Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

PExA: PExA AB Delårsrapport jan-mars 2020

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed
delårsrapport för det första kvartalet 2020.

Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)
· Nettoomsättningen uppgick till 7 870 SEK (343 779).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 129 882 SEK (516
935).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (0,06).
· Soliditeten uppgick till 88,7 % (89,9 %).
Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 17 298 375
aktier per 2020-03-31 (9 225 800).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med "Bolaget" eller "PExA" avses PExA AB med organisationsnummer
556956-9246. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser under första kvartalet
· PExA meddelar den 31 januari att forskare på Skånes
universitetssjukhus i Lund, publicerat resultat från en djurstudie
där man använt ett instrument, PExA 2.0, anpassat för mekanisk
ventilation (respirator). Resultaten antyder att PExAs teknologi
skulle kunna användas för tidig upptäckt av akut respiratoriskt
stressyndrom (ARDS).

· PExA meddelar den 2 mars att forskare från Lunds universitet och
Göteborgs universitet publicerat en studie där PExA 2.0, ihopkopplad
med respirator, studerats på patienter som genomgått kirurgi.
Forskarna konkluderar att PExA 2.0 är säker att använda under
operation.

· PExA meddelar den 30 mars att Bolagets metod lyfts fram när ERS
International Congress 2019 sammanfattas i publikationen Highlights
from the Airway Diseases, Asthma and COPD Assembly. PExAs metod
omnämns som ett värdefullt tillskott i sökandet efter biomarkörer för
astma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· PExA kallar till årsstämma vilken kommer att hållas den 28 maj.
Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på
Bolagets hemsida (www.pexa.se).

· PExA publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

· PExA meddelar den 13 maj att Thoraxkliniken och Infektionskliniken
vid Skånes universitetssjukhus i Lund har inlett en studie på
Covid-19 patienter där man använder PExAs metod för insamling av
biomaterial från de små luftvägarna.

· En konsekvensanalys om hur den pågående pandemin påverkar Bolagets
verksamhet, visar på tämligen låg risk för förseningar och att inget
behov till permitteringar föreligger i nuläget.

VD Erik Ekbo har ordet
Under inledningen av ett minst sagt turbulent 2020 har PExAs
teknologiska lösning fortsatt uppmärksammas i en rad olika
forskningssammanhang. En konsekvensanalys av hur vår verksamhet kan
komma att påverkas av coronapandemin har genomförts. Vi har
konstaterat att även om risk föreligger för förseningar av vissa
aktiviteter, ser vi inga skäl att dra ner på tempot och inte heller
något behov till att korttidspermittera någon medarbetare. Vi står
alltjämt, trots den oroliga tid som följt i spåren av coronavirusets
utbrott, väl rustade inför framtiden, med en god dos optimism inför
fortsättningen av året.

Kvartalet inleddes med nya positiva resultat från en djurstudie där
forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund kopplat instrumentet
PExA 2.0. till en respirator. Studien, som publicerats i American
Journal of Physiology, påvisade en markant ökning i partikelflöde
innan de konventionella kliniska metoderna kunde identifiera någon
påverkan, som indikerar akut respiratoriskt stressyndrom (ARDS).
Tillståndet ARDS är en vanlig dödsorsak på intensivvårdsavdelningar.
Resultaten från djurstudien är således mycket glädjande, och kan
förhoppningsvis leda till genomförandet av kliniska studier och på
längre sikt medföra att vår teknologi träder fram som en ny,
kompletterande metod för att i ett tidigt skede upptäcka ARDS på
kliniker runtom i världen.

Som vi tidigare informerat om har forskare vid universiteten i Lund
och Göteborg gjort betydelsefulla framsteg med vår lösning och
nyligen publicerat en studie i ERJ Open Research där man kunde påvisa
att PExA 2.0 är säker att använda under operation. Med den
konventionella utrustning som finns tillgänglig på marknaden idag, är
det inte möjligt för vårdpersonal i operation att upptäcka mindre
förändringar och stressfaktorer i lungan, vilket är det som åsamkar
lungskada. Med hjälp av respiratoranpassad PExA skulle man kunna
förbättra förmågan till övervakning av den sortens förändringar, och
därigenom minska risken för allvarlig lungskada. Ytterligare kliniska
studier krävs dock för att kunna

konstatera de kliniska fördelarna, men resultaten visar ändå på de
framsteg som kontinuerligt görs med vår teknologi.

Att PExAs teknologi även har potential att upptäcka biomarkörer är
något som nyligen uppmärksammats i publikationen Highlights from the
Airway Diseases, Asthma and COPD Assembly, som samlat de viktigaste
lärdomarna från världens största lungkongress, där PExA deltog i ett
forskningsmöte under förra årets upplaga. PExA-teknologins potential
att detektera biomarkörer omnämns i publikationen som ett viktigt
tillskott när man försöker upptäcka fenotyper av astma. Vår metod
bedöms även som icke-invasiv och bidrar därmed till att minska obehag
hos patienten, vilket kan ha särskilt stor betydelse för väldigt unga
patienter.

Jag inledde med att kort nämna coronavirusets påverkan på våra
samhällen. Ingen kan lämnas oberörd av det som skett de senaste
månaderna. Samtidigt är vi, som ett bolag verksamma inom medicinsk
forskning, oerhört tacksamma över att kunna hålla igång verksamheten
enligt plan och utifrån tidigare kommunicerade målbilder. Vi kan
också konstatera att forskargrupper ser PExAs teknologi som relevant
för att nå ökade kunskaper i samband med coronautbrottet. I början av
maj meddelade vi att Thorax- och Infektionskliniken vid Skånes
universitetssjukhus i Lund börjat använda PExAs instrument i
forskning på Covid-19-patienter. Genom att studera biomaterial från
utandningsluften, som samlas in i vårt

instrument, är avsikten att få ökad insikt om varför individer drabbas
så olika av Covid-19-infektioner. Kliniken är sedan tidigare en
viktig partner för oss och vår förhoppning är förstås att insamling
och studier av biomaterial från lungorna med PExAs teknologi ska
kunna bidra till att förbättra kunskapsläget kring Covid-19.

Det är tillsammans med våra samarbetspartners som vi ständigt gör nya
framsteg, och vi ser fortsättningsvis mycket god potential för PExAs
unika teknologi.

Göteborg, 2020-05-27
Erik Ekbo, VD, PExA AB

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat
forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla
in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel
utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående
forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet
har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar
som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga
målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för
folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för
diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård
erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med
försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga
och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till
en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga
miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pexa/r/pexa-ab-delarsrapport-jan-mars-2020,c3...
https://mb.cision.com/Main/12904/3120590/1254084.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.