Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-03

Peab: Kallelse till årsstämma i Peab AB (publ)

Välkommen till Peab ABs årsstämma
torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00, Grevieparken, Grevie.

PROGRAM

Klockan 14.00 Inregistrering börjar

Klockan 15.00 Årsstämman inleds

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 3 maj 2019.

- dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta
med senast fredagen den 3 maj 2019 kl 14.00. Anmälan kan göras via
bolagets webbplats peab.se, per telefon 0431-893 50 eller per post
till Peab AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23
Stockholm.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella
fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i
förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att
förenkla inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten till
bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på peab.se och sänds på begäran till aktieägare.

PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med
årsstämman, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

DELTAGARBEKRÄFTELSE

Deltagarbekräftelse översänds i vecka 19 till aktieägare som anmält
sig. Deltagarbekräftelsen ska tas med till stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 3
maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste
meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

ÅRSREDOVISNING OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse,
styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 17-19, styrelsens
yttrande till beslut under punkt 10 och 18 samt revisorns yttrande
över riktlinjer för ersättningar finns senast från och med torsdagen
den 18 april 2019 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor,
Margretetorpsvägen 84 i Förslöv, samt på Peabs hemsida
peab.se/stamma/. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till
aktieägare.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation,
samt dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

13. Beslut om styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden

14. Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande

15. Val av revisor

16. Val av ledamöter till valberedning

17. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier

18. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av
egna aktier

19. Fastställande av ersättningspolicy

20. Övriga ärenden

21. Stämmans avslutande

PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningens förslag: Göran Grosskopf väljs till ordförande vid
stämman.

PUNKT 10 BESLUT OM VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med
4,20 kr (4,00) kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås måndagen den 13 maj 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet
med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden
torsdagen den 16 maj 2019.

PUNKT 12 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Valberedningens förslag: Åtta (oförändrat) styrelseledamöter. En
(oförändrat) revisor utan revisorssuppleant, förutsatt att ett
registrerat revisionsbolag väljs som bolagets revisor.

PUNKT 13 BESLUT OM STYRELSE-, UTSKOTTS- OCH REVISIONSARVODEN

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 900 000 (800 000)
kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 450 000 (400 000) kr.
För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet föreslås att
arvode utgår med 75 000 (60 000) kr för respektive ledamot i vardera
utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslås att arvode till
ordförande utgår med 150 000 (120 000) kr och till varje övrig
ledamot med 75 000 (60 000) kr. Det sammantagna arvodet till
ledamöterna föreslås uppgå till 4 875 000 (4 260 000) kr. Arvode till
revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE

Valberedningens förslag:

Omval av Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Liselott Kilaas, Kerstin
Lindell, Mats Paulsson, Fredrik Paulsson, Malin Persson och Lars
Sköld. Göran Grosskopf utses till ordförande och Mats Paulsson till
vice ordförande.

PUNKT 15 VAL AV REVISOR

Valberedningens förslag: Omval av registrerade revisionsbolaget, KPMG
AB. Om KPMG AB väljs kommer Dan Kjellqvist att vara ansvarig revisor.
Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

PUNKT 16 VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNING

Aktieägare representerande drygt 61 procent av den totala andelen
röster i bolaget (Ekhaga Utveckling AB, AB Axel Granlund och Mats
Paulsson) föreslår följande beträffande valberedningen: För tiden
fram till årsstämma 2020 föreslås omval av Mats Rasmussen (Ekhaga
Utveckling AB), Ulf Liljedahl (AB Axel Granlund), Malte Åkerström
(Mats Paulsson) och Göran Grosskopf (styrelsens ordförande). Som
ordförande i valberedningen föreslås Ulf Liljedahl. För den händelse
någon av valberedningens ledamöter lämnar denna innan valberedningens
arbete för året är slutfört, uppdras åt ordföranden för
valberedningen att vid behov utse ny ledamot till valberedningen. Om
det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som
sedan, vid behov, beslutar om utseende av ny ledamot.

PUNKT 17 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV B-AKTIER

Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier
motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan
företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

PUNKT 18 BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare
av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att
bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en
tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas på
NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en
kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en
maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas
mot vederlag i pengar,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex
företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget
innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett
pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen
med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets
kapitalstruktur och/eller att användas vid finansiering av förvärv m
m.

PUNKT 19 FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNINGSPOLICY

Styrelsens förslag till ersättningspolicy motsvarar den
ersättningspolicy som antogs vid årsstämman 2018.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för
kallelsen till totalt 296 049 730 representerande 604 929 343 röster,
varav 34 319 957 A-aktier representerande 343 199 570 röster och 261
729 773 B-aktier representerande 261 729 773 röster. Av det totala
antalet registrerade aktier innehar Bolaget 1 086 984 B-aktier, vilka
ej är röstberättigade.

Förslöv i mars 2019

Peab AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka
15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor.
Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och
Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne.
Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/peab/r/kallelse-till-arsstamma-i-peab-ab--pub...
https://mb.cision.com/Main/424/2780306/1019474.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.