Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-30

POOLIA: Kallelse till årsstämma i Poolia AB (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 28 april 2020 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Torsgatan 11,
plan 2, i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020, dels
anmäla sitt deltagande i årsstämman hos bolaget under adress Poolia
AB, att: Kent Thudén, Box 207, 101 24 Stockholm, per telefon: 08-555
368 50 eller per e-post: kent.thuden@poolia.se. Anmälan ska vara
bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 april 2020. Vid anmälan
uppges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och
eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering
bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 22
april 2020.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original
översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls
av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets
hemsida, www.poolia.com. Den som företräder eller är ombud för
juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller
andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får inte vara
äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

13. Val av styrelse och styrelseordförande

14. Val av revisor

15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

16. Valberedning inför årsstämma 2021

17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 - Styrelsens förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att
till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget om 77
774 319 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 2, 11, 12, 13, 14 - Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför årsstämman 2020 har bestått av Björn Örås
(styrelsens ordförande), Petter Stillström (representerandes AB
Traction) och Fredrik Palmstierna vilka tillsammans representerar
ägare med drygt 75 procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget, föreslår i huvudsak följande:

Punkt 2

Till ordförande på årsstämman föreslås Björn Örås.

Punkt 11

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter och antalet revisorer förslås uppgå till en revisor.

Punkt 12

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 240 000 (1 240 000) kronor att fördelas med 500 000 (500 000) kronor till styrelseordföranden och 185 000 (185 000) kronor till övriga ledamöter som inte är anställd i Poolia. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13

Omval föreslås av ledamöterna Björn Örås, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf.
Nyval föreslås av Per Wallentin. Per Wallentin (född 1971),
civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är verksam
på Knowit AB (publ) sedan 1999 och är VD och koncernchef sedan 2011.

Omval föreslås av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Punkt 14

Omval föreslås av Grant Thornton Sweden AB med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare inom Pooliakoncernen.

Riktlinjernas omfattning och tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar Bolagets styrelseledamöter och verkställande
direktör samt de personer som vid var tid ingår i Bolagets
ledningsgrupp och direktrapporterar till VD. I den mån
styrelseledamot i Bolaget utför arbete för Bolaget vid sidan av sitt
styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer tillämpas även för eventuell
ersättning som betalas till styrelseledamoten för sådant arbete.

Riktlinjerna ska tillämpas från att riktlinjerna antas av årsstämman
2020 fram till nästa årsstämma. Riktlinjerna omfattar de ersättningar
till ledande befattningshavare som under nämnda period avtalas
och/eller de förändringar i sådana redan avtalade ersättningar som
vidtas. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman, exempelvis styrelsearvode och aktierelaterade
incitamentsprogram.

Styrelsen tillämpar dessa riktlinjer och fattar beslut om ersättningar
till den verkställande direktören. För övriga ledande
befattningshavare fattar den verkställande direktören beslut om
ersättning.

Hur riktlinjerna bidrar till Poolias affärs- och hållbarhetsstrategi
samt långsiktiga intressen

Bolaget är ett rekryterings- och bemanningsföretag och dess
affärsstrategi är (i korthet) att hjälpa företag och organisationer
med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. På sidan 4 i
årsredovisningen för 2018 finns en utförligare beskrivning av detta.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärs- och
hållbarhetsstrategi samt tillvaratagandet av dess långsiktiga
intressen förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla en
ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För
detta krävs att ledande befattningshavare kan erbjudas en
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer bidrar till Poolias
affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att ge
möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en sådan
konkurrenskraftig ersättning.

Former av ersättning

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig. Ersättning får utbetalas i fast kontantlön
(grundlön), rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Fast lön/grundlön ska vara individuell för varje enskild
befattningshavare. Den fasta lönen ska ses över regelbundet (vanligen
årligen) och baseras på befattningshavarens befattning, ansvar,
kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier,
utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den
rörliga ersättningen ska stå i proportion till befattningshavarens
ansvar och prestation och får motsvara högst 80 procent av den
verkställande direktörens årliga fasta lön och högst 100 procent av
övriga ledande befattningshavares årliga fasta lön. Den rörliga
ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat
följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda i den mån befattningshavaren
inte omfattas av annan förmånsbestämd pension enligt tvingande
kollektivavtalsbestämmelser. För den verkställande direktören ska de
premiebestämda pensionsförmånerna fastställas i ett individuellt
pensionsavtal. För övriga ledande befattningshavare ska de
premiebestämda pensionslöftena i allt väsentligt motsvara den vid var
tid gällande premienivån enligt Industrins och handelns
tilläggspension (ITP). Pensionspremierna för premiebestämd pension
får dock uppgå till högst 30 procent av den ledande
befattningshavarens årliga fasta lön i den mån inte annat följer av
tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premie inbetalas så länge
anställningen består. Den ordinarie pensionsåldern följer den av
lagen fastställda pensionsåldern.

Övriga förmåner får innefatta bilförmån, företagshälsovård, liv- och
sjukförsäkring samt andra liknande förmåner. Övriga förmåner ska
utgöra en mindre andel av den totala ersättningen och får motsvara
högst 10 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Anpassningar till utländska regelverk. För anställningsförhållanden
som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser
pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske
för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid
dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska
tillgodoses. Avvikelse från dessa riktlinjer ska anges i styrelsens
årliga rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas
av riktlinjerna.

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Kriterierna som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning
ska fastställas årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att
kriterierna ligger i linje med Bolagets aktuella affärsstrategier och
resultatmål. Kriterierna kan vara individuella eller gemensamma,
finansiella eller icke-finansiella och ska vara utformade på ett
sådant sätt att de främjar bolagets affärsstrategi,
hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen.

De finansiella kriterierna som ligger till grund för eventuell rörlig
ersättning ska baseras på relevanta nyckeltal såsom täckningsbidrag,
resultat (EBIT), omsättningsutveckling etc., och dess sammansättning
kan variera beroende på den fas som styrelsen bedömer att Bolaget
befinner sig i.

De icke-finansiella kriterierna som ligger till grund för eventuell
rörlig ersättning ska vara kopplade till tydliga och mätbara
verksamhetsrelaterade mål, såsom ingåendet av för Bolaget väsentliga
avtal, genomförda aktiviteter enligt Bolagets affärsplan,
expansion/etablering, samt uppnådda målsättningar inom ramen för
Bolagets hållbarhetsarbete.

Perioden som ligger till grund för bedömningen om kriterierna har
uppfyllts eller inte ska uppgå till minst ett kvartal. Bedömningen av
i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts ska göras när
mätperioden har avslutats. Beträffande den verkställande direktören
ansvarar styrelsen för bedömningen. Beträffande andra ledande
befattningshavare ansvarar den verkställ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.