Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-24

PolarCool AB (publ) meddelar utfall i den riktade nyemissionen

Styrelsen i PolarCool AB (publ) meddelar härmed utfallet i den riktade emissionen av aktier till garanterna i den nyligen genomförda företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 21 mars 2023 med stöd av bemyndigandet beviljat av extra bolagsstämman den 13 mars 2023. De teckningsberättigade garanterna tecknade totalt 2 204 806 aktier (av de totalt 2 500 000 aktierna som emissionen omfattade) till en total emissionslikvid om ca 1,3 MSEK, varav ca 300 TSEK betalas genom kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen mot fordran på garantiersättning från företrädesemissionen. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 0,60 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i den nyligen genomförda företrädesemissionen.

Den riktade emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 490 684,657954 SEK genom emission av 2 204 806 nya aktier. Efter registrering av den riktade emissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i PolarCool att uppgå till 5 962 251,925734 SEK fördelat på 26 790 340 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,222552 SEK.

För mer information

Erik Andersson -  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Författare Cision