Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Pegroco Invest: Pegroco Invest AB Delårsrapport januari-mars 2020

Pressmeddelande den 29 maj 2020

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Perioden januari-september 2020 (Koncern)

· Nettoomsättningen uppgick till 304,6 Mkr (260,8 Mkr)
· Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag
uppgick till 21,6 Mkr (17,9 Mkr)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,1Mkr (-11,9 Mkr)
· Resultatet per stamaktie uppgick till -0,51 kr (-0,29 kr)
· Periodens kassaflöde uppgick till -38,6 Mkr (-89,5 Mkr)

Perioden januari-september 2020 (Moderbolag)

· Nettoomsättningen uppgick till 8,6 Mkr (3,0 Mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till 2,5 Mkr (-1,8 Mkr)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,1 Mkr (6,8 Mkr)
· Resultatet per stamaktie uppgick till 0,29 kr (0,17 kr)
· Periodens kassaflöde uppgick till -4,6 Mkr (-80,2 Mkr)

Väsentliga händelser under perioden
Pegroco förvärvar eSite Power Systems i samband med långfristig
uppgörelse kring finansiering av lämnade garantistöd till tidigare
portföljbolaget Flexenclosure

Pegroco har ingått ett långsiktigt avtal med kreditgivarna rörande
finansiering av de borgenskrav som uppkom i samband med att Pegroco
under 2017/2018 som huvudägare i Flexenclosure, gav garantistöd för
kundrelaterade bankgarantier efter att bolaget erhållit betydande
orders från världens ledande datadriftoperatör. De berörda parterna
är Nordea, Collector, Aros Kapital och EKN - Exportkreditnämnden. Som
tidigare angivits i halvårsrapporten per den 30 juni 2019 beräknades
borgensansvaret maximalt uppgå till 104 Mkr exklusive räntor vilket
ligger i fas med dagens uppgörelse.

Pegroco har som en del av uppgörelsen, övertagit eSite Power Systems,
som tidigare var en av två affärsenheter i Flexenclosure.
Övertagandet omfattar alla materiella tillgångar inklusive dess
patent,

dotterbolag i och utanför Sverige, kundbas med ca 3.500 tidigare
levererade operativa enheter och annan kringutrustning samtidigt som
bolaget lyckats behålla samtlig nyckelpersonal. Pegrocos investering
utgörs främst av kvittning av prioriterade fordringar på konkursboet.
Pegroco och eSite Power Systems har även lyckats knyta till sig
Skaraborg Invest, Jula och Venova, som investerare och

partners. Pegrocos ägande efter emissionerna uppgår till 75,7 % med en
post-money värdering av 27 Mkr av eSite Power Systems.

Pegroco innehåller utdelning
Pegroco Invest ABs styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman
samt att innehålla den beslutade kvartalsvisa utdelningen som
beslutats att utbetalas med avstämningsdag den 31 mars 2020, givet

de osäkra och accelererande konsekvenserna av coronaviruset COVID-19.
Vidare har Pegrocos styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget om
en halverad utdelning på 4,76 kronor för bolagets preferensaktier som
tidigare föreslagits. Pegroco Invest AB har en preferensaktie som är
noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2015.
Pegrocos bolagsordning stipulerar att utdelning skall lämnas om 9,50
kronor per år som kvartalsvisa utbetalningar för dessa aktier. Vilket
årligen

skett. Då de accelererande konsekvenserna av COVID-19 är svåra att
förutse för Pegroco Invest med sina portföljbolag, har styrelsen
värderat sina handlingsalternativ och beslutat att innehålla den
tidigare beslutade utdelningen på 2,40 kronor per aktie med
avstämningsdag den 31 mars 2020 med hänsyn till aktiebolagslagens
försiktighetsregel, innefattade bland annat regler om likviditet och
överföring av värde till bolagets ägare. Utbetalning av denna
beslutade utdelning kommer att genomföras så snart det är

försvarligt enligt aktiebolagslagens försiktighetsregel. Information
om när detta kommer att ske, kommer att lämnas så snart effekterna av
COVID-19 på bolagets likviditet kan överblickas. Mot samma bakgrund
har styrelsen beslutat att ändra sitt tidigare förslag om att föreslå
årsstämman en halverad utdelning. Styrelsen föreslår nu att ingen
utdelning föreslås vid kommande årsstämma. Styrelsen noterar vidare
att Pegrocos bolagsordning stipulerar att vid situationer då
utdelning ej lämnas, skall den innehållna utdelningen på årsbasis
uppräknas med motsvarande 10,0 procent årligen. Det är styrelsens
ambition att den ordinarie utdelningen så snart den rådande krisen
och dess finansiella konsekvenser kan överblickas och balanseras,
ånyo kan föreslå årsstämma eller extrastämma att innehållen utdelning
jämte stipulerad räntekompensation kan utges.

Händelser efter periodens utgång
COVID - 19
Den pågående krisen avseende COVID-19 pandemin samt påföljande
effekter av nedstängda länder, arbetsplatser och flygplatser påverkar
även Pegroco och dess portföljbolag. Pegrocos portföljbolag är aktiva
inom all typ av import av varor, frakt samt förflyttning av personal
och arbetsfordon och berörs på olika sätt av krisen. Omfattningen är
fortfarande svår att uppskatta men tydligt är att beslutsvägar är
längre och mer avvaktande vilket skapar en osäkerhet kring nya
transaktioner i Pegroco samt kring nya avtal och ordrar i
portföljbolagen.

VD-kommentar
Kommentar från den verkställande Direktören
Årets första kvartal präglades av de negativa nyheter och konsekvenser
som är en följd av den utbredda Corona-epidemin. Sedan mitten av
februari har huvuddelen av våra ansträngningar inriktats på
förbyggande planering och aktiviteter för att minska den förväntade
negativa påverkan på såväl moderbolaget som portföljbolagen, dess
affärer och inte minst viktigt, likviditet och finansiella situation.
Samtliga portföljbolag har initierat dialoger med sina banker men
även leverantörer kring likviditetsförsörjning och
amorteringsuppskov. Tyvärr kan vi konstatera att bankernas intresse
att ge ett pro-aktivt stöd, trots Riksbankens och EKN's stödprogram,
varit mycket svalt. I motsats till detta agerande är vi glada att
bankerna som ingår i det konsortium som stöttat oss med finansiering
för de garantiåtaganden som bolaget lämnade under 2017/2018 och som
löstes ut sommaren 2019, varit stödjande, tillmötesgående och
förstående till att de transaktioner som annars i en normal marknad
kunnat genomföras, men nu måste skjutas minst 6-12 månader på
framtiden. Bankerna har beviljat ett s.k. moratorium på återstående
ca 96 MSEK i skuld under 6 månader. Vi har även i stor utsträckning
initierat ansökningar om statliga stöd för att förhindra uppsägningar
och neddragningar som annars varit helt nödvändiga och vid ett
uteblivande kunnat skada verksamheterna än mer. Såväl Skatteverket
som Tillväxtverket har uppvisat, enligt min mening, god vilja,
professionell och kraftfull hantering av de ansökningar om stöd som
bolagen i portföljen skickat in. Vår portfölj påverkas i olika
omfattning, men de aktiviteter som så här i efterhand initierades och
nu kan utvärderas, var resoluta och låg på framkant. Detta har
inneburit avsevärda likviditetslättnader och inte, som först
befarats, givit det allvarliga försäljningstapp och därmed
resultattapp som tidigt befarades och som vi ser första utfallet av i
skrivande stund. Detta kommer förhoppningsvis att leda till en
snabbare återstart när marknaden så småningom återgår till ett mer
normalt läge. Våra tidigare planerade offensiva aktiviteter kring
egen och några av portföljbolagens finansiering och
tilläggsinvesteringar, har av naturliga skäl för senats och
begränsats, men exempelvis har kontraktsuppstarten för Boliden i
Aitikgruvan, där Nordisk Bergteknik

vunnit ett 5+2 årigt kvalificerat uppdrag, startat mycket positivt och
bolaget har trots periodvisa logistikproblem i den norska
verksamheten efter omständigheterna en fortsatt god efterfrågan.
Nordic MRO, som är en del av infrastrukturen i den utsatta
flygindustrin, har av förklarliga skäl drabbats hårdast av bolagen i
portföljen. Dock har bolaget lyckats bibehålla ca 25-30 % beläggning
och likviditet för överlevnad, men förutsättningarna inom
flygindustrin att ta sig igenom en svår och långvarig kris är

utmanande. Alla initiativ och samarbetsmöjligheter inom branschen
prövas för framtiden. Mechanum har genom ett antal interna åtgärder
kunnat bibehålla och stärka sin affär, detta utan att olika
stödåtgärder ännu begärts. Vår Stockholmsbaserade
kollektivtrafiksoperatör Stockholms Spårvägar har haft ett svagt
första kvartal till del beroende på den rådande krisen generellt, men
också av interna kostnadsproblem, en fråga vi nu prioriterar inför
sommar och höst. Glädjande är dock att bolagets delägda
infrastrukturoperatör inom järnvägsunderhåll vunnit ett antal för
bolaget betydande uppdrag och är därmed ordertäckta även en bra bit
in i 2021. De finns flera positiva nyheter i portföljen där bolagen
trots krisen håller en nivå som troligen kan ta dem genom de svåra
tiderna som nu alla genomgår. Den utpräglade tyngden inom service-
och underhåll ger en stabilitet som skapar förutsättningar för en
snabbare återhämtning. Nordic Lift har en god finansiell ställning
och affären är

i grunden av mycket stabil karaktär vilket sannolikt öppnar för
möjligheter framgent. Sammanfattningsvis ser vi på framtiden med
tillförsikt och vår betydande exponering mot nordisk infrastruktur i
dess olika former, ger oss en bra bas att stå på, särskilt om
förväntade offentliga

stimulanser av byggnation, underhåll och infrastruktur blir
verklighet. Under hösten och vintern hoppas vi att kunna återgå till
våra planerade aktiviteter och tillvarata de möjligheter som vi ser i

marknaden och prioriterar likviditet och kostnadskontroll!
Göteborg den 29 maj 2020

Victor Örn

VD

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 10.00 CEST.

http://pegrocoinvest.com/wp-content/uploads/2020/05/Q1-2020-Delårsrapport-20200529-1.pdf

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/pegroco-invest-ab-delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/12574/3122976/1255837.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.