Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

OX2: Delårsrapport andra kvartalet 2021

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för andra kvartalet 2021.

Andra kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 950 (894) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 48 (24) MSEK, Rörelseresultat justerat för noteringskostnader uppgick till 83 (24) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 (2,7) %, Rörelsemarginal justerat för noteringskostnader uppgick till 8,7 (2,7) %.
 • Periodens resultat uppgick till 34 (-3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,14 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 220 (20) MSEK.
 • Under kvartalet har förvärv av projekträttigheter om 1,2 GW genomförts.
 • Under kvartalet tecknades avtal om försäljning samt förvaltning av vindparker om 111 MW.
 • Projektutvecklingsportföljen ökade med 443 MW under kvartalet och uppgick vid periodens slut till 17,1 (10,3) GW.
 • Under kvartalet överlämnades en färdigställd vindpark om 48 MW till kund.
 • 23 juni noterades OX2 på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Perioden jan-jun 2021

 • Intäkterna uppgick till 1 953 (1 397) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 73 (129) MSEK, Rörelseresultat justerat för noteringskostnader uppgick till 110 (129) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 (9,2) %, Rörelsemarginal justerat för noteringskostnader uppgick till 5,6 (9,2) %.
 • Periodens resultat uppgick till 82 (93) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,33 (0,37) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88 (-36) MSEK.
 • Sålda projekt under perioden uppgick till 220 (201) MW.

VD-kommentar  

"OX2 hade en positiv finansiell utveckling under andra kvartalet, där intäkterna ökade med sex procent. Rörelseresultatutvecklingen var stark till följd av högre bruttomarginal, vilket drevs av nya projektförsäljningar. OX2 har fortsatt att öka projektportföljen genom flera förvärv, bland annat genomförde vi vårt första projektförvärv i Rumänien, en marknad där vi ser potential att vara med och bidra till omställningen mot förnybar elproduktion. I slutet av kvartalet noterades OX2 på First North Premier Growth Market och vi välkomnade lite drygt 25 000 nya aktieägare!"

Webbsändning och telefonkonferensEn webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas idag klockan 10:00 CEST. Presentationen framförs på engelska.

Länk till sändningen: https://tv.streamfabriken.com/ox2-q2-2021

Samtalsinformation:  SE: +46850558375  
                                  UK: +443333009032  
                                  US: +16467224956

Ställ skriftliga frågor per mail via: ir@ox2.com
Ställ muntliga frågor genom att ringa in via ett av telefonnumren ovan.
Finansiell kalender
Delårsrapport januari-september 2021:                          26 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021:                                              23 februari 2022
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                      

Malin Johansson, IR Manager OX2
+46 70-539 50 43
ir@ox2.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som OX2 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som OX2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 28 juli 2021 kl. 08.00.

Författare Cision