Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-14

Plejd: Inför kommande expansion genomför Plejd en riktad nyemission om cirka 43,5 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS,
PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER
INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,
SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV
INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER
ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Plejd AB (publ) ("Plejd" eller "Bolaget") har, med stöd av
bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 26 april 2019,
beslutat om en riktad kontant nyemission om 925 520 aktier till en
teckningskurs om 47 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts
av Bolagets styrelse, i samråd med Handelsbanken Capital Markets,
baserat på det bedömda investeringsintresset från investerare av
institutionell karaktär och styrelsen bedömer därmed att
teckningskursen har säkerställts vara marknadsmässig. Genom den
riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 43,5 MSEK före
emissionskostnader.

Tecknare i nyemissionen utgörs av bland annat de institutionella
investerarna Handelsbanken Fonder, Aktia Asset Management och
Provobis Invest AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
diversifiera ägarbasen bland ansedda svenska såväl som
internationella investerare av institutionell karaktär, vilket
förväntas förbättra likviditeten i aktien samt öka Bolagets kännedom
bland framtida kunder och samarbetspartners. Vidare gör avvikelsen
det möjligt för Bolaget att på ett tidseffektivt sätt genomföra en
kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt
expansion och utveckling av Bolagets verksamhet. Genom nyemissionen
ökas Bolagets finansiella flexibilitet och emissionslikviden kommer
huvudsakligen användas för fortsatt internationell expansion.

Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och
röster i Bolaget att öka med 925 520 från 9 255 200 till 10 180 720.
Aktiekapitalet ökar med 138 828 SEK från 1 388 280 SEK till 1 527 108
SEK. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande
aktieägare om cirka 9 procent av antalet aktier och röster baserat på
det totala antalet aktier och röster i Plejd efter nyemissionen.

I syfte att underlätta leverans av aktier i den riktade nyemissionen
kommer Bolagets nuvarande ägare, Babak Esfahani, Pluspole Holding AB
och Tansaki Aktiebolag, låna ut 925 520 aktier till Handelsbanken
Capital Markets. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det
att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

I samband med den riktade nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot
Handelsbanken Capital Markets att under en period om 180 dagar inte
emittera ytterligare aktier. Vissa sedvanliga undantag gäller enligt
åtagandet efter samråd med Handelsbanken Capital Markets. Dessutom
har Pluspole Holding AB, Babak Esfahani och Pär Källeskog åtagit sig
att inte sälja sina respektive aktieinnehav under en lock up-period
om 180 dagar.

VD Babak Esfahani kommenterar

- Vi kan med denna riktade nyemission säkra upp kapital som vi behöver
för vår kommande expansion, både i fler produkter men även på fler
marknader. Vi stärker vår ägarbas och är väldigt glada över det
förtroende vi fått och välkomnar våra nya institutionella
investerare.

För ytterligare information

Babak Esfahani
VD
Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com
Denna information är sådan information som Plejd AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 juni 2019 enligt tid som anges ovan av
nyhetsdistributören Cision.

Om Plejd

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter
och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget
vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den
teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Som rådgivare i den riktade nyemissionen har Bolaget anlitat
Handelsbanken Capital Markets som Sole Lead Manager och Bookrunner
och Baker & McKenzie Advokatbyrå som legal rådgivare.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Plejd i
någon jurisdiktion, varken från Plejd eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av nyemissionen ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget
och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende
kontrollerats av Handelsbanken Capital Markets. Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör
inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte
enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller
dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea USA eller
någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering
eller distribution av denna information skulle stå i strid med
gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Plejd
har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den nyemissionen. I
varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförand...

Författare Aktietorget