Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Plejd: Kommuniké från årsstämma i Plejd AB den 29:e april 2020

På Plejd AB:s årsstämma i Mölndal den 29 april 2020 togs följande
enhälliga beslut:

·
Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och
balansräkning för både moderbolag och koncern enligt bilagd
årsredovisning.

·
Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition
enligt fastställd balansräkning, innebärande att balansera till
stämmans förfogande stående medel i ny räkning. Det beslutades därmed
att någon utdelning inte ska ske.

·
Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.

·
Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag höja
styrelsearvodena. För styrelsens ordförande från två (2)
prisbasbelopp till två (2) inkomstbasbelopp och för styrelseledamöter
från ett (1) prisbasbelopp till ett (1) inkomstbasbelopp. Ledamöter
som arbetar i bolaget ska inte erhålla styrelsearvode. Arvodet
betalas ut som lön. Beslutades även att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

·
Beslutades om omval av Pär Källeskog, Erik Calissendorff, Gustav
Josefsson och Agnes Hammarstrand samt nyval av Nico Jonkers som
styrelseledamöter. Pär Källeskog valdes till styrelsens ordförande.

·
Beslutades att välja PriceWaterhouseCoopers AB som revisionsbyrå
intill slutet av den årsstämma som hålls under det kommande
räkenskapsåret.

·
Beslutades att godkänna styrelsens förslag om ny
valberedningsinstruktion att gälla tillsvidare. Förlaget till
valberedningsinstruktion finns tillgänglig i sin helhet på bolagets
hemsida.

·
Beslutades att välja Gustav Josefson (Pluspole Holding AB), Emmanuel
Ergul (Christian von Koenigsegg), Suzanne Sandler (Handelsbanken
Fonder) och Erik Calissendorff (Tansaki AB) till ledamöter i
valberedningen samt att styrelsens ordförande Pär Källeskog
adjungeras.

·
Beslutades att godkänna styrelsens förslag om riktad emission av högst
500 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 med rätt till teckning
av nya aktier i Bolaget, varav 200 000 är begränsade till att
slutligt överlåtas till medarbetare som redan innehar
teckningsoptioner av serie 2018/2021 i enlighet med ett särskilt
förvärvsvillkor med syfte att ersätta dessa tidigare
teckningsoptioner, se punkt 2.2 i beslutsförslaget.
Teckningsoptionerna är avsedda att överlåtas till bolagets anställda.
Hela beslutsförslaget med fullständiga villkor finns tillgängliga på
Bolagets hemsida.

·
Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får uppgå till högst 15% av totalt antal utestående
aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter
och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget
vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den
teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/plejd/r/kommunike-fran-arsstamma-i-plejd-ab-d...
https://mb.cision.com/Main/13880/3104257/1242017.pdf

Författare AktieTorget News