Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Pharmacolog: Kallelse till extra Bolagsstämma i Pharmacolog i Uppsala AB (Publ)

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16
juni 2020 kl. 16.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan
10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

· dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman,
det vill säga onsdagen den 10 juni 2020,

· dels anmäla sin avsikt att närvara senast fredagen den 12 juni
2020 per post på adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk
2N, 752 63 Uppsala, eller per e-post till
mats.hogberg@pharmacolog.com.

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress,
telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 10 juni
2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats
www.pharmacolog.com och kommer även att sändas till de aktieägare som
begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 9 923 698 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje
B-aktie representerar en röst.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad
emission

7. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
riktad emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall kunna fatta
beslut som innebär att aktiekapitalet ökas upp till den gräns för
aktiekapital enligt bolagsordningen som föreligger när
emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på
marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i
övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall ha
rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller
konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om
emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med
bestämmelse eller villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna
emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att
införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta
emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt
viktiga för Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att
underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan
kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens
kvotvärde.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska
situation.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby
Bruk 2N, 752 63 Uppsala, senast tisdagen den 2 juni 2020.
Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det
och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga vid bolagsstämman.

Information med anledning av spridningen av det nya coronaviruset
(Covid-19)

För att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har
Pharmacolog beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder inför
stämman. Målsättningen är att stämman ska bli kort och effektiv med
minsta risk för smittspridning.

Pharmacolog påminner sina aktieägare om den möjlighet som finns att
inte delta i stämman personligen. Aktieägarna kan istället utse ett
ombud som röstar å deras vägnar. Aktieägare som är sjuka, nyligen har
vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör särskilt
överväga möjligheten att delta genom ombud. Fullmaktsformulär för
ombud finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.pharmacolog.com.

Pharmacolog följer utvecklingen av smittspridningen och myndigheternas
direktiv noga och publicerar vid behov uppdaterad information på
Bolagets webbplats www.pharmacolog.com. Eventuella förändringar
avseende datum och plats för stämman kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande.

Uppsala i maj 2020

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är
en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där
alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på
www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold
Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via
ca@mangold.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pharmacolog/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/12317/3122716/1255786.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.