Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

Parans Solar Lighting: Parans genomför en till 22,5 MSEK säkerställd företrädesemission om totalt cirka 30,0 MSEK, medd...

Parans Solar Lighting AB ("Parans" eller "Bolaget") har idag den 24
maj 2019 beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner
(units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). Erbjudandet består av högst 23 102 114 nya
aktier och högst 23 102 114 teckningsoptioner. I samband med
Företrädesemissionen har Parans upptagit ett kortfristigt lån om 6
MSEK ("Brygglånet"), och beslutat om att avsluta finansieringsavtalet
med European Select Growth Opportunities Fund ("ESGO").

Sammanfattning

· Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie, som ägs på avstämningsdagen den 3 juni 2019. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit, bestående av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 7.

· Företrädesemissionen består av högst 11 551 057 units och erbjuds till en teckningskurs om 2,60 SEK per unit, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras cirka 30,0 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.

· Företrädesemissionen är säkerställd till 75 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 5 juni till och med den 20 juni 2019.

· För att säkerställa det kortsiktiga rörelsekapitalbehovet har Bolaget upptagit ett kortsiktigt lån om 6 MSEK i april 2019. Brygglånet är ämnat att återbetalas med likvider erhållna från Företrädesemissionen.

· Styrelsen har beslutat att säga upp finansieringsavtalet med ESGO som förvaltas av L1 Capital.

· Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att kunna finansiera kommande kommersialiseringsfas, lägga en grund för Bolagets fortsatta framgång, täcka det rådande rörelsekapitalbehovet i verksamheten, samt återbetala brygglånefinansiering.

Brygglånefinansiering

Som en del av den föreliggande Företrädesemissionen har Bolaget den 5
april ingått ett avtal med Formue Nord Markedsneutral A/S avseende
ett brygglån om 6 MSEK. Brygglånet säkerställde det kortfristiga
rörelsekapitalbehovet och ledde till styrelsens beslut att säga upp
finansieringsavtalet med ESGO (European Select Growth Fund) som
förvaltas av L1 Capital Pty Ltd. Brygglånet löper med en månadsränta
om 2,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Brygglånet är ämnat att
återbetalas med likvider erhållna från Företrädesemissionen.

Finansieringsavtal

Styrelsen har beslutat att säga upp avtal med ESGO som förvaltas av L1
Capital Pty Ltd ingått 2017-11-20 samt tilläggsavtal ingått
2018-03-08 om utgivande av konvertibler med tillhörande vederlagsfria
teckningsoptioner. Per idag äger ESGO inga aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner i Bolaget vad styrelsen känner till förutom ett
aktielån från Gunnar Mårtensson.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Parans är nu inne i nästa fas av Bolagets strategiska utvecklingsplan.
Bolaget har höga ambitioner om att utveckla försäljningen globalt och
placerar betydande resurser på att kommersialisera produkten mot ett
antal prioriterade marknader såsom USA, Europa och Mellanöstern,
genom att etablera samarbeten med starka försäljningspartners.

Bolaget har successivt stärkt organisationen med erfarna medarbetare
inom samtliga väsentliga avdelningar och funktioner. Idag har Bolaget
en bra grund att bygga vidare på och uppfattas som pålitliga gentemot
partners.

Styrelsen i Parans bedömer att det är av stor strategisk betydelse att
säkerställa en god likviditet i Bolaget för att kunna finansiera
kommersialiseringsfasen och för att kunna lägga en grund för Bolagets
fortsatta framgång. Rörelsekapitalet har varit ansträngt och Bolaget
har under 2018 finansierat delar av verksamheten genom upptagande av
kortfristiga lån samt en nyemission, där betydande delar av
emissionslikviden användes till att återbetala dessa lån. Med
förestående emission avser Parans täcka rörelsekapitalbehovet, betala
av de återstående kortfristiga skulderna samt även avsluta det
befintliga finansieringsavtalet med ESGO (European Select Growth
Fund) som förvaltas av L1 Capital Ply Ltd, som bestod av konvertibler
med tillhörande teckningsoptioner. Bolaget avser vidare att fortsätta
arbetet med att bygga ett stabilt distributions- och servicenätverk
samt hålla en hög marknadsnärvaro under 2019 och in i 2020, vilket
bör positionera Bolaget väl på en allt mer växande marknad. Vidare
avser Bolaget avsätta resurser för att ytterligare reducera
komponentkostnaderna ingående i SP4-systemet i syfte att stärka
kunderbjudandet och öka marginalerna.

Mot bakgrund av ovanstående förutsättningar söker nu Parans i
föreliggande emissionserbjudande cirka 30,0 MSEK exklusive
emissionskostnader, vilket Bolaget bedömer efter avslutad emission
skall räcka för den löpande verksamheten fram till juni 2020 när
Bolaget hoppas på att få in kapital från teckningsoptioner av serie
7.

Kapitalanvändning

Förestående emission är avsedd till att täcka det rådande
rörelsekapitalbehovet i Parans verksamhet, som idag har en burn-rate
om cirka 1,4 MSEK per månad. Den totala emissionslikviden från
Erbjudandet som presenteras i detta Prospekt uppgår till cirka 30,0
MSEK före emissionskostnader. Eventuell resterande emissionslikvid
ska användas enligt Bolagets långsiktiga affärsstrategi, med ett ökat
fokus på kommersialisering genom förstärkta resurser inom
marknadsföring och försäljning samt ständig produktutveckling och
kontinuerliga effektiviseringar i produktionsprocessen.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Parans har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande,
beslutat om en emission av units i enlighet med nedan huvudsakliga
villkor:

· Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje
en (1) aktie, som ägs på avstämningsdagen den 3 juni 2019. Tre (3)
uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit till en
teckningskurs om 2,60 SEK.

· En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och två (2)
teckningsoptioner av serie 7. Företrädesemissionen innebär därmed
emission av högst 23 102 114 nya aktier och 23 102 114
teckningsoptioner. Teckningskursen om 2,60 SEK per unit innebär
således en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie där även en
vederlagsfri teckningsoption av serie 7 erhålls. Vid fullteckning i
Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om totalt
cirka 30,0 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet
komma att öka från 693 063,46 SEK till 1 155 105,74 SEK innebärande
en ökning om 462 042,28 SEK.

· Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med
5 juni 2019 till och med 20 juni 2019.

· För befintliga aktieägare som avstår från att delta i
Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen
fulltecknas, uppgår utspädningen till 40 procent.

· Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 11 maj 2020 till
och med den 25 maj 2020.

· Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Spotlights
officiella kurslista under perioden från och med 22 april 2020 till
och med 7 maj 2020. Teckningskursen kan inte vara högre än 2,00 SEK,
eller lägre än aktiens kvotvärde vilket innebär att Bolaget kan
erhålla som högst cirka 46,2 MSEK vid full teckning genom utnyttjande
av teckningsoptionerna. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka från
1 155 105,74 SEK till 1 617 148,02 SEK innebärande en ökning om 4 62
042,28 SEK. motsvarande en ytterligare utspädning om 28,57%.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 12,09 procent av
teckningsförbindelser och till cirka 62,91 procent av
emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 75 procent av
Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Teckningsförbindelser har lämnats av Gunnar Mårtensson
(styrelseordförande) genom bolag, Gunnar Benselfelt
(styrelseledamot), Isac Wiksten (Styrelseledamot), Bo Löfgren
(Styrelseledamot), Anders Koritz (verkställande direktör), Annette
Alfredsson (finansiell chef), Britt Holmen, Vilhelm Schottenius samt
FUSAB Fastighetsutveckling i Stockholm Aktiebolag.
Emissionsgarantierna har lämnats av externa garanter. För
emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision om tio (10)
procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen
ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Tidplan

+--------+-----------------------------------------------------------------+
|24 maj |Styrelsebeslut om Företrädesemission |
|2019 | |
+--------+-----------------------------------------------------------------+
|24 maj |Beräknad dag för offentliggörande av prospekt. |
|2019 | |
+--------+-----------------------------------------------------------------+
|29 maj |Sista handelsdag i aktierna med rätt att delta i |
|2019 |Företrädesemissionen. |
+--------+-----------------------------------------------------------------+
|31 maj |Första handelsdag i aktierna utan rätt att delta i |
|2019 |Företrädesemissionen. |
+--------+-----------------------------------------------------------------+
|3 juni |Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear|
|2019 |Sweden AB förda aktieboken per denna dag kommer att erhålla |
| |uniträtter vilka medför rätt att delta i Företrädesemissionen. |
+--------+-----------------------------------------------------------------+
|5 juni -|Teckningsperiod. |
|20 juni | |
|2019 | |
+--------+-----------------------------------------------------------------+
|5 juni |Handel med BTU inleds |
+--------+-----------------------------------------------------------------+
|5 juni -|Handel i uniträtter. |
|18 juni | |
|2019 | |
+--------+-----------------------------------------------------------------+
|26 juni |Beräknad dag för offentliggörande av utfall. |
|2019 | |
+--------+-----------------------------------------------------------------+

Inv...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.