Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

PolarCool: Delårsrapport för perioden 2020.01.01 - 2020.03.31

Resultat i korthet

Nyckeltal (tkr) 2020.01.01- 2019.01.01- 2019.01.01-
2020.03.31 2019.03.31 2019.12.31
Nettoomsättning 148 0 264
Summa rörelseintäkter 272 0 1 232
Resultat efter finansiella poster -1 954 -1 258 -6 650
Av- och nedskrivningar av materiella och -75 -18 -156
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 377 5 026 96
Resultat per aktie (kr) -0,69 -0,03 -0,4

Förändring av eget kapital

Aktiekapital Ej Utvecklings Överkurs Balanserat Årets Totalt
registrerat - - resultat resultat
aktiekapital fond fond
Belopp vid årets 598 646 6 863 910 13 465 -8 116 939 -6 650 6 161
ingång 930 305 242
Nyemission 59 864 103 857 2 029 2 193
741 462
Emissionskostnader 0
Erhållet 0
aktieägartillskott
Disposition enligt -6 650 305 6 650 0
beslut av årets 305
årsstämma:
Utvecklingsfond 0
Periodens resultat -1 954 0
176
Belopp vid 658 510 103 857 6 863 910 15 495 -14 767 -1 954 8 354
periodens 671 244 176 704
utgång

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)
+46 - 727 00 94 54
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget
fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/polarcool/r/delarsrapport-for-perioden-2020-0...
https://mb.cision.com/Main/17612/3123333/1256088.pdf

Författare AktieTorget News