Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Ovzon AB: Ovzon offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK

Styrelsen för Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") beslutade den
29 april 2020, vilket senare godkändes den 18 maj 2020 av en extra
bolagsstämma i Bolaget, att genomföra en kapitalanskaffning om totalt
cirka 504 MSEK bestående av en riktad nyemission av aktier,
motsvarande cirka 350 MSEK, och en fullt garanterad
företrädesemission av aktier för befintliga aktieägare om cirka 154
MSEK ("Företrädesemissionen"). Ovzon har med anledning av
Företrädesemissionen, och inför teckningsperioden som inleds imorgon
den 2 juni 2020, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets
hemsida, www.ovzon.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING
ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED
TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Offentliggörande av prospektet

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det
prospekt som har upprättats av Bolaget och som idag har godkänts av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida
https://www.ovzon.com/sv/ och kommer även att finnas tillgängligt på
Carnegies hemsida (www.carnegie.se) samt Finansinspektionens hemsida
(https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Prospektet har
endast upprättats på svenska.

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med
artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts av
Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt
Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i
Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart
i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet
och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör
inte betraktas som något slags stöd för Ovzon eller stöd för
kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att
Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är
riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin
egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i
Företrädesemissionen.

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
samt på Carnegies hemsida.

Tidsplan för Företrädesemissionen

2-16 juni Teckningsperioden i Företrädesemissionen
2-12 juni Handel med teckningsrätter
2-23 juni Handel med BTA
Omkring Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen o?entliggörs
den 18
juni

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Baker
McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av
Företrädesemissionen.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser
till Bolaget.

Ansvariga parter

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av
Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta
pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för
ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, CEO
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO
jbr@ovzon.com
+46 70 369 33 00

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ovzon i
någon jurisdiktion, varken från Ovzon eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga
till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande
är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen
och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.
Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta
pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Carnegie agerar för Ovzon i samband med den Företrädesemissionen och
inte för någon annans räkning. Carnegie är inte ansvarig gentemot
någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras
kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller
avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller
någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering
eller distribution av denna information skulle stå i strid med
gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida
det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market
Premiers regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de
erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som
har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad
bestående av icke-professionella investerare och investerare som

Författare Cision News