Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

PiezoMotor Uppsala AB: Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2020, kl. 10:00 i hörsalen i
Juvelen på Stationsgatan 23 i Uppsala. Inregistrering inleds kl.
09:30.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
18 juni 2020,

· dels senast den 23 juni 2020 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget på mailadress: ir@piezomotor.se eller
via brev till Bolaget, PiezoMotor Uppsala AB, att: AGM 2020,
Stålgatan 14, 754 50 Uppsala.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, och telefonnummer, aktieinnehav samt
uppgift om eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på
Bolagets hemsida www.piezomotor.com. Aktieägare som företräds genom
ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och
registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till
Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från
utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten,
dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad på
avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före avstämningsdagen den 18 juni 2020. Sådan registrering
kan vara tillfällig.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av
Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig
registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För
information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears
integritetspolicy som finns tillgänglig på
https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring
kommer att serveras och att sedvanliga anföranden kommer att
minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Bolaget
uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället
för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att
rösta via ombud. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid
behov att uppdatera informationen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning;
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre
justeringar av besluten

15. Årsstämmans avslutande
Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för Bolaget består av styrelseordförande Adam Dahlberg
(valberedningens ordförande samt styrelseordförande i Bolaget),
styrelseledamoten Gert Frech-Walter (utsedd av aktieägaren Fritz
Faulhaber GmbH & Co. KG) samt Ping Faulhaber (utsedd av aktieägaren
Gaudium IVST, LCC). Medlemmarna är utsedda av de tre till röstetalet
största aktieägarna i Bolaget, vilka tillsammans representerar per
datumet för kallelsen cirka 51,3 procent av totala antalet röster i
Bolaget.

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9 - Antalet styrelseledamöter föreslås oförändrat uppgå till fem
(5) utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10 - Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och
revisor

Arvode föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma,
oförändrat utgå till ledamöterna Henrik Nittmar och Joakim Stenberg
om två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera.
Prisbasbeloppet för 2020 uppgår till 47 300 kronor. Det totala
arvodet till styrelsen för 2020 föreslås således uppgå till 189 200
kronor (exklusive sociala utgifter).

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisor

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval
av Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, Gert Frech-Walter
och Ping Faulhaber som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens
ordförande föreslås omval av Adam Dahlberg.

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval
av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB ("PWC") som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall
revisionsbolaget blir omvalt kommer den auktoriserade revisorn
Leonard Daun fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 12 - Beslut om tillsättande av valberedning

Aktieägarna ombeds notera att årsstämman 2019 beslutat inrätta en
valberedning i Bolaget utan att sådant krav ställs på Bolaget enligt
lag eller börsrättslig regel. Bolaget vill upplysa årsstämman om att
Bolaget inte heller valt, och är inte heller skyldigt, att tillämpa
reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Det föreslås att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
tillsättande av valberedning inför årsstämma 2021.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre (3) till röstetalet största
aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för
att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om
någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den
aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren
erbjudas att utse en representant. Valberedningen ska ha till uppgift
att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2021 för beslut:

· förslag till styrelseledamöter inklusive styrelseordförande;
· förslag till styrelsearvoden;
· förslag till revisor;
· förslag till revisorsarvode;
· förslag till ordförande på årsstämman; och
· förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, under tiden fram till
slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom
ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med
villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet
får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av
aktier av serie B i Bolaget utgivna vid tidpunkten för årsstämman
2020.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna
finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion, med hänsyn till
kostnads- och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in
en eller flera större aktieägare i Bolaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att
beslutet biträds av aktieägare med mer än 2/3 av de på årsstämman
avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta
smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den
verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att
vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt
för registrering av besluten.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och
revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på
Bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman och skickas till
de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana
upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de
ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Antal aktier och röster i Bolaget:

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 14 471 906
registrerade aktier, fördelat på noll (0) aktier av serie A och 14
471 906 aktier av serie B, representerande totalt 14 471 906 röster.

__________________________________

Uppsala i maj 2020

Styrelsen

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.