Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical genomför en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB

Styrelsen i Peptonic Medical AB har med stöd av bemyndigande från den
extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en
kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.375.120 nya
aktier om 1,5 MSEK.

Som tidigare annonserats (2018-11-06) har Bolaget ingått en
lånefacilitet med Recall Capital om 10 msek.

Med stöd av låneavtalet har styrelsen beslutat kvitta hela skulden
till Recall Capital om 1.483.617 kr genom att rikta en
kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB om 2.375.120 aktier.
Avtalet med Recall Capital Nordic AB innefattar en ersättning till
dem om 6%, vilket ersätts med ökat antal utgivna aktier som kvittas.

Kvittningsemissionen har gjorts till en kurs om 0,6246 SEK per aktie.

Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 88.220.870 aktier
till 90.595.990 aktier. Emission ökar aktiekapitalet med 237.512 SEK,
från 8.822.087 SEK till 9.059.599 SEK.

Styrelsebeslut

Styrelsen beslutar med stöd av bemyndigande beslutat på bolagsstämman
november 2018 att rikta en nyemission till Recall Capital Nordic AB
om 2.375.120 aktier mot kontant betalning om 1.483.617 kronor, dvs
0,6246 kronor/aktie, genom kvittning av lån om 1.483.617 kr. Teckning
sker med stöd av låneavtal.

De nya aktierna skall medföra rätt till andel i bolagets vinst från
och med innevarande räkenskapsår.

Bakgrunden är att styrelsen bedömer det väsentligt för bolagets
utveckling att förstärka balansräkningen genom förbättrad likviditet
och att kapitalanskaffningen är kostnadseffektiv

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12
februari 2019.

Johan Inborr, VD

Telefon: + 46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för
behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i
slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i
randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv
behandlingseffekt - både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel
ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom
såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid
samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.
Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats
för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag.
Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga
biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i
Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets
hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som
bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och
medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att
erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika
sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade
VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling
av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som
innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av
Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende
oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight
www.spotlight.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical-ab/r/peptonic-medical-genomfo...
https://mb.cision.com/Main/11203/2739541/989905.pdf

Författare Aktietorget