Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

PharmaLundensis: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018-01-01 till 2018-12-31

1. Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2018-10-01 - 2018-12-31)

ü Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).

ü Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 331 050 SEK (-7
368 968).

ü Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,36).

ü Soliditeten** uppgick per 2018-12-31 till 84 %.

Helåret (2018-01-01 - 2018-12-31)

ü Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).

ü Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 487 129 SEK
(-11 648 603).

ü Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 SEK (-0,57).

* Periodens resultat dividerat med 22 400 569 (20 280 344) utestående
aktie vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen vilken
registrerades 2019-01-09.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

· Genomför kemisk optimering av Iodocarb med syfte att reducera
jodfrisättningen, helst ner till noll. När det är klart planeras
nästa kliniska studie med den nya läkemedelskandidaten.

· Fortsatta diskussioner med internationella läkemedelsbolag pågår
med fokus på pre-licens avtal.

· Realistiska tester av EcoFilter-systemet har genomförts. Mekaniskt
har försöken utfallit väl. Reningsgrad kommer att analyseras inom
kort. Kontakter med sjukvården för att sälja in systemet har inletts.

· Ett flertal patent inom Bolagets olika projekt beviljades under
året.

· Bolaget tog in totalt 6 294 839.50 kr genom två
företrädesemissioner under året.

2. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018

A. Allmänt

Genomförde företrädesemissioner av aktier och units

PharmaLundensis genomförde en företrädesemission våren 2018.
Emissionskursen sattes till 3.50 kr/aktie och högst ca 2.9 miljoner
aktier emitterades under teckningstiden 4-20 april. Efter förlängning
av teckningstiden hade det totalt inkommit teckningar på 994 277
aktier motsvarande 3 479 969,50 kronor, vilket gav en teckningsgrad
på 34,3 %. Efter emissionskostnader på ca 500 000 kr tillfördes
bolaget 3 019 534 kr. Då det kom in klart mindre kapital i emissionen
än planerat justerade styrelsen Bolagets strategi. Fokus lades den
närmaste framtiden på EcoFilter, som bedömdes ligga närmast
marknadslansering, och som inte har så stort kapitalbehov.

Hösten 2018 genomförde PharmaLundensis en ny företrädesemission.
Bolaget gav ut maximalt 1 063 731 units bestående av 4 nya aktier och
1 teckningsoption med teckningskursen 10 kronor per unit. I
emissionen inkom totalt teckningar på 281 487 units motsvarande 2 814
870 kronor, vilket gav en teckningsgrad på 26,5 %. Efter
emissionskostnader på ca 350 000 kr tillfördes bolaget 2 546 157 kr.
Denna summa bedömdes räcka för en basal verksamhet en bra bit in på
2019.

Styrelsens optionsprogram blev fulltecknat
Optionsprogrammet för styrelsens ledamöter som beslutades på årsstämma
den 15 juni 2018 blev fulltecknat (700 000 optioner). En oberoende
värderingsman bestämde marknadsvärdet på optionerna till 0.35 öre/st
med en lösenkurs på 18.50 kronor/aktie om 3 år.

Pricing of warrants 31 Aug 2018 - PharmaLundensis
(http://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2015/05/Pricing-of-warr...)Styrelsen
bedömer att möjligheten att kunna köpa PharmaLundensis aktier för
18.50 kronor om 3 år är förmånligt. Om man räknar med att bolaget vid
denna tidpunkt har en omsättning på ca 100 miljoner kronor med en
vinst på ca 20 miljoner kronor, ett p/e tal på 50-100 som
snabbväxande bolag samt drygt 20 miljoner aktier så ger detta en
förväntad kurs på 50-100 kronor/PharmaLundensis aktie (20 x 50-100/20
= ca 50-100 kr/aktie) år 2021.

VD förvärvade aktier
VD Dr Staffan Skogvall förvärvade sammanlagt 24 616 PharmaLundensis
aktier under 2018.

Insynshandel
(https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchF...)

B. IodoCarb - ett nytt effektivt läkemedel mot KOL och kronisk bronkit

Utveckling av Iodocarb novum
PharmaLundensis utvecklade under året en förbättrad tillverkningsmetod
för Bolagets testsubstans. Den nya substansen kallades för Iodocarb
novum och befanns ge 70 % mindre jodfrisättning men lika bra
kvicksilverbindande förmåga jämfört med det gamla jodkolet.
Substansen förväntas ge lika bra förbättring på lungfunktionen som
erhölls i Bolagets kliniska KOL-studie men utan biverkningar från
sköldkörteln vid samma dosering.

Patent för Iodocarb comp godkänt på alla viktiga marknader
Iodocarb comp, vilket är kombinationen av Iodocarb och Perklorat,
godkändes under året på alla de tre största läkemedelsmarknaderna i
världen (USA, Europa och Japan). Patentet har även blivit godkänt i
Sydafrika, Israel och Saudiarabien och har lämnats in i fler länder.
Detta patent förväntas bli användbart främst vid behandling av
patienter med svår KOL, eftersom tillägg av perklorat förefaller ge
en synergistisk (extra) förbättring av lungfunktionen.

Genomför kemisk optimering av Iodocarb
PharmaLundensis genomför för närvarande en kemisk optimering och
vidareutveckling av testsubstansen IodoCarb novum. Syftet är att
ytterligare reducera jodfrisättningen, helst ner till noll, samt
kraftigt öka den kvicksilverbindande förmågan. Detta skulle kunna ge
en ännu större förbättring av lungfunktionen för KOL-sjuka samt ännu
större reduktion av hosta och slem för patienter med kronisk bronkit.
Dessutom är det möjligt att andra viktiga sjukdomar såsom kroniskt
trötthetssyndrom kan effektivt behandlas med den nya substansen.

IodoCarb novum uppvisar en 70 % minskning av jodfrisättningen med
oförändrad kvicksilverbindning. Denna minskade jodfrisättning
bedömdes vara tillräcklig för att eliminera sköldkörtelbiverkningarna
vid samma mängd IodoCarb. Det är dock sannolikt så att effekten av
IodoCarb är dosberoende, och en ökad mängd substans därför har
förmåga att ge en ännu större ökning av lungfunktionen och reduktion
av hosta och slem. För att tillåta en dosökning måste
jodfrisättningen reduceras ytterligare, helst ner till noll. Detta
arbete pågår nu med målsättningen att ta fram en substans som inte
släpper ifrån sig någon jod alls.

Licensering
PharmaLundensis hade under året diskussioner med ett flertal större
och mindre läkemedelsbolag avseende licensering av våra
läkemedelssubstanser. Generellt fanns det ett klart intresse från
många bolag för PharmaLundensis behandling mot KOL och kronisk
bronkit. En del önskade avvakta tills projekten kommit lite längre
fram. Andra överväger möjligheten att skriva tidiga pre-licensavtal
för att säkra exklusiv licens på deras marknader.

Problem för konkurrenters nya KOL-behandlingar

GSK har nyligen presenterat Fas 3 kliniska resultat från deras nya
KOL-läkemedel Nucala (Mepolizumab), vilket är en monoklonal antikropp
som hämmar IL-5 medierad inflammation. Substansen uppvisade ingen
statistisk förbättring av lungfunktionen och ingen reduktion av
hosta-slem. Man fann endast en 30 % reduktion av exacerbationerna.
USA:s läkemedelsmyndighet FDA anser att den uppvisade förbättringen
är så obetydlig att man överväger att blockera en registrering.
(https://www.ajmc.com/newsroom/fda-advisory-committee-votes-against-appro...)AstraZenecas
nya KOL-substans Fasenra (benralizumab) misslyckades helt att påvisa
någon som helst statistisk förbättring
(https://www.biospace.com/article/astrazeneca-s-fasenra-fails-a-second-ph...).
Slutsatserna man kan dra av dessa problem är att de stora
läkemedelsbolagen inser att det finns ett stort behov av nya
KOL-läkemedel, men att de mekanismer som de arbetar med verkar
olämpliga.

I motsats till ovanstående magra resultat lyckades PharmaLundensis
unika projekt påvisa en statistisk förbättring av lungfunktionen på
8.2 % jämfört med placebo samt en reduktion av hosta och slem på 18 %
efter 4 veckors behandling i en Fas 2a studie. Vi bedömer att det
finns goda möjligheter att PharmaLundensis projekt kan leda fram till
ett effektivt och kommersiellt framgångsrikt läkemedel mot KOL.

C. Ecofilter-projektet

Framsteg med patentportföljen
PharmaLundensis samtliga tre patentfamiljer för EcoFilter-projektet
avancerade under året:

1. SE1551420A1
(https://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2015/05/SE1551420.A1.pdf)
skyddar användningen av evaporatorer
(https://en.wikipedia.org/wiki/Evaporator) för att ta bort vatten
från vätskor som är förorenade med läkemedelsrester. Beviljat svenskt
patent och erhållit positiv internationell PCT granskningsrapport.
Ansökan behandlades nationellt i Europa under året.

2. SE1551412A1
(http://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2015/05/SE1551412.A1.pdf)
skyddar vår metod för att kraftigt reducera slaskproduktionen vid
evaporeringsprocesser. Beviljats svenskt patent samt erhållit positiv
internationell PCT granskningsrapport. Under 2018 gick patentansökan
in nationellt i Europa, USA, Canada, Australien, Kina, Indien och
Japan.

3. EP 3395765A1
(https://www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2015/05/EP3395765-A1.pdf)
offentliggjordes under 2018. Behandlades av Europapatentverket under
året. Internationell PCT-ansökan lämnades in. Detta patent skyddar
PharmaLundensis system för att eliminera sjukhusens utsläpp av
läkemedelsrester. Systemet består av ett separat avloppssystem på
kliniken som endast tar hand om avloppsvatten som kan förväntas
innehålla läkemedelsrester (från patienttoaletter samt vissa vaskar
och sköljar). Dessa enheter förbinds genom ett vacuumsystem till en
uppsamlingstank i källaren. En reningscentral byggs i varje
storstadsregion i landet. Tankbilar, som skickas varje vecka till
abonnenterna på reningstjänsten, fraktar avloppsvattnet till
reningscentralen. Här finns högkapacitets evaporatorer som separerar
läkemedelsresterna från vattnet. Ansökan beskriver även användning av
fragmenterings- och upphettningsenheter kopplade till
patienttoaletterna för att möjliggöra användning av tunna rör i det
nya, separata avloppssystemet, vilket avsevärt underlättar
installationsarbetet.

Utvecklade ett Säkerhetsvattenlås
Alla vaskar har ett vattenlås vars funktion är att förhindra att dålig
lukt och bakterier från avloppsrören kan komma upp i rummet. Det är
dock ett välkänt problem att bakterier trots detta kan ta sig upp
genom att bilda en biofilm (ett slemskikt) på insidan av röret från
vattenlåset upp till ventilen. När kranen sedan spolas stänker
bakterierna i biofilmen upp till en meter kring vasken och kan
därefter orsaka smitta1. Om vasken sitter på en operationsavdelning
är risken för sjukdom stor, eftersom hudens skyddande funktion bryts
i ett öppet o...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.