Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

PledPharma AB: PledPharma redovisar positiva slutresultat från klinisk proof of principle-studie av Aladote®

Stockholm, 24 september 2018. PledPharma AB (publ) meddelar idag att proof
of principle-studien av Aladote® framgångsrikt har slutförts, och att
studiens primära syfte – att dokumentera läkemedelssubstansens säkerhet och
tolerabilitet – har uppfyllts.  
Sekundära målsättningar inkluderade explorativa biomarkörer för prediktion
av leverskada och resultaten av dessa indikerar en positiv signal av
reducerad paracetamol-inducerad leverskada i patienter behandlade med
Aladote®.

Proof of principle-studien (fas 1b/2a) utfördes vid Royal Infirmary of
Edinburgh och The Queen’s Medical Research Institute, University of
Edinburgh, under ledning av dr James Dear – en internationellt ledande
expert inom behandling av paracetamolförgiftning.

Den primära syftet med studien var att utvärdera säkerheten och
tolerabiliteten av Aladote® i kombination med dagens standardbehandling
N-acetylcystein (NAC). Dessutom studerades ett flertal biomarkörer för
leverskada. Totalt 24 patienter fördelades mellan tre olika dosgrupper om
åtta patienter vardera. I varje dosgrupp behandlades sex patienter med en
kombination av Aladote® och NAC, och två patienter behandlades med enbart
NAC. Studieresultaten visade att Aladote® är säkert och tolerabelt när det
ges tillsammans med NAC. Resultaten indikerar också att Aladote® kan minska
leverskador i den aktuella patientpopulationen. Detta baseras på analyser
av de fördefinierade explorativa biomarkörerna Keratin-18 (K18) och
microRNA-122 (miR-122) vilka utgjorde sekundära mål i studien i en
jämförelse mellan patienter behandlade med Aladote® i kombination med NAC
och en kontrollgrupp som endast erhöll NAC. Det uppmättes ingen skillnad på
alanintransaminas (ALT) aktivitet mellan behandlingsgrupperna.

K18 och miR-122 stöds båda som explorativa biomarkörer när det gäller
läkemedels-inducerad leverskada i kliniska prövningar av den Europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA) såväl som av USA:s Food and Drug Administration
(FDA).

Detaljerade studieresultat kommer presenteras vid en framtida vetenskaplig
kongress.

"Det finns ett betydande behov av förbättrad behandling vid överdosering av
paracetamol. För närvarande är de enda behandlingsalternativen NAC eller
levertransplantation. NAC förlorar effektiviteten om den inte ges inom åtta
timmar efter överdoseringen. Behandling med Aladote framstår som säker och
tolerabel och visar tecken på effekt. Detta kan innebära ett helt nytt
behandlingsalternativ för ett alltför vanlig akutmedicinskt tillstånd.”,
säger studiens huvudprövare, dr James Dear, University of Edinburgh.

"Vi är väldigt glada över att redan i detta tidiga utvecklingsskede, och
trots det begränsade patientunderlaget, kunna se indikationer på att
Aladote kan minska risken för leverskador. Med dessa resultat som underlag
kommer PledPharma att fortsätta arbeta med utvecklingsstrategin och vi
förväntar oss att redan före årsskiftet kunna presentera utformningen av
nästa studie”, säger PledPharmas vd, Nicklas Westerholm.

Om biomarkörer för leverskada
ALT
Alanintransaminas (ALT) är ett transaminasenzym, även kallat
alaninaminotransferas (ALAT). ALT finns i plasma och i olika
kroppsvävnader, särskilt i leverns hepatocyter. Serum-ALT mätes vanligen
kliniskt som en del av en diagnostisk utvärdering av hepatocellulär skada
för att bestämma leverfunktion. ALT har dock suboptimal känslighet och
specificitet, särskilt i det tidiga skedet efter överdos av paracetamol.  
Referens: K. Al-Hourani et al. Q J Med 2013; 106:541–546

Keratin-18 (K18)
Vid överdosering av paracetamol frisätts fullängds-versionen av K18 genom
nekrotisk celldöd. En kortare, kaspas-kluven form av K18 frisätts efter
cellapoptos (programmerad celldöd). Båda formerna av K18, uppmätta i det
första provet vid ankomst till sjukhus efter överdosering av paracetamol,
korrelerar med den högsta uppmätta ALT-aktiviteten under sjukhusvistelsen.
Fullängds-K18 kan särskilja patienter med och utan akut leverskada i ett
tidigt skede, där ALT-aktiviteten fortfarande är normal. Detta är förenligt
med att nekros är mer framträdande än apoptos i patofysiologin vid
paracetamolinducerad akut leverskada.
Referenser: JW Dear et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018; 3: 104-13;
ADB Vliegenthart et al. Br J Clin Pharmacol. 2015; 80: 351-362.

microRNA-122 (miR-122)
miR-122 är en biomarkör som är specifik för leverskada och fullständigt
translationell mellan in vitro-modeller, in vivo-modeller och människor.
miR-122 är en tidig markör för akut leverskada som förutspår en ökning av
ALT-aktiviteten efter överdosering av paracetamol. När miR-122 mättes under
sjukhusvård efter överdosering av paracetamol hos patienter som krävde
efterföljande NAC-terapi, var den cirkulerande miR-122-koncentrationen
signifikant korrelerad med den högsta ALT-aktivitet som uppmättes under
sjukhusvistelsen. miR-122 var signifikant högre hos de patienter som
utvecklade efterföljande akut leverskada. miR-122 kan med precision
separera patienter med och utan akut leverskada i ett tidigt skede, då
ALT-aktiviteten fortfarande är normal. Detta överensstämmer med att miR-122
har ökad känslighet och specificitet i detta sammanhang.
Referenser: JW Dear et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018; 3: 104-13;
ADB Vliegenthart et al. Br J Clin Pharmacol. 2015; 80: 351-362.

För ytterligare information, kontakta:  
Nicklas Westerholm, verkställande direktör
Tel: 073-354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Yilmaz Mahshid, finansdirektör
Tel: 072-231 68 00
yilmaz.mahshid@pledpharma.se

Om Aladote®
Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att
minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Aladote® har i
relevanta prekliniska studier visat god effekt även i det tidsfönster där
behandling med N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar
tillfredsställande (>8 timmar). En proof of principle-studie i patienter
med paracetamolförgiftning för att förebygga akut leversvikt pågår på Royal
Infirmary of Edinburgh.
Paracetamol är ett av det mest använda läkemedlet i världen vid behandling
av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast
överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av
paracetamol är en av de vanligaste metoderna vid självmordsförsök. Endast i
Stobrittanien har man 100 000 årliga fall av paracetamol överdoserade
patienter. När alltför stora mängder paracetamol bryts ner i levern, bildas
den skadliga metaboliten NAPQI, som kan orsaka akut leversvikt. Den
befintliga behandlingen vid överdosering (NAC) är som effektivast om den
ges inom åtta timmar efter intag av paracetamol. För patienter som anländer
till sjukhus senare än så finns idag inget väl fungerande
behandlingsalternativ.

PledPharma i korthet
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx®
utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En
fas II-studie har genomförts och utgör grunden för det initierade globala
fas III-programmet. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut
leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. En proof-of-principle
studie i patienter med paracetamolförgiftning har avslutats och utgör nu
grunden för den fortsatta utvecklingen. PledPharma (STO:PLED) är listat på
Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80
00). För mer information, se www.pledpharma.se

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 September 2018 kl. 08:30

Bilaga

* Results Aladote Sv Final

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.