Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Pharmacolog: Kvartalsrapport januari - mars 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 22 april 2020. Pharmacolog i Uppsala ABs
(publ) delårsrapport för perioden januari - mars 2020 finns nu
tillgänglig på bolagets hemsida www.pharmacolog.com

Första kvartalet 1 januari 2020 - 31 mars 2020

·
Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 437 (343) Tkr.

·
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 356 (-4 024) Tkr.

·
Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden
-0,34 (-0,57) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

·
Bolaget har beslutat att delvis lägga om sin nuvarande säljstrategi
och investerar i direkta säljresurser på sina nyckelmarknader i USA
och Frankrike.

·
B. Braun Spanien beställer två PrepLog® enheter efter en lyckad studie
på Hospital Sant Pau i Barcelona. Systemen kommer utrustas med en
förbättrad mjukvara.

·
Bolaget har genomfört en certifiering av sitt kvalitetssystem i
enlighet med ISO 13485:2016. Granskning och certifiering genomfördes
av Svensk Certifiering AB.

·
Pharmacolog France SARL bildas med säte i Nice.

·
Pharmacolog mottagit beställning på ett DrugLog® system för placering
vid Groupe Hospitalier Intercommunal i Montfermeil, Frankrike.
Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid
sjukhusapoteket.

·
Med anledning av utbrottet av COVID-19 har ett flertal planerade
internationella och nationella konferenser ställts in eller skjutits
på framtiden. Utbrottet kan innebära förseningar av affärer och
planerade installationer men förväntas inte ha någon avgörande
påverkan på bolagets verksamhet under 2020. Bolaget har vidtagit
vissa kortsiktiga besparingsåtgärder.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

·
Slutrapport gällande projektet "Patientnära mätning av
antibiotikanivåer hos patienter med svåra infektioner" lämnas in till
Vinnova. Akademiska sjukhuset konstaterar i sin rapport att de har
lyckats med att ta fram metoder för provhantering och att den
kliniska prototyp som är utvecklad av Pharmacolog kan upptäcka
överdosering av antibiotika men precisionen behöver förbättras för
att upptäcka underdosering

VD kommenterar

Under första kvartalet har vi förstärkt vår närvaro på den franska
marknaden och även tagit vår första egna order i och med
försäljningen av DrugLog® till sjukhusapoteket i Montfermeil. Vi har
även genomfört rekrytering av en säljare för den amerikanska
östkusten men valt att skjuta startdatum framåt med anledning av
COVID-19. Pandemin har också lett till förseningen av ett flertal
projekt i både USA och Europa som var klara för signering under
första kvartalet. Vi förväntar oss emellertid att dessa kommer att
genomföras under andra kvartalet.

När det gäller partnersamarbeten har vi ytterligare intensifierat våra
ansträngningar och för nu konkreta diskussioner med flera intressanta
bolag på den amerikanska marknaden och då med fokus på Drug
Diversion. Samarbetet med B. Braun förväntas gå in i nästa fas under
det kommande kvartalet i och med att vi också uppfyller de sista
kraven gällande den förbättrade mjukvaran.

Sjukvården generellt och sjukhusapoteken speci-fikt är under stor
press för närvarande, något vi tydligt märker av. I de flesta länder
råder besöksförbud så demonstrationer och kundmöten genomförs online.
Med anledning av utbrottet av COVID-19 har också ett flertal
planerade inter-nationella och nationella konferenser ställts in
eller skjutits på framtiden. I dagsläget räknar vi emellertid med att
höstens konferenser kommer att genomföras som planerat.

För att minska effekten av COVID-19 Pandemin har bolaget vidtagit ett
flertal åtgärder. Rekry-teringar har skjutits framåt och startdatum
för säljare nummer 2 i USA är skjuten på framtiden. Bolaget avvaktar
för närvarande med att rekrytera en deltids CFO som kommunicerades i
PM från 13/1. Bolaget har vidare dragit ned på antalet engagerade
konsulter för att minska kostnaderna. Med anledning COVID-19
utbrottet har bolaget också infört korttidsarbete och blivit beviljat
stöd från Tillväxtverket i enlighet med lag 2013:948.

Med dessa åtgärder har Bolaget en bra beredskap för att klara av de
förseningar i affärer som COVID-19 Pandemin orsakar samtidigt som vi
har tillräcklig kapacitet att driva de affärer som pågår och
fortsätta hålla en hög servicenivå till våra användare.

Vi lever i en orolig tid med stor osäkerhet. COVID-19 Pandemin
påverkar den globala sjukvården avsevärt. Vår bedömning är dock inte
att det kommer att innebära neddragningar inom sjukvården, snarare
tvärtom. Mycket tyder på att Pandemin har synliggjort brister som
behöver åtgärdas, något som kommer att innebära ytterligare
investeringar för att kunna garantera en säker och effektiv vård i
framtiden. Där kan Pharmacolog's lösningar komma att spela en viktig
roll för utbyggnaden av en säkrare vård.

Med de åtgärder Bolaget vidtagit för att minska kostnaderna har vi en
god beredskap för att kunna hantera de fördröjningar som pandemin
medför. Vår bedömning är att så snart verkning-arna av Pandemin börja
avta kommer vården att genomföra sina planerade investeringar. I USA
så kvarstår det stora fokuset på att förhindra Drug Diversion och
sjukhusen är angelägna att införa sina åtgärdsprogram. Indikationerna
är tydliga, så snart trycket från COVID-19 relaterad verksamhet
avtar, kommer de att gå vidare med sina investeringsplaner.

Uppsala i april 2020
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar
för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel
såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje
enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där
läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på
patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera
möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Bolagets utveckling

Från det att bolaget bildades 2007 har verksamheten koncentrerats på
att utveckla metoder och system för att säkerställa en korrekt och
effektiv behandling med intravenösa läkemedel. Bolagets grundare Hans
Dahlin och framlidne Kjell Westerlund hade framgångsrikt under 70-
och 80-talet utvecklat nya avancerade metoder för en säkrare och mer
exakt behandling av cancer med strålning. De noterade att liknande
metoder för exakt och säker behandling med intravenösa
cancerläkemedel saknades och började utveckla ett system som skulle
effektivisera behandlingen med cytostatika. Produktutvecklingen
inleddes på allvar 2010 med syfte att ta fram ett system för att
snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av
intravenösa mediciner. Flera prototyper togs fram och testades vid
ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015
presenterades en första version av produkten DrugLog®.

Bolaget utvecklades därefter i linje med den affärsplan som fastlades
i samband med noteringen på Aktietorget (numera Spotlight) i juni
2015. Det första DrugLog® system installerades 2016 vid
Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det används för att
kontrollera beredningar av toxiska läkemedel. HUG hade redan 2014 en
tidig version av DrugLog® installerad och genomförde då en klinisk
utprovning av systemet gällande kvalitetskontroll av iordningställda
cancerläkemedel.

Efter en riktad emission i januari 2017 blev Erik Hedlund en av
bolagets största aktieägare och tog plats i styrelsen som ordförande.
Erik Hedlund har en gedigen bakgrund från svenska medicintekniska
företag, som divisionschef på Siemens till grundare, Vd och
styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med
fokus på strålbehandling av cancer.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på
Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2019 en
företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 5 juni 2019 och
det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats
till cirka 134% procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget
cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

Kanalstrategi
I början av november 2016 tecknades det första distributörsavtalet med
Monacobaserade företaget Pharmed SAM om marknadsföring och
försäljning av DrugLog® i fransk- och tysktalande länder i Europa
samt de brittiska öarna. Samarbetet har lett till att ett antal
referensinstallationer etablerades i Tyskland och Frankrike men
Bolaget beslutade att avbryta samarbetet i slutet på 2019. Strategin
med att arbeta med en större mängd distributörer hade inte givit
förväntat resultat varför bolaget beslutade satsa på direkta
säljresurser på nyckelmarknaderna USA och Frankrike.

Eget bolag etablerades i USA under 2019 i samband med att den första
genombrottsordern på fem DrugLog® enheter till NewYork Presbyterian
tecknades. Första egna säljaren anställdes i september samma år.
Bolaget i Frankrike bildades i början på 2020 och första säljaren
startade i februari.

Innovation och patent
Bolagets IP portfölj utökades under april 2018 med ett mycket viktigt
amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering vid behandling
med intravenösa läkemedel. USA blev det första land att godkänna
patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina, Europa och USA
under 2017. Patentet godkändes i Europa under 2019.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med
Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp
för iordningställande av samtliga läkemedel vid barnkliniken och som
är integrerad med DrugLog® och mot den nationella ePed-databasen över
beredningsinstruktioner.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i
samarbete med Pharmacolog ett forskningsanslag från Vinnova för
utveckling av en metod för patientnära kontroll av intravenös
antibiotikabehandling. Projektet kommer att pågå under 2020 och
genomförs i samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper
och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet.

Produktutveckling
En ny, förbättrad mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under
2016 och 2017. Den nya plattformen är designad med en modernare
arkitektur och är därmed anpassad för framtida uppgraderingar. Ett
viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling som
underlättar insamling och lagring av data samt integrering mot andra
mjukvarusystem. Denna plattform används i det aktuella DrugLog®
systemet som marknadsförs som ett CE märkt medicintekniskt
instrument.

Under 2019 f...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.