Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-29

Pharmacolog: Rättelse: Kallelse till årsstämma 2019

Rättelse - felaktig MAR-hänvisning i tidigare PM, nu borttaget

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Pharmacolog i Uppsala AB (PUBL)

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 april 2019
kl. 16.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10,
Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 23 april 2019,

· dels anmäla sin avsikt att närvara senast onsdagen den 24 april
2019 per post på adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk
C6, 752 75 Uppsala, eller per e-post till
mats.hogberg@pharmacolog.com.

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress,
telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 23 april
2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats
www.pharmacolog.com och kommer även att sändas till de aktieägare som
begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 7 088 356 aktier. Varje aktie representerar en röst.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om antagande av ny bolagsordning
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
företrädesemission

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad
emission

13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 11 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ny bolagsordning för att
höja gränserna för aktiekapitalet och antal aktier.

Förslaget innebär att § 4 och första meningen i § 5 ändras enligt
följande:

Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst 2 250 000 kronor och
högst 9 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och
högst 15 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst 4 200 000 kronor och
högst 16 800 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000
och högst 28 000 000 stycken.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga
aktieägare.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
riktad emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna
fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10)
procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när
emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på
marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i
övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall ha
rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller
konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om
emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med
bestämmelse eller villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna
emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att
införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta
emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt
viktiga för Bolaget.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 10 och 12 ovan förutsätter för sin giltighet
biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska
situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens
fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress
Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk C6, 752 75 Uppsala,
senast måndagen den 8 april 2019. Handlingarna skickas utan kostnad
till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i mars 2019

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är
en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där
alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på
www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold
Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via
ca@mangold.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pharmacolog/r/rattelse--kallelse-till-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/12317/2775967/1016358.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.