Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

Phase Holographic: Delårsrapport 1 (2019-05-01 - 2019-07-31)

[image]

Maj - juli 2019

Nettoomsättning 594 (856) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -5 270 (-3 134) KSEK
Nettoresultat -7 156 (-4 518) KSEK
Resultat per aktie -0,50 (-0,39) SEK

I korthet

· Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 31 % till 594 (856)
KSEK.

· Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 58 (68) %.
· Rullande 12 månaders försäljning uppgick till 4,3 (4,6) MSEK.
· De ökade kostnaderna i förhållande till jämförelseperioden är en
direkt följd av bolagets strategiska etablering i USA och den
utbyggnad av säljorganisationen som inleddes efter
jämförelseperioden.

· HoloMonitor är en avancerad produkt som kräver välutbildad
säljpersonal samt betingar ett kundpris som i regel innebär att
kunden behöver ansöka om medel för inköpet. Detta skapar tillsammans
en betydande och kännbar fördröjning tills kostnader för nyanställd
säljpersonal balanseras av en ökad orderingång.

· Statliga National Institutes of Health i USA direktupphandlar
HoloMonitor av PHI Inc. i Boston, vilket har föranletts av att PHI
Inc. blivit godkänd leverantör till amerikanska myndigheter.

· På grund av USA-etableringen och bildandet av dotterbolaget PHI
Inc. kommer PHI från och med denna rapport att rapportera som
koncern.

· Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 har bolaget
tillförts cirka 17,8 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet

USA är inte enbart vår största marknad, USA är även forskningsledande
och en förebild för forskningen i övriga världen. Dessutom finns
majoriteten av life science-företag och potentiella industriella
partners till PHI i USA. Enkelt uttryckt, den amerikanska marknaden
är för strategiskt viktig för att inte ha en direktnärvaro.

Efter en tids sondering beslutade vi därför i våras att verkställa
etableringen av PHI Inc. i Boston. Som indikerades i delårsrapport 3
2018/19 fattades beslutet trots att den utvidgade omdirigeringen av
erfaren säljpersonal till USA skulle komma att medföra ökade
försäljningskostnader och att försäljningen sannolikt skulle påverkas
negativt under en övergångsperiod:

"De nya möjligheter som uppmärksamheten ger gör valet enkelt. Vi
kommer att hålla vår kurs och inte snåla med resurser för att på
nyckelmarknader framgångsrikt etablera samarbeten med ledande
branschaktörer, även om detta skulle ha en ofördelaktig inverkan på
vår kortsiktiga försäljning under en övergångsperiod."

- VD har ordet, Delårsrapport 3 2018/19

Försäljning

De ökade kostnaderna i förhållande till jämförelseperioden är en
direkt följd av USA-etableringen, med påföljande omdirigering av
säljpersonal och fortsatt utbyggnad av säljorganisationen, vilket
inleddes för ett år sedan efter kapitalanskaffningen sommaren 2018.
HoloMonitor är en avancerad produkt som kräver välutbildad
säljpersonal samt betingar ett kundpris som i regel innebär att
kunden behöver ansöka om medel för inköpet. Detta skapar tillsammans
en betydande och kännbar fördröjning tills kostnader för nyanställd
säljpersonal balanseras av en ökad orderingång.

National Institutes of Health

Våra amerikanska ansträngningar kunde dock inte ha fått en bättre
start. Efter en utdragen process har PHI Inc. på begäran av National
Institutes of Health (NIH) blivit en godkänd leverantör till
amerikanska staten. Med en årlig budget om nära 40 miljarder USD styr
statliga NIH den världsledande medicinska forskningen i USA genom att
fördela forskningsbidrag och bedriva egen spetsforskning. I branschen
anses därför NIH allmänt vara den mest prestigefyllda referenskunden
i USA och följaktligen också i världen.

HoloMonitors unika förmåga att icke-invasivt analysera enskilda celler
är motivet och bakgrunden till NIH:s direktupphandling av
HoloMonitor. I en direktupphandling behöver den upphandlande
myndigheten motivera varför upphandlingen inte konkurrensutsätts.
NIH:s motivering lyder: "The rationale for the brand name
justification is the unique capabilities of the requested product".

För den intresserade läsaren finns upphandlingen att läsa här
(https://www.fbo.gov/index.php?s=opportunity&mode=form&id=4eb5070368a4a79...).

Strategiska partnerskap

Samma unika egenskaper som NIH åberopar är bakgrunden till att två
branschledande life science-bolag i USA genomfört en teknisk och
vetenskaplig due diligence av HoloMonitor under sommaren.
Utvärderingarna syftar till att i detalj förstå och planera hur
HoloMonitor med god lönsamhet kan komma att passa in i bolagens
befintliga produktutbud och organisation.

Ett av bolagen är en ledande och offensiv leverantör av
cellanalysinstrument. HoloMonitors unika egenskaper gör att
HoloMonitor utomordentligt väl kompletterar bolagets befintliga
sortiment av cellanalysatorer och tillhandahåller efterfrågad
funktionalitet som bolagets produkter idag saknar, utmärkt
sammanfattat av dem själva: "This is a no-brainer".

De två oberoende utvärderingarna är i respektive slutskede, där
resultaten sammanställs för att ligga till grund för de kommande
affärsdiskussionerna.

[image]

Peter Egelberg, VD

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 594 (856) KSEK och
rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -5 270 (-3 134)
KSEK. Nettoresultatet uppgick till -7 156 (-4 518) KSEK.

Investeringar

Med fokus på utveckling av applikationer för att ytterligare utöka
produktsortimentet, har bolaget under perioden investerat 536 (920)
KSEK i produkt, produktion, patent och mjukvaruutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till
to 33 633 (2 488) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 85 (65)
%.

Optionsprogram

Den 13 juni avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av
serie TO 2. 632 520 (97,6 %) av de 648 338 utestående
teckningsoptionerna nyttjades. PHI tillfördes därmed cirka 17,8 MSEK
före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 0,8 MSEK. Efter
inlösen uppgår antalet aktier till 14 379 154, motsvarande ett
aktiekapital om 2 875 830,80 SEK.

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2018/19
årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka
risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport
återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och
finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de
bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för
rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren
uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är
förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

Oktober 15 Årsstämma
December 17 Halvårsrapport

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com - Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av
banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri.
Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag
en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers
dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka
kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI
bolagets produkter genom ett nätverk av internationella
distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av
time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga
samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna
sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och
toxikologiska studier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/phase-holographic/r/delarsrapport-1--2019-05-...
https://mb.cision.com/Main/11597/2915242/1111877.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.