Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties offentliggör årsredovisningen för 2019 med särskild revisorsupplysning

Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggör idag sin
årsredovisning för 2019. Årsredovisningen innehåller en särskild
revisorsupplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende
antagandet om fortsatt drift.

Bolagets revisor lämnar en särskild upplysning i sin
revisionsberättelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende
antagandet om fortsatt drift. Den särskilda upplysningen återges
nedan i sin helhet:

Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i
förvaltningsberättelsen och not 1 under avsnittet Fortsatt drift,
verksamhetens art, omfattning och risker av vilka det framgår att
koncernens fortsatta verksamhet är beroende av att planerade
fastighetsförsäljningar genomförs samt att förlängning eller lösen av
räntebärande skulder om 688 Mkr som förfaller under 2020 sker. Skulle
inte de åtgärder som styrelsen planerar att genomföra kunna
genomföras finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till
betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.

Avsnittet "Verksamhetens art, omfattning och risker" i
förvaltningsberättelsen och not 1 lyder:

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet måste
bibehållas i syfte att bolaget skall kunna fortsätta sin verksamhet
och därmed kan förväntas att fullgöra sina förpliktelser på kort och
lång sikt. Att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur är en
förutsättning för fortsatt verksamhet samt medför att bolaget såväl
som koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort
som lång sikt.

Frigörande av likviditet är en förutsättning för att bolaget ska kunna
fullfölja sina förpliktelser under 2020 och framåt. Dessa
förpliktelser inkluderar genomförande av nystartade projekt, avsluta
projekt i slutfasen, den löpande driften i allmänhet, lösen av sedan
tidigare förfallna leverantörsskulder och även lösen av låneförfall.
Totala räntebärande skulder med förfallotidpunkt under 2020 uppgick
per 31 december till 688 mkr. Bland de åtgärder som planeras för att
kunna uppfylla dessa förpliktelser finns en förlängning alternativt
lösen av det obligationslån om 360 mkr med förfallotidpunkt i augusti
2020. Övriga räntebärande skulderna vilka förfaller under 2020
förväntas förlängas alternativt lösas i samband med färdigställande
av projekt eller genom tillkommande likvid från
fastighetsförsäljningar. Dessutom avser bolaget att inbringa
tillkommande likviditet genom försäljning av fastigheter och projekt.
Framtida projekt kan också komma att drivas i samarbete med en
ytterligare part för att på så sätt möjliggöra genomförande av
projekten. För att kunna genomföra dessa framtida försäljningar och
samarbeten och eventuella förlängningar eller
refinansieringslösningar av låneskulderna krävs att bolaget och
motparter kommer överens om villkoren för de aktuella projekten och
att avtal träffas.

Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut och inte kunna
genomföras kan det innebära att det föreligger en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Styrelsens bedömning är att det
är sannolikt att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras och att
fortsatt likviditet kan erhållas. Företagets finansiella rapporter
har upprättats enligt antagande om fortsatt drift.

Hela årsredovisningen bifogas i pdf och finns även tillgänglig på
bolagets webbplats, www.oscarproperties.com

För frågor vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),
Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar
Engelberts försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl 18.30
CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/3123356/1256198.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.