Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-23

PA Resources AB: Valberedningens förslag till styrelseval med anledning av extra bolagsstämma i PA Resources

Valberedningen i PA Resources AB (publ) lämnar följande förslag till
styrelseval imed anledning av den extra bolagsstämman den 27 oktober
2015.

Valberedningen i PA Resources AB, som inrättats i enlighet med de
principer som fastslagits av årsstämman 2014, består av Christina
Hadjigeorgiou representerande aktieägaren Gunvor Group Ltd, Mats
Nilstoft, representerande aktieägaren Villefranche S.a.r.l., Garrett
Soden, representerande aktieägaren Lorito Holdings Ltd och PA
Resources styrelseordförande Paul Waern.

Enligt vad som tidigare kommunicerats i samband med kallelsen till den
extra bolagsstämman den 27 oktober 2015, har frågan om styrelseval
aktualiserats såsom ett led i att Tomas Hedström, bolagets CFO,
meddelat att han avgår från styrelsen i samband med den extra
bolagsstämman. Detta en naturlig följd av att Tomas Hedströms
styrelseposition enbart varit av temporär karaktär så länge bolaget
befunnit sig under företagsrekonstruktion. Nu när bolaget gått ur
företagsrekonstruktionen är det inte längre motiverat att ha en
majoritet av företagsledningen representerad i styrelsen som sedan
årsstämman 2015 bestått av Paul Waern, styrelsens ordförande, Mark
McAllister/CEO och Tomas Hedström/CFO.

Mot bakgrund härav föreslår Valberedningen omval av Paul Waern,
tillika styrelsens ordförande, och av Mark McAllister samt nyval av
Catharina Nystedt-Ringborg och Garrett Soden.

Catharina Nystedt-Ringborg, född 1951, har tidigare varit
styrelseledamot för PA Resources under flera år och har mångårig
erfarenhet från styrelsearbete i internationella energi- och
oljebolag. Hon är idag bl. a. verksam som styrelseledamot och vice
ordförande i tankesmedjan Global Utmaning och den
Svensk-Nordafrikanska Handelskammaren.

Garrett Soden, som är född 1974, har mångårig erfarenhet från
styrelsearbete och som styrelseordförande, CEO och CFO i olika
råvarubolag inom Lundingruppen. Han är idag bl. a. verksam som tf CFO
och styrelseledamot i solenergikraftbolaget Etrion Corporation, vars
aktier är noterade både vid Toronto börs och NASDAQ OMX
Stockholmsbörsen. Han är också styrelseledamot och ordförande i
redovisningskommittén i det norska olje- och gasbolaget Panoro Energy
ASA, vars aktier är noterade vid Oslo börs.

Catharina Nystedt-Ringborg bedöms med sin historiska kunskap om
bolaget och sitt internationella nätverk i bl. a. Tunisien vara
betydelsefull för det kommande styrelsearbetet och de utmaningar som
bolaget nu står inför. Garett Soden bedöms likaså med hänsyn till
hans mångåriga erfarenhet från internationella energi-, olje- och
gasbolag vara en väsentlig tillgång för bolaget och styrelsen.

Årsstämman 2015 beslöt om ett arvode till ordförande om sammanlagt
550.000 kronor. Något arvode till ledamöterna Mark McAllister och
Tomas Hedström har inte beslutats utgå då de är anställda i bolaget.
Arvode till de föreslagna styrelseledamöterna föreslås utgå med
160.000 kronor till vardera ledamot som inte är anställd i bolaget,
vilket basera sig på föregående års arvode om 275.000 kronor avseende
en hel mandatperiod.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns att
tillgå på bolagets hemsida www.paresources.se

Stockholm, 23 oktober 2015
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Paul Waern, Styrelseordförande
Tel: +46 8 545 211 50
E-post: ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som
bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och
gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo
(Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland.
PA Resources producerar olja i Tunisien. Moderbolaget finns i
Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för
helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige.
För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om
värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella
instrument. Informationen publicerades kl.17:30 den 23 oktober 2015.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pa-resources-ab/r/valberedningens-forslag-till...
http://mb.cision.com/Main/790/9854088/435295.pdf

Författare WKR