Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-13

PolarCool AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad

Den 8 oktober 2020 avslutades teckningstiden i PolarCool AB:s ("PolarCool" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier för att bland annat möjliggöra marknadslansering av den nu CE-märkta produkten för hemsjukvård på idrottsmarknaden i Europa samt förberedelser inför en planerad lansering i USA och Kanada under 2021. Företrädesemissionen tecknades totalt, inklusive teckningsåtagande, till cirka 408 procent av befintliga ägare och allmänheten, varpå styrelsen även beslutat om att nyttja överteckningsemissionen om cirka 4MSEK. PolarCool tillförs därmed totalt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Som ett resultat av utfallet kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 13 oktober 2020.

VD Erik Andersson kommenterar:

"Vi är väldigt glada över det positiva utfallet och vill passa på att tacka för förtroendet från våra aktieägare. Vi står nu väl förberedda inför vår kommande marknadslansering och expansion".

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av aktier tecknades till cirka 44 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 408 procent. I samband med nyemissionen beslutades även om en överteckningsemission om högst 1 350 000 aktier, att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blev övertecknad. Styrelsen har därav nu även beslutat att nyttja överteckningsemissionen om cirka 4 MSEK. Totalt nyemitteras därmed 4 942 236 aktier och PolarCool tillförs cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,25 MSEK. Totalt cirka 100 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt (inkluderat teckningsåtagande om cirka 3,2 MSEK). De som tilldelas aktier i företrädesemissionen och överteckningsemissionen kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 13 oktober 2020.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i PolarCool att öka med 4 942 236 stycken, till totalt 8 534 472 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 099 906,015260 SEK, till totalt 1 899 366,418332 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2020.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut till PolarCool i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som PolarCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020.

Författare PolarCool