Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-21

PolarCool AB (publ) beslutar om riktad nyemission upp till 1,5 MSEK

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har, med stöd av bemyndigandet beviljat av extra bolagsstämman den 13 mars 2023, beslutat om en riktad nyemission upp till 1,5 MSEK. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 0,60 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i den nyligen genomförda företrädesemissionen. Antalet aktier som omfattas av den riktade nyemissionen uppgår till högst 2 500 000 aktier och innebär vid full teckning en utspädning om ca 9,2%.

Motiv och bakgrund

Som kommunicerats i samband med att den nyss avslutade företrädesemissionen avsåg styrelsen att besluta om en efterföljande riktad nyemission dels i syfte att kunna erlägga garantiersättning i form av nyemitterade aktier, dels att möjliggöra för garanterna att teckna aktier för hela garantibeloppet i den mån de inte fick tilldelning i företrädesemissionen. Mot denna bakgrund har styrelsen idag beslutat om en riktad emission omfattande totalt högst 2 500 000 aktier. Teckningskursen uppgår till 0,60 SEK per aktie, vilket motsvarade teckningskursen i företrädesemissionen. Emissionen kan tillföra Bolaget ytterligare emissionslikvid om högst 1,5 MSEK, varav ca 0,3 MSEK avser fordringar på garantiersättning som styrelsen avser besluta om betalning genom kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Emissionen riktas till de personer som ingått garantiförbindelser i företrädesemissionen i den utsträckning garantibeloppet enligt garantiåtagandena inte utnyttjats tillfullo för teckning av aktier i företrädeemissionen och för att kunna erlägga garantiersättning i form av nyemitterade aktier.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendeende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2023.

För mer information

Erik Andersson -  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Författare Cision