Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-16

Penser Access: Ett stabilt Q3 - ScandiDos

Q3 med positiv EBITDA
ScandiDos omsättning för Q3'21/22 uppgick till 15,5 mkr (15,8) motsvarande en tillväxt om -2%, jämfört med
våra estimat om 16,8 mkr. Försäljningen var dock stabil med hänsyn till att marknaden fortsatt är osäker,
och sett till system så var volymerna i linje med samma kvartal förra året. Asien bidrog starkt i kvartalet,
Europa var stabilt samtidigt som USA hade negativ utveckling.

Stark bruttomarginal
Bruttomarginalen uppgick till starka 78% (74%). I likhet med Q2 ökade kostnadsbasen något y/y mot
bakgrund av ökade sälj- och marknadsföringsinsatser efter lättade restriktioner. EBITDA var positivt och
uppgick till 0,1 mkr vilket var lägre än våra estimat om 2 mkr vilket förklaras av försäljningen samt något
högre personalkostnader.

Långsiktig strukturell tillväxt
Vi justerar våra intäktsestimat något innevarande år, men gör inga justeringar för våra tillväxt- eller
kostnadsestimat för 22/23e-23/24e. Vi justerar ned vårt motiverade värde till 4,20 - 4,40 kr per aktie (4,40 -
4,60) vilket primärt motiveras av en lägre nettokassa, men även våra estimatjusteringar. Se full genomgång
i estimatsegmentet.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-03-2022 kl. 08:52: https://docs.penser.se/a/2650/SDOS20220316.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN