Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Pharmacolog: Pharmacolog kallar till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PHARMACOLOG I UPPSALA AB (PUBL) Aktieägarna
i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 16.00 i
Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

· dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman,
det vill säga onsdagen den 29 april 2020,

· dels anmäla sin avsikt att närvara senast torsdagen den 30 april
2020 per post på adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk
2N, 752 63 Uppsala, eller per e-post till
mats.hogberg@pharmacolog.com.

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress,
telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 29 april
2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats
www.pharmacolog.com och kommer även att sändas till de aktieägare som
begär det.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 9 923 698 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje
B-aktie representerar en röst.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om antagande av ny bolagsordning
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
företrädesemission

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad
emission

13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 10 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ny bolagsordning för att
anpassa bolagsordningens lydelse till föreslagen ändring i
aktiebolagslagen.

Förslaget innebär att § 8 ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse: Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid
bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar
före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen
inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att
delta i bolagsstämman.

Föreslagen lydelse: Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid
bolagsstämma skall, utöver de förutsättningar för deltagande som
framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman
till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista
dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller fleratillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
riktad emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna
fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10)
procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när
emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på
marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i
övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall ha
rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller
konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om
emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med
bestämmelse eller villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna
emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler isyfte att
införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta
emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt
viktiga för Bolaget.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 10 och 12 ovan förutsätter för sin giltighet
biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska
situation.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens
fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress
Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala,
senast onsdagen den 15 april 2020. Handlingarna skickas utan kostnad
till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Information med anledning av spridningen av det nya coronaviruset
(Covid-19)

För att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har
Pharmacolog beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder inför
årsstämman. Målsättningen är att stämman ska bli kort och effektiv
med minsta risk för smittspridning. Detta kan till exempel innebära
att anföranden och presentationer kortas ned. Pharmacolog påminner
sina aktieägare om den möjlighet som finns att inte delta i stämman
personligen. Aktieägarna kan istället utse ett ombud som röstar å
deras vägnar. Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett
riskområde eller tillhör en riskgrupp bör särskilt överväga
möjligheten att delta genom ombud. Fullmaktsformulär för ombud finns
tillgängliga på Bolagets webbplats www.pharmacolog.com.

Pharmacolog följer utvecklingen av smittspridningen och myndigheternas
direktiv noga och publicerar vid behov uppdaterad information på
Bolagets webbplats www.pharmacolog.com. Eventuella förändringar
avseende datum och plats för stämman kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande.

Uppsala i april 2020
Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är
en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där
alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på
www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold
Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via
ca@mangold.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pharmacolog/r/pharmacolog-kallar-till-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/12317/3082459/1225777.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.