Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Polygiene AB: Kommuniké från årsstämma den 15 maj 2020 i Polygiene AB

Idag, den 15 maj 2020, hölls årsstämma i Polygiene AB. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag
innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret
2019 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Jonas Wollin, Håkan Lagerberg, Martin Kössler och Ebba
Fåhraeus som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Johan Thiel
som ny ordinarie styrelseledamot. Jonas Wollin omvaldes som
styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 225 000 kronor till
styrelseordföranden och med 125 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter. Daniel Röme hade avböjt omval som styrelseledamot.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om
omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor samt att arvode till
revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Grant
Thornton Sweden AB har meddelat att Per Kjellander fortsatt kommer
att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor,
besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att
anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv
av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet
aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom
konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av
teckningsoptioner) enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till
högst 2 279 556 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10
procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske
på marknadsmässiga villkor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningens § 1 så att "firma" ersätts med "företagsnamn", § 7
så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring,
inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla, samt § 10 med
anledning av att lagen som § 10 hänvisar till har ändrat namn.

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram innefattande (A) riktad
emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett
teckningsoptionsprogram för anställda och konsulter i bolaget baserat
på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.

Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 300 000
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny
aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent
av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth
Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från
och med den 18 maj 2020 till och med den 26 maj 2020. Teckning av
aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2023
till och med den 30 juni 2023.

Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt
dotterbolag för en kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens
marknadsvärde beräknat enligt "Black Scholes"-formeln. Beräkningen av
teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB i anslutning till utgången av mätperioden
den 26 maj 2020. Överlåtelse till deltagare i
teckningsoptionsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande
teckningsoptionens marknadsvärde framräknat enligt "Black
Scholes"-formeln.

Skälen till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för
bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett
långsiktigt ägarengagemang för de anställda och konsulter i bolaget.
Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda och
konsulter i bolaget till ett ökat intresse för verksamheten och
resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget. Då
teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogrammet överlåts till
marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader
inte kommer att uppstå för bolaget till följd av
teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för
teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i
begränsade kostnader för implementering och administration av
programmet. Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för
teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer
totalt 300 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning
om cirka 1,4 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full
utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning
till teckningsoptionsprogrammet.

Malmö den 15 maj 2020
Polygiene AB (publ)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 14:00 CEST.

För mer information, vänligen besök ir.polygiene.com
(http://file:///C:/NRPortbl/CLIENTS/MMALIS/ir.polygiene.com) eller
kontakta:

Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com
Ulrika Björk, VD, Mobil: +46 (0) 70 921 12 75, e-post:
ubj@polygiene.com

Om Polygiene
Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi
förändra sättet vi ser på kläder - från förbrukningsvaror till
hållbara produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och
textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och
låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala
premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina
produkter. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i
Stockholm. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser,
telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. För mer
information: www.polygiene.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/polygiene-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-1...
https://mb.cision.com/Main/13573/3113218/1248625.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.