGEN

Förslag under punkten 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson väljs till
ordförande vid stämman.

Förslag under punkten 8 b: Beslut om dispositioner beträffande
bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska
utgå till stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie
B fram till tiden för nästa årsstämma.

Förslag under punkten 9: Beslut om antalet styrelseledamöter som ska
väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden fram till slutet av
nästa årsstämma, ska bestå av fyra styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter.

Förslag under punkten 10: Fastställande av arvoden åt
styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, arvoden på
årsbasis enligt följande:

i. 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande,
ii. 250 000 kronor ska utgå till var och en av övriga
styrelseledamöter, dock undantaget verkställande direktören till
vilken inget styrelsearvode ska utgå,

iii. 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande, och
iv. 25 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Förslag under punkten 11: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande
och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma, omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Peter
Norman, Therese Agerberth och Ulf Nilsson.

Peter Norman föreslås omväljas till styrelseordförande.

En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för
val till styrelsen finns på bolagets webbplats
www.oscarproperties.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval
av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som
bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att, under
förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman,
auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att fortsätta som
huvudansvarig revisor för revisionen.

Förslag under punkten 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att stämman beslutar om
följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Riktlinjerna har framtagits med hänsyn till nya EU-regler om
aktieägares rättigheter som har implementerats genom ändringar i
aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare. Med ledande
befattningshavare avses verkställande direktör och koncernledning,
för närvarande sex personer. Riktlinjerna ska tillämpas på
ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

? Skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder

? Modern design och arkitektur ska prägla projekten

? Köpa, utveckla och sälja fastigheter med attraktiva lägen

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se
https://oscarproperties.com/om-oss/

Rörlig lön som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja
bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet.

Målsättningen med riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare är att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig
ersättning bestående av: fast lön, rörlig lön, pensionsavsättningar
samt övriga ersättningar och förmåner. Bolagsstämman kan därutöver -
och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

Den huvudsakliga ersättningen ska utgöras av fast lön och anses
motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Den
fasta lönen ska återspegla de krav som ställs på befattningen
avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar
till att uppnå affärsmålen.

Rörlig lön

Den rörliga lönen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier och baseras på utfallet av ett antal konkreta och
koncerngemensamma verksamhetsmål med utgångspunkt i den långsiktiga
affärsplanen som godkänts av styrelsen. Respektive mål ska ges en
viktning av total rörlig lön beroende på hur viktigt respektive mål
anses vara för bolaget. Målen kan inkludera finansiella mål,
operativa mål samt mål för medarbetar- eller kundnöjdhet. Utbetalning
av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de
underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt.

Rörlig lönen får uppgå till högst 50 pr...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.