Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

PolarCool: Rättelse av förändring av eget kapital i delårsrapporten

Totalt belopp vid periodens utgång var felsummerat i delårsrapporten
och rätt belopp är 6 400 528 enligt nedan tabell.

Aktiekapital Ej Utvecklings Överkurs Balanserat Årets Totalt
registrerat - - resultat resultat
aktiekapital fond fond
Belopp vid årets 598 646 6 863 910 13 465 -8 116 939 -6 650 6 161
ingång 930 305 242
Nyemission 59 864 103 857 2 029 2 193
741 462
Emissionskostnader 0
Erhållet 0
aktieägartillskott
Disposition enligt -6 650 305 6 650 0
beslut av årets 305
årsstämma:
Utvecklingsfond 0
Periodens resultat -1 954 -1 954
176 176
Belopp vid 658 510 103 857 6 863 910 15 495 -14 767 -1 954 6 400
periodens 671 244 176 528
utgång

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/polarcool/r/rattelse-av-forandring-av-eget-ka...
https://mb.cision.com/Main/17612/3123360/1256108.pdf

Författare AktieTorget News