Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

PiezoMotor Uppsala AB: PiezoMotor genomför en riktad nyemission och tillförs 25 MSEK

PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("PiezoMotor" eller "bolaget") har, med
stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 maj
2019, beslutat om en riktad kontant nyemission om 1 008 064 aktier av
serie B till en teckningskurs om 24,80 SEK per aktie. Teckningskursen
har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar dagens
stängningskurs. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka
25 MSEK före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till mindre än
100 000 SEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning
vilken kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt
och försäljningsexpansion. Styrelsen bedömer att teckningskursen har
säkerställts marknadsmässigt.

Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och
röster i Bolaget att öka med 1 008 064 från 14 471 906 till 15 479
970. Aktiekapitalet ökar med 504 032 SEK från 7 235 953 SEK till 7
739 985 SEK. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande
aktieägare om cirka 6,5 procent baserat på det totala antalet aktier
och röster i PiezoMotor efter nyemissionen. De nya aktierna
berättigar till vinstutdelning första gången från det att de införts
i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Som legal rådgivare i den riktade nyemissionen har Bolaget anlitat
Eversheds Sutherland Advokatbyrå.

"Med stärkt finansiering kan vi öka takten ytterligare i till exempel
vår rekrytering på säljsidan. Det känns väldigt bra att ytterligare
en institutionell investerare väljer att investera i PiezoMotor",
säger Anders Kottenauer, VD.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60 + 46 (0)70 -10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46
(0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin
möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller
allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med
stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela
världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen
anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
22 maj 2020 kl. 20:05 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/piezomotor-uppsala-ab/r/piezomotor-genomfor-e...
https://mb.cision.com/Main/16643/3118156/1252280.pdf

Författare Cision News