Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Paynova AB: Paynova genomför företrädesemission om ca 23 Mkr samt riktad emission om 5 Mkr

Paynova AB (publ) ("Paynova" eller "Bolaget") meddelar idag att
styrelsen beslutat genomföra dels en fullt ut garanterad
företrädesemission om ca 22,9 Mkr och dels en riktad emission om 5
Mkr som tecknas av RoosGruppen. Båda emissionerna genomförs till
teckningskursen 10 kronor per aktie. Styrelsens beslut är villkorat
av godkännande vid en extra bolagsstämma den 26 maj 2020.

Bakgrund och motiv
Paynova har det senaste året intagit en position som den naturliga
partnern för betalplattformar och fintech-bolag som vill erbjuda
konsumentkrediter kopplade till köp av produkter och tjänster. För
att attrahera framtidens digitala kunder har Paynova under de tre
senaste åren:

· Utvecklat nydanande teknik och anpassade lösningar för
konsumentkrediter som direkt eller indirekt är kopplade till köp.

· Byggt upp en snabbrörlig organisation bestående av specialister
som besitter djup spetskompetens för snabba och flexibla leveranser.

· Utvecklat en lösning som kan tillhandahållas white label, dvs helt
i kundens varumärke samt med en affärsmodell som är transparent och
bygger på vinstdelning med kunden.

Som en del i Bolagets utveckling har strategiska partnerskap ingåtts
med ledande fintech-bolag såsom PayPal, Trustly och RatePay. Utöver
en växande verksamhet med befintliga kunder avser Paynova att
expandera sin verksamhet i nya geografiska marknader samt ingå
ytterligare partnerskap med både inhemska och internationella
betalplattformar och fintech-bolag.

För att ge Bolaget bästa förutsättningar att växa sin affär och
etablera en uthållig lönsamhet har styrelsen beslutat att genomföra
de två emissionerna som tillsammans kommer att inbringa ca 27,9 Mkr
till Paynova. Kapitalet från nyemissionerna stärker den finansiella
ställningen samt ger Bolaget möjlighet att fullfölja lagd
tillväxtplan.

I och med den riktade emissionen tillförs Paynova en ny långsiktig och
kapitalstark ägare i form av Håkan Roos genom investmentbolaget
RoosGruppen. Utöver teckning av de 5 Mkr i den riktade emissionen
garanterar RoosGruppen 5 Mkr i företrädesemissionen. Ett flertal av
Paynovas större aktieägare har förbundit sig att teckna sina andelar
i företrädesemissionen som tillsammans motsvarar 33,5 procent av
emissionen. Resterande andel av företrädesemissionen omfattas av
garantiåtaganden från RoosGruppen samt befintliga aktieägare, där
exempelvis Bolagets största ägare Rieber & Søn garanterar en större
post.

Villkor och information om nyemissionerna
Styrelsen för Paynova avser att kalla till extra bolagstämma den 26
maj 2020 och föreslå att bolagsstämman godkänner nyemission om högst
2 290 153 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Villkoren i företrädes-emissionen innebär att varje på
avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt.
Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till
teckningskursen 10 kronor per aktie.

Styrelsen avser att i samma kallelse föreslå att bolagsstämman
godkänner styrelsens beslut om en riktad emission om högst 500 000
aktier till RoosGruppen AB till en teckningskurs om 10 kronor per
aktie. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska få tillgång till
ytterligare kapital och att Paynova genom RoosGruppen tillförs ännu
en långsiktig och aktiv investerare.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

· 26 maj - extra bolagsstämma
· 15 juni - sista dag för handel inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

· 16 juni - aktien handlas exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

· 17 juni - avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
· 23 juni - prospekt offentliggörs
· 23 juni - 7 juli - teckningsperiod
· 13 juli - offentliggörande av utfall
------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

Jens Ismunden, Rådgivare, RoosGruppen AB
jens@roosgruppen.com, Telefon: +46 (0)73-031 25 81

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika
konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade
kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar,
finansiella institut och bankutmanare. Paynova är ett av
Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM
Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24
april 2020 kl. 07:30 CEST.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring
den 23 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong,
Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/paynova-ab/r/paynova-genomfor-foretradesemiss...
https://mb.cision.com/Main/15210/3095897/1235147.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.