Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

PExA: Kallelse till årsstämma i PExA AB (publ)

Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956-9246, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 10:00 i BIOTECH CENTER Arvid
Wallgrens backe 20, Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2020, och
anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 maj 2020 skriftligen
till PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46
Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon +46 723 92 30 30 eller
per e-post till info@pexa.se. I anmälan skall uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset kommer vi
i år, som en försiktighetsåtgärd, inte erbjuda förtäring eller mingel
i anslutning till stämman. Aktieägare som uppvisar minsta
sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands
under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en
riskgrupp bör inte deltaga utan kan med fördel rösta via ombud. Vad
som angetts ovan gäller även för eventuellt juridiskt/ekonomiskt
biträde. Bolagets ambition, vid tidpunkten för publicering av
kallelsen, är att göra stämman så kort och effektiv som möjligt.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 22
maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.pexa.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Aktiekapitalet är fördelat på 17 298 375 aktier. Bolaget har två
aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10)
röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje
aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46
Göteborg,

www.pexa.se
6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och

revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleant samt revisor
eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Annat ärende.
12. Stämman avslutas.
Förslag till beslut
Beslut om resultatdisposition (p. 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter och antal revisorer (p. 8)

Aktieägare representerade ca 20 procent av rösterna i bolaget föreslår
att fyra ledamöter och en suppleant utses samt att en revisor och en
revisorssuppleant utses.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 9)
Aktieägare representerade ca 20 procent av rösterna i bolaget föreslår
att arvode till oberoende styrelseledamot skall utgå med totalt 47
300 SEK (1 prisbasbelopp) för helt år, samt att övriga ledamöter
uppbär inget arvode. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn
skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 10)
Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av
styrelseledamöter Claes Holmberg, Anna-Carin Olin, Jan Pilebjer och
Roy Jonebrant*. Styrelsen föreslår vidare att inte ersätta avgående
styrelseledamoten Lena Kajland- Wilén. Vidare föreslås omval av
styrelsesuppleanten Anders Waas. Till revisor föreslås nyval av
auktoriserade revisorn Lars Magnus Frisk, Guide Revision AB. Till
revisorssuppleant föreslås nyval av auktoriserade revisorn Carina
Fridberg, Guide Revision AB.

* oberoende styrelseledamot, enligt Spotlight Stockmarkets regelverk
Övrigt
Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Arvid Wallgrens Backe 20 i
Göteborg samt på bolagets webbplats (www.pexa.se) senast tre veckor
före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i april 2020
PExA AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat
forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla
in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel
utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående
forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet
har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar
som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga
målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för
folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för
diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård
erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med
försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga
och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till
en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga
miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pexa/r/kallelse-till-arsstamma-i-pexa-ab--pub...
https://mb.cision.com/Main/12904/3098809/1237726.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.