Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

PolarCool: Kallelse till årsstämma i PolarCool AB (publ)

Aktieägarna i PolarCool AB (publ), org.nr. 559095-6784 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl 15.00 i
PolarCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund
(byggnad 406).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 24 juni 2020;

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 24 juni
2020

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@polarcool.se.
Anmälan kan också göras skriftligen till PolarCool AB, Medicon
Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i förekommande fall
lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För
aktieägare som är juridisk person ska behörigheten styrkas genom
registreringsbevis och/eller fullmakt och registreringsbevis. Bolaget
tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål
på bolagets hemsida www.PolarCool.se. Fullmaktsformuläret kan även
beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att
underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller
annan förvaltare, måste i god tid före den 24 juni 2020 genom
förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara
verkställd senast den 24 juni 2020. Uppgifter som hämtas från den av
Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt
uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas
för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut

a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att under en eller flera
gånger fram till nästa årsstämma genomföra nyemission med eller utan
aktieägares företrädesrätt

12. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt förslaget i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt
11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för
företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom
apportemission, att bemyndiga styrelsen, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, att under tiden
fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av
sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev
och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till
respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett
antal aktier till ett belopp om högst 20 MSEK, (total
emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, samt med eller utan bestämmelse om kontant betalning
eller betalning genom apport eller kvittning eller eljest med
villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om
nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar
ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga
aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande
aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående
placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla
skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen
lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga
nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.
Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade
emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

_________________________

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom
fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor,
Medicon Village i Lund och på bolagets hemsida minst tre veckor före
årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Lund i maj 2020

PolarCool AB (publ)

STYRELSEN

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)
+46 - 727 00 94 54
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget
fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/polarcool/r/kallelse-till-arsstamma-i-polarco...
https://mb.cision.com/Main/17612/3126010/1257757.pdf

Författare AktieTorget News