Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

PolyPlank AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan
123, Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2020, dels anmäla
sitt deltagande på årsstämman senast den 25 maj 2020. Anmälan kan göras per
post till bolagets adress PolyPlank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden,
per telefon 0485-664485 eller via e-post till ir@polyplank.se.

Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två).
Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att
tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i
eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara
verkställd 22 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva
sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett
fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida, www.polyplank.se.
Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget
under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också
skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman
skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman
genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till
årsstämman.

Förslag till dagordning:

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
2. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd
Balansräkning
3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
9. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisor
12. Beslut om val av ledamöter till valberedning
13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2
Valberedningen föreslår ordförande Annika Fernlund som ordförande för
årsstämman.

Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2019.

Punkt 9-11
Valberedningen föreslår att ett och en tredjedels basbelopp skall utgå
vardera till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens
ordförande, att revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande
räkning, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant
och att ett revisionsbolag utses till revisor.

Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Jilkén,
Henrik von Heijne, Mette Wichman och Annika Fernlund. Till styrelsens
ordförande föreslås Annika Fernlund. Valberedningen föreslår omval av
revisor och att till revisor utses det registrerade revisionsbolaget BDO
Mälardalen AB. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att man utsett
auktoriserad revisor Jörgen Lövgren till huvudansvarig revisor.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i
valberedningen, Jan-Åke Karlsson och Mette Wichman. Jan-Åke Karlsson är
föreslagen som sammankallande.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande
att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Betalning får även ske genom apport eller kvittning.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid
behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler mot betalning genom kvittning av fordringar mot
bolaget. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med eventuellt avdrag
för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att
emissionen skall kunna genomföras.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7
kap. 32 § aktiebolagslagen.

Ytterligare information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 finns
tillgänglig hos bolaget och kommer att skickas till de aktieägare som så
begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I bolaget finns 338 031 392 aktier och röster.

Färjestaden i april 2020.

POLYPLANK AB (publ)

Styrelsen

Bilaga

* Kallelse tilll Årsstämma 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.