Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Ovzon AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Ovzon AB (publ)

Aktieägarna i Ovzon AB (publ), org. nr 559079-2650, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 maj 2020 kl. 10.00 i
Bolagets lokaler på Anderstorpsvägen 10 i Solna.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra
bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för
smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av
möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta
genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta,
feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har
varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett
riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja
sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande
åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid
extra bolagsstämman:

· Möjligheten att förhandsrösta och delta via videolänk.
· Inregistrering till stämman börjar klockan 09.45.
· Externa gäster bjuds inte in.
· Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och
kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på Bolagets
hemsida, www.ovzon.com.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är tisdagen den 12 maj 2020. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste därför senast tisdagen den 12 maj 2020 genom förvaltarens
försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att
erhålla rätt att delta i stämman;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 12 maj
2020. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Extra
bolagsstämma, Ovzon AB (publ), c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB,
Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm alternativt per e-post till
ian.gulam@bakermckenzie.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt
fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud
ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år
gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår
att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga
vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas
per brev eller e-post på adress enligt ovan och bör, för att
underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda
senast tisdagen den 12 maj 2020. Fullmaktsformulär kommer att finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida www.ovzon.com.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den
möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på www.ovzon.com. En aktieägare som utövar sin
rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till
stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen
den 12 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress
som anges under "Rätt att delta och anmälan till stämman". ovan.
Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till
ian.gulam@bakermckenzie.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska
Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Deltagande per distans

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom
ombud eller per distans (via videolänk) samt förhandsrösta. De som
önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte
kunna göra det via videolänk utan måste antingen via ombud eller
förhandsröstning utnyttja sin rösträtt. Bolaget kommer senast
fredagen den 15 maj 2020, att skicka ut inloggningsuppgifter för
videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i
stämman per distans.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
8. Beslut om inrättande av ett teckningsoptions-baserat
incitamentsprogram för samtliga anställda

A. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023:2
B. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av
serie 2020/2023:2 till anställda

9. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Joakim
Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av
aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna
styrelsen beslut om nyemission av högst 7 446 809 aktier, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, från den 29 april 2020,
enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 744
680,90 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 47 kronor per aktie, vilket
baseras på bilaterala förhandlingar med investerare som utförts av
Bolaget och Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie"), totalt 350 000
023 kronor om samtliga aktier tecknas. Det är därmed styrelsens
bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma de investerare som till Bolaget och
Carnegie anmält intresse i nyemissionen.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 19 maj
2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast
den 21 maj 2020. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, är att det anses till fördel för Bolaget
och dess aktieägare att ytterligare bredda den institutionella
aktieägarbasen samt utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor
anskaffa kapital till Bolaget och ersätta det tidigare juniora
lånelöftet med eget kapital för ökad finansiell stabilitet.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de
justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om
företrädesemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna
styrelsen beslut om nyemission av högst 3 853 724 aktier, med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare från den 29 april
2020, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 385
372,40 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 40 kronor per aktie, totalt 154 148
960 kronor om samtliga aktier tecknas.

Den aktieägare som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för
befintlig aktie teckna nya aktier till teckningskursen 40 kronor per
aktie. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för varje på
avstämningsdagen innehavd aktie. Elva teckningsrätter berättigar till
teckning av en aktie i företrädesemissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 2 juni 2020 till och med den
16 juni 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske
på särskild teckningslista under tiden från och med den 2 juni 2020
till och med den 16 juni 2020. Betalning för aktier tecknade utan
stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar
efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om
tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och
senaste dag för betalning.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen besluta om tilldelning av aktier utan stöd av
teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de
personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och
som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren
var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning
ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande
teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske
genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning
utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande
till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan,
och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.
Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de
investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren
för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
<...

Författare Cision News