Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-27

PA Resources AB: Kommuniké från extra bolagsstämma (andra kontrollstämma) i PA Resources AB den 27 oktober 2015

PA Resources AB (publ) höll extra bolagstämma (andra kontrollstämma)
den 27 oktober 2015 i Stockholm. Här följer sammandrag av stämmans
beslut. De fullständiga förslagen finns på bolagets webbsida
www.paresources.se.

Prövning av om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman)

Styrelsen i bolaget har upprättat en andra kontrollbalansräkning som
utvisar att bolagets eget kapital är återställt. Bolagsstämman
beslutade att bolaget inte ska gå i likvidation med resultatet att
verksamheten drivs vidare.

Ratihabering av avtal

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att i efterhand
godkänna de avtal som bolaget har ingått samt de beslut som styrelsen
har fattat avseende av bolaget vidtagna åtgärder från och med den 26
mars 2015 och under den tid företagsrekonstruktionen avseende bolaget
pågått.

Avnotering

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bolaget ska
vidta samtliga de åtgärder som förutsätts för att bolaget ska
avnoteras när styrelsen bedömer det lämpligt och praktiskt
genomförbart.

Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bolaget ska
införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare
innebärandes, sammanfattningsvis, att ledande befattningshavare under
vissa förutsättningar ska äga rätt till en kontant bonus om viss del
av försäljningsintäkterna för koncernens tillgångar.

Val av ny styrelse

Bolagsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av
Paul Waern, tillika styrelsens ordförande, och av Mark McAllister
samt nyval av Catharina Nystedt-Ringborg och Garrett Soden.

Aktieägarna beslutade också att arvode till de nyvalda
styrelseledamöterna ska utgå med 160 000 kronor till vardera ledamot.

Bemyndigande till styrelsen

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bemyndiga
styrelsen att vidta samtliga de åtgärder som förutsätts för att
bolaget ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt
rekonstruktionsplanen och de avtal som bolaget ingått från och med
den 26 mars 2015 och under den tid företagsrekonstruktionen avseende
bolaget pågått.

Beslut om ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att
bolagsordningens § 3 ska ändras så att bolagets verksamhetsföremål
lyder enligt följande:

"Bolaget skall självt genom dotterbolag eller genom samarbete med
annan, bedriva prospekteringsverksamhet, utvinna olja och gas samt
äga och förvalta, inbegripet köpa och sälja, koncessioner, aktier och
andelar i bolag som bedriver prospekterings- och
utvinningsverksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet."

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att ändra
bolagets bolagsordning så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000
kronor och högst 2 000 000 kronor samt om minskning av aktiekapitalet
med 10 516 799,20 kronor utan indragning av aktier för att täcka
förlust i bolaget. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital
till 800 000 kronor.

Stockholm, 27 oktober 2015
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Petter Hjertstedt, Investor Relations
Tel: +46 8 545 211 50
E-post: ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som
bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och
gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo
(Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland.
PA Resources producerar olja i Tunisien. Moderbolaget finns i
Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för
helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige.
För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om
värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella
instrument. Informationen publicerades kl.11:35 den 27 oktober 2015.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pa-resources-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagss...
http://mb.cision.com/Main/790/9855399/436305.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.