Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

Phase Holographic: Delårsrapport 3 (2018-05-01 - 2019-01-31)

November - Januari 2019

Nettoomsättning 1 845 (1 430) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 744 (-2 426) KSEK

Nettoresultat -6 147 (-3 724) KSEK

Resultat per aktie -0,45 (-0,32) SEK

Maj - Januari 2019

Nettoomsättning 3 240 (2 269) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -12 471 (-6 438) KSEK

Nettoresultat -16 700 (-10 298) KSEK

Resultat per aktie -1,21 (-0,88) SEK

I korthet

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 29 % till 1 845
(1 430) KSEK och ackumulerat med 43 % till 3 240 (2 269) KSEK.

· Bruttomarginalen tredje kvartalet uppgick till 71 (59) %.
· Rullande 12 månaders försäljning uppgick till 5,4 (3,5) MSEK.
· Den ökade nettoförlusten beror på en högre kostnadsföring av
utvecklingskostnader samt utökade försäljnings- och
marknadsaktiviteter, inte minst på den viktiga nordamerikanska
marknaden.

· Det konkreta intresset från branschen gör att PHI går in i ett
nytt skede, inriktat på att aktivt etablera samarbeten med en eller
flera ledande branschaktörer.

[image]

En synnerligen abnorm cancercell. Bildserien är skapad med
HoloMonitor® av forskare vid Northeastern University

VD har ordet

Tredje kvartalet har präglats av strategiska samarbeten. Efter sex
månaders vetenskaplig utvärdering övergår samarbetet med BioSpherix
till att gemensamt marknadsföra bolagens produkter, med början vid
Society of Toxicologys årsmöte
(https://www.toxicology.org/events/am/AM2019/) nu i mars. BioSpherix
utvecklar och marknadsför hermetiskt förslutna cellinkubatorer, vilka
i motsats till de enkla cellodlingsskåp som idag allmänt används gör
det möjligt att efterlikna den syrefattiga miljön i människokroppen.

Parallellt med BioSpherixs utvärdering har forskare vid av QIMR
Berghofer Medical Research Institute
(http://www.qimrberghofer.edu.au/) i Brisbane använt HoloMonitor för
att just undersöka hur syrebrist stimulerar cancerceller att bilda
metastaser. Resultaten från QIMR har varit väl värda att vänta på
eftersom de är direkt tillämpliga i vårt marknadssamarbete med
BioSpherix genom att vetenskapligt påvisa värdet av att kombinera
företagens produkter.

För att få tillgång till betydligt större sälj- och
marknadsorganisationer än vad PHI på egen hand förmår bygga upp har
vår strategi från start varit att genom inledande försäljning och
akademiska samarbeten attrahera större branschaktörer. Då väl
samarbeten har etablerats övergår den begränsade organisation som
byggts upp för ändamålet till att fungera som marknadssupport åt
dessa internationella säljorganisationer. En väl utbyggd
marknadssupport som gör det enkelt att sälja produkten i fråga är
ofta avgörande för ett lyckosamt säljsamarbete med en större
branschaktör där ett stort antal produkter konkurrerar om säljarnas
uppmärksamhet.

Våra strategiska ansträngningar har lett till att vi nu aktivt för
diskussioner med flera större börsnoterade leverantörer av
laboratorieutrustning. Hittills har dessa diskussioner lett till ett
teknikutvärderingsavtal med en större leverantör i syfte att
utvärdera vår HoloMonitor-teknik inom immunonkologiområdet.

Den internationella uppmärksamhet vi har skapat i branschen ger oss nu
två möjligheter:

· Vi fortsätter att prioritera den omdelbara försäljningen för att
långsamt växa organiskt på egen hand eller

· investerar vi våra resurser för att i ett senare skede uppnå en
betydligt snabbare försäljningstillväxt via större branschaktörer.

De nya möjligheter som uppmärksamheten ger gör valet enkelt. Vi kommer
att hålla vår kurs och inte snåla med resurser för att på
nyckelmarknader framgångsrikt etablera samarbeten med ledande
branschaktörer, även om detta skulle ha en ofördelaktig inverkan på
vår kortsiktiga försäljning under en övergångsperiod.

[image]

Peter Egelberg, VD

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 1 845 (1 430)
KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -4 774
(-2 426) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -6 147 (-3 724) KSEK.

Den ökade nettoförlusten beror på minskad aktivering av
utvecklingskostnader samt utökade försäljnings- och
marknadsaktiviteter, inte minst på den viktiga nordamerikanska
marknaden. Till skillnad från föregående år har utvecklings- och
förbättringskostnader för hårdvara direkt tagits upp som kostnad i
resultaträkningen. Detta har resulterat i en lägre aktivering, vilken
ackumulerat för räkenskapsåret uppgick till 2,5 (4,7) MSEK.

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 71 (59) % och 70 (63) %
ackumulerat för räkenskapsåret. Den rullande 12 månaders försäljning
uppgick till 5,4 (3,5) MSEK:

[image]

Investeringar

Under tredje kvartalet har bolaget investerat 731 (2 009) KSEK i
produkt, produktion och mjukvaruutveckling. Fokus är nu på utveckling
av applikationer för att ytterligare utöka bolagets produktsortiment.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till
to 29 569 (9 002) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 83 (66)
%.

Optionsprogram

Ett optionsprogram (TO 2) lanserades i samband med
företrädesemissionen i 2018 där varje option berättigar till teckning
och köp av en ny aktie till en kurs om 28,20 SEK. Teckning av aktier
med stöd TO 2 av optioner kan ske under perioden 23 maj - 13 juni
2019. Vid full teckning av de 648 338 utestående TO 2 optionerna
tillförs bolaget 18,2 MSEK före omkostnader.

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2017/18
årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka
risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport
återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och
finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de
bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för
rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren
uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är
förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

28 juni 2019 Bokslutskommuniké 2018/19

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av
banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri.
Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag
en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers
dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka
kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI
bolagets produkter genom ett nätverk av internationella
distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av
time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga
samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna
sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och
toxikologiska studier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/phase-holographic/r/delarsrapport-3--2018-05-...
https://mb.cision.com/Main/11597/2760193/1005349.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.