Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Parans Solar Lighting: Kallelse till årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB, org. nr 556628-0649
("Bolaget" och "Parans") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30
juni 2020 kl. 10.00 vilken hålls i Åby Arena, plan 1, lokal Lovely
Godiva och Grades Singing, Åby Arenaväg 12, 431 62 Mölndal.

Information med anledning av coronapandemin

Med anledning av aktuell pandemi (Covid-19, coronaviruset) har Parans
vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Målsättningen
med åtgärderna är att hålla årsstämman kort och effektiv och minska
risken för smittspridning. Ingen förtäring kommer att serveras inför
eller efter årsstämman. Deltagande av styrelseledamöter och
bolagsledning kommer att vara begränsat och verkställande direktören
kommer inte hålla något anförande i stämmolokalen. För aktieägare som
känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset
vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid
Parans årsstämma utan att istället delta via ombud eller utnyttja
möjligheten till poströstning.

Rätt att delta och anmälan

För att få deltaga på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen som är
onsdagen den 24 juni 2020, dels senast den 24 juni 2020 anmäla sig
till Bolaget under adress:

Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal,
per telefon

031-20 15 90 eller per mail: annette.alfredsson@parans.com.
Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin
rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägarna måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före den 24 juni, så sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas
tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska
förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighets-handlingar utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.parans.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress.

Förhandsröstning
Styrelsen för Parans har beslutat att aktieägarna får utöva sin
rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand med s.k. poströstning
enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För
poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer
att tillhandahållas på Bolagets hemsida (www.parans.com). En
aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte
särskilt anmäla sig till stämman. Poströstningsformuläret gäller som
anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara Parans tillhanda senast
onsdagen den 24 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till
samma adress som anmälan till stämman. Ifyllt formulär får även inges
elektroniskt och ska då skickas till annette.alfredsson@parans.com.
Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte
förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så
sker är rösten ogiltig. Även om aktieägaren väljer att poströsta före
årsstämma ska registrering av aktier i eget namn (om aktierna är
förvaltarregistrerade). Ytterligare anvisningar och villkor framgår
av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9.
Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer

10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om riktad nyemission av 24 224 499 aktier till Qingdao
Photon Technology Co Ltd ("QPT")

12. Beslut om riktad emission av högst 9 241 651 teckningsoptioner
till QPT.

13. Beslut om att ge styrelsen ett bemyndigande att i riktade
nyemissioner ge ut nya teckningsoptioner till befintliga aktieägare
så att aktieägarna kan försvara sina ägarandelar på samma villkor som
QPT punkt 12.

14. Beslut om riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande
Förslag till Årsstämman

Val av ordförande (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Isac Wiksten väljs som ordförande.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att Anders Koritz väljs som justeringsman.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen (punkt 8a)

Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen
fastställs

Beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och
balanseras i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör (punkt
8c)

Styrelsen föreslår att styrelseledamöterna och verkställande direktör
beviljas ansvarsfrihet.

Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 9)

Fullständigt förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt senast
två veckor före årsstämman.

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)

Fullständigt förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt senast
två veckor före årsstämman.

Förslag till beslut om riktad nyemission av 24 224 499 aktier (punkt
11)

Bolaget har den 11 maj 2020 träffat ett avtal med det kinesiska
bolaget Qingdao Photon Technology Co., Ltd ("QPT") innebärande att
QPT har åtagit sig att investera i Bolaget så att QPT uppnår en
ägarandel om 29,9 procent i Bolaget före inlösen av TO7. Styrelsen i
Bolaget föreslår därför att bolagsstämman fattar beslut om riktad
nyemission av aktier i enlighet med avtalet med QPT.

·
Bolaget ska emittera högst 24 224 499 aktier, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 484 489,98 kronor ("Aktierna").

· Rätt att teckna de Aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Qingdao Photon Technology Co., Ltd. Skälen
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna
erbjuda en extern investerare att investera i Bolaget.

· För varje tecknad Aktie ska erläggas 1,15 kronor. Vid
undertecknandet av avtalet den 11 maj stod aktiekursen på Spotlight
Stock Market i 1,155, vilket ger en rabatt på 0,4%, ej beaktat värdet
på teckningsoptionerna i p. 12.

· Teckning och betalning av de Aktierna ska ske inom sex månader
från emissionsbeslutet.

· Aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
teckning verkställts.

· Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av Aktierna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut om riktad emission av högst 9 241 651
teckningsoptioner (punkt 12)

I syfte att skydda QPT mot utspädning till följd av att utestående
teckningsoptioner i Bolaget utnyttjas föreslår styrelsen vidare att
stämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna förslås emitteras till ett av Bolaget helägt
dotterbolag för successiv vidareöverlåtelse till QPT i den
utsträckning som krävs för att QPT ska bibehålla en ägarandel om 29,9
procent i Bolaget.

·
Bolaget ska emittera högst 9 241 651 teckningsoptioner
("Teckningsoptionerna").

· Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Parans Solar AB, org. nr
559131-8349 ("Dotterbolaget") som är ett av Bolaget helägt
dotterbolag.

· Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
säkerställa skydd mot utspädning av QPT aktieinnehav.
Utspädningsskyddet är reglerat i avtal mellan Bolaget och QPT som är
en del av de villkor som QPT åtagit sig att investera i Bolaget på.

· Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom sex
månader från beslutet att emittera Teckningsoptionerna.
Teckningsoptionerna tilldelas Dotterbolaget vederlagsfritt.

· Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 juli 2020 till och med
den 31 mars 2024.

Fullständigt förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt senast
två veckor före årsstämman.

Förslag till beslut om bemyndigande om riktad emission av upp till 9
241 651 teckningsoptioner (punkt 13)

Fullständigt förslag till beslut inklusive fullständiga villkor för
Teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängligt senast två veckor
före årsstämman.

För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att detta har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslag till beslut om riktad emission av högst 600 000
teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen i Bolaget föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om
emission av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör.

·
Bolaget ska emittera högst 600 000 teckningsoptioner
("Teckningsoptionerna"), varvid aktiekapitalet kan komma att öka med
högst 12 000 kronor om samtliga teckningsoptioner utnyttjas.

· För varje tecknad Teckningsoption ska erläggas en optionspremie
motsvarande optionens marknadsvärde vid tillfället för teckning och
tilldelning, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes
värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av
oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

· Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Anders Koritz, pers. nr
640717-5030. Tilldelning av Teckningsoptionerna är villkorat av att
Bolaget och QPT träffar avtal om att QPT ska investera i Bolaget och
av at...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.