Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Ovzon AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Ovzon

Extra bolagsstämman i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") hölls
idag den 18 maj 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av riktad nyemission och tilldelning av aktier

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
godkänna den av styrelsen sedan tidigare beslutade nyemissionen av
högst 7 446 809 aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier
och röster i Bolaget med 7 446 809 från 34 944 155 aktier och röster
till 42 390 964 och aktiekapitalet ökar med 744 680,90 kronor, från 3
494 415,50 kronor till 4 239 096,40 kronor. Teckningskursen för
aktierna är 47 kronor per aktie, vilket baseras på bilaterala
förhandlingar med investerare som utförts av Bolaget och Carnegie
Investment Bank AB, totalt cirka 350 miljoner kronor före
transaktionskostnader. Det är därmed styrelsens bedömning att
teckningskursen är marknadsmässig.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, är att det anses till fördel för Bolaget
och dess aktieägare att ytterligare bredda den institutionella
aktieägarbasen samt utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor
anskaffa kapital till Bolaget och ersätta det tidigare juniora
lånelöftet med eget kapital för ökad finansiell stabilitet.

Samtliga aktier har tecknats och tilldelats i nyemissionen.

För ytterligare information om den riktade nyemissionen hänvisas till
pressmeddelandet som offentliggjordes av Ovzon den 29 april 2020.

Godkännande av företrädesemission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
godkänna den av styrelsen sedan tidigare beslutade
företrädesemissionen avseende nyemission av högst 3 853 724 aktier
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom
företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 385 372,40 kronor, till
totalt 4 624 468,80 kronor, och antalet aktier och röster kommer att
öka från 42 390 964 aktier och röster till totalt 46 244 688 aktier
och röster. Teckningskursen för aktierna är 40 kronor per aktie.
Företrädesemissionen tillför Bolaget högst cirka 154 miljoner kronor
före transaktionskostnader. Teckning av aktier med stöd av
teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och
med den 2 juni 2020 till och med den 16 juni 2020.

Ytterligare information angående företrädesemissionen kommer finnas
tillgänglig i det prospekt som kommer offentliggöras efter
Finansinspektionens godkännande.

Utspädning med anledning av nyemissionerna

För befintliga aktieägare som inte tecknar sig i företrädesemissionen
uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 24 procent av antalet
aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av den riktade
nyemissionen och företrädesemissionen.

Incitamentsprogram för samtliga anställda

Vid årsstämman den 1 april 2020 beslutades att anta ett
incitamentsprogram bestående av högst 700 000 teckningsoptioner. Med
anledning av nyemissionerna enligt ovan har styrelsen beslutat att
makulera samtliga teckningsoptioner som emitterades i enlighet med
årsstämmans beslut och föreslog att extra bolagsstämman skulle anta
ett nytt incitamentsprogram.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
nyemission av högst 900 000 teckningsoptioner samt att godkänna
efterföljande vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna. Om samtliga
utgivna teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolagets aktiekapital att
öka med 90 000 kronor.

Teckningsoptionerna tecknas av Bolagets dotterbolag OverHorizon AB för
vidareöverlåtelse till anställda. Syftet med nyemissionen och
överlåtelsen av teckningsoptioner är att implementera ett
incitamentsprogram för samtliga anställda.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i
Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North
Premier Growth Market under perioden fr.o.m. den 9 juni 2020 t.o.m.
den 16 juni 2020. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av
aktier under perioden fr.o.m. den 18 juni 2023 - 18 juli 2023.

Rätt att förvärva teckningsoptioner tillkommer samtliga som per den 1
juni 2020 är anställda i koncernen enligt fördelning som framgår av
kallelsen till extra bolagsstämman och det fullständiga förslaget som
hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut och överlåtas inom ramen
för incitamentsprogrammet överlåts till anställda och samtliga
teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet
aktier och röster i Bolaget att öka med 900 000 (med förbehåll för
eventuell omräkning av antalet aktier enligt optionsvillkoren),
vilket motsvarar en utspädning om ca 1,91 procent.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan
hänvisas till pressmeddelandet om nyemissionerna, kallelsen och de
fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida,
www.ovzon.com.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets
Certified Adviser.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst
som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta
erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder
inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och
har kontor i Solna, Sverige och Bethesda, MD och Tampa, FL i USA.
Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ovzon-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/16962/3114833/1249711.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.