Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

PharmaLundensis: Uppdatering: Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB

I tidigare offenltiggjord kallese fanns endast pdf version av
kallelse. Kompletteras nu med word version.

Aktieägarna i PharmaLundensis AB, org. nr 556708-8074, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 16.00, i bolagets
lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset, har styrelsen i PharmaLundensis AB ("PharmaLundensis")
beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att
ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både
styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande
icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att
årsstämman blir kort och effektiv för att minska risken för
smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för
smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka
möjligheten att inte närvara personligen vid PharmaLundensis
årsstämma utan att istället delta via ombud eller utnyttja
möjligheten till förhandsröstning. Motsvarande möjlighet uppmanar
PharmaLundensis aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har
vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp.
Se nedan under "Ombud m.m." samt "Förhandsröstning" för vidare
information om dessa möjligheter.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020, dels
senast onsdagen den 24 juni 2020, gärna innan klockan 12.00, anmäla
sig till PharmaLundensis AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, per
telefon 046-13 27 78 eller per e-post till info@pharmalundensis.se. I
anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt,
i förekommande fall, uppgift om ombud och antal biträden (högst 2
biträden). Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste, för att äga rätt
att delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara
genomförd senast onsdagen den 24 juni 2020, vilket innebär att
aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sina
förvaltare om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftligen
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
(nedan kallat registreringsbevis) för den juridiska personen bifogas.
Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt
anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före årsstämman insändas per brev till PharmaLundensis enligt
adress ovan och ska lämnas senast på årsstämman. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida www.pharmalundensis.se och skickas
till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förhandsröstning
Styrelsen för PharmaLundensis har beslutat att aktieägarna får utöva
sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k.
poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För
förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns
tillgängligt på bolagets hemsida www.pharmalundensis.se. En
aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver
inte särskilt anmäla sig till årsstämman. Förhandsröstningsformuläret
gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara PharmaLundensis
tillhanda senast onsdagen den 24 juni 2020. Det ifyllda formuläret
ska skickas till den adress som anges under "Anmälan m.m." ovan.
Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till
info@pharmalundensis.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska
registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
1.
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens
i årsredovisningen intagna förslag.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt Val av styrelse
och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller
revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 8 och 9)

SkåneÖrnen AB, Staffan Skogvall och Arne Skogvall
("Förslagsställarna"), som tillsammans innehar cirka 44,2 procent av
aktierna och rösterna i bolaget, har meddelat att de föreslår att
styrelsearvode för styrelsearbetet för perioden fram till årsstämman
2021 ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat
gentemot föregående år) och med vardera 50 000 kronor till övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget (oförändrat gentemot
föregående år). Förslagsställarna föreslår vidare att styrelsen ska
bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, att Ingela Skogvall-Svensson och Staffan
Skogvall omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Arne
Skogvall, Björn Sivik och Bo Wennergren väljs som nya ordinarie
styrelseledamöter. Den nuvarande styrelseledamoten Jonas Erjefält har
avböjt omval.

Arne Skogvall, född 1932, är adjunkt och arbetade på Klippans
Gymnasieskola under sin yrkesverksamma tid. Därefter har Arne
Skogvall arbetat deltid med uthyrning och skötsel inom kommersiella
fastigheter. Arne Skogvall är ensam ägare av SkåneÖrnen AB som är
största aktieägare i PharmaLundensis. Arne Skogvall äger direkt, och
indirekt, 8 404 889 aktier i PharmaLundensis.

Björn Sivik, född 1947, är docent och civilingenjör i kemiteknik.
Björn Sivik är styrelseordförande i BJARGA Aktiebolag, som bedriver
verksamhet inom området Överkritisk Koldioxidextraktion. Därutöver är
Björn Sivik innehavare av enskild firma med beteckningen SINOVO.
Björn Sivik äger inga aktier i PharmaLundensis.

Bo Wennergren, född 1951, är teknologie doktor i teknisk kemi. Bo
Wennergren arbetade under många år på AB FIA Prototypverkstaden,
vilket bolag utvecklat EcoFilter på PharmaLundensis uppdrag. Bo
Wennergren är styrelseordförande i AB FIA Odarslövs mölla och AB FIA
Prototypverkstaden samt styrelseledamot i B & M Wennergren AB och
Wennergren Royalties AB. Bo Wennergren äger 4 000 aktier i
PharmaLundensis.

Slutligen föreslår styrelsen att en revisor utan suppleant utses, att
auktoriserade revisorn Martin Bengtsson omväljs som revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra § 9 i bolagets
bolagsordning enligt följande:

§ 9 Anmälan till stämma

Nuvarande lydelse

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels
vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem
vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före
stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast
om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med
det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

Föreslagen lydelse

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra
anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller
infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får
ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler
antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som
gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för
företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets
skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot
aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget
högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 10 000 000 aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med
kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i
bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt best...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.