Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

Prebona: Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport Q4 2020 Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 oktober - 31 december 2020 koncernen

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 224 572 (1 146 055) SEK

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 749 335 (776 580) SEK

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 618 335 (-2 467 752) SEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -402 573 (-2 326 352) SEK

 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,12) SEK

 • Antal aktier vid periodens utgång är 22 406 182 st. (20 210 143 st.)

Årets resultat 1 januari - 31 december 2020 koncernen

 • Rörelsens intäkter uppgick till 9 012 086 (3 373 726) SEK

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 686 839 (1 930 968) SEK

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 487 545 (-8 561 018) SEK                                 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 035 764 (-8 581 977) SEK

 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,42) SEK

 • Antal aktier vid periodens utgång är 22 406 182 st. (20 210 143 st.)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Prebona påvisar unik långtidseffekt mot COVID 19/SARS CoV-2 i enlighet med ett internationellt ISO-test
 • Utökat samarbete med det världsledande kemiföretaget Sika AG inom området för ytbeläggningar efter en initial utvärderingsperiod
 • Prebona ingår ett produktutvärderingsavtal med ett världsledande kosmetikaföretag
 • Beslut om ett optionsprogram för VD och styrelseordförande tas på en extra bolagsstämma

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Prebona erhåller breda regulatoriska tillstånd för bolagets antimikrobiella produkter i Sydkorea för bland annat ytor, textil och byggmaterial

 • Prebona erhåller första order från ny återförsäljare i Peru
 • Prebona har genomfört en riktad nyemission i samråd med Handelsbanken Capital Markets mot bland annat institutionella investerare om 16 millioner kronor

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona är ett materialteknikbolag som levererar miljömässiga produkter med överlägsen funktion inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare AB. Bolagets produkter bygger på Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar baserade på Prebonas teknologi inom HealthCare, bland annat substans mot antibiotikaresistens. Prebona Inc. är ett helägt dotterbolag för att utveckla marknaden för Prebonas produkter i USA. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com

VD Ord
Stark tillväxt av nettoförsäljningen i kombination med bra kostnadskontroll under det gångna året!

Corona året 2020 kommer för oss alla att gå till historien som ett av de mest utmanande åren genom tiderna. Både på det personliga och på det affärsmässiga planet. Vi på Prebona är, trots årets alla utmaningar, faktiskt väldigt nöjda med bolagets utveckling och med det som vi gemensamt har lyckats åstadkomma under 2020.

Vi har arbetat fram och kommunicerat en skarpare, tydlig och fokuserad positionering av bolaget vilket har öppnat många nya kundkontakter både lokalt och internationellt
 

 • Vi har skapat internationellt förtroende för vår teknologi och under året lyckats med ett antal positiva verifieringar eller så kallade `Proof-of-Concept' inom alla våra fyra affärsområden och lyckats etablera små men viktiga `brohuvuden' med kunder och återförsäljare på tre kontinenter

 

 • Vi har börjat bygga en stark och internationell kundbas vilket ger oss en bra mix av kort- mellan- och långfristigt affärs- och tillväxtpotential

 

 • Vi fortsätter att vara hungriga, snabbfotade och flexibla vilket gör att vi snabbt kan anpassa oss efter våra kunders behov

 

 • Vi har stärkt upp finanserna med kompetenta, institutionella investerare vilket ger oss en chans att investera i nödvändiga regulatoriska tillstånd, accelerera våra försäljningsaktiviteter på bredare front samt investera tydligt i affärssegmentet Prebona Health Care med målsättningen att nå relevanta, positiva In-Vivo och In-Vitro testresultat inom den viktiga kampen mot antibiotika resistens.

 

 • Vi har optimerat hela vår produktions-struktur vilket gör att vi kan mer än tio-dubbla produktionen utan nämnvärda investeringar vilket ger oss möjligheten till en profitabel skalbarhet.
 • Vi vet nu bättre var vi har våra styrkor och våra svagheter vilket sker när man tillåter sig att vara öppen för konstruktiv kritik

 

 • Vi har genom alla dessa aktiviteter ökat vårt eget självförtroende och framtidstro. Detta signalerade vi till marknaden när vi nyligen gick ut med våra finansiella ambitioner att vara kassaflödes positiva runt årsskiftet 2021/2022 och omsätta runt 80 MSEK år 2024. (jag vill betona att dessa långsiktiga finansiella mål inte ska betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för bolaget).  

 

Vår nettoförsäljning visar att vi fortsatt är på rätt väg med en tillväxt av 125% för fjärde kvartalet jämfört med samma period 2019. På helårsbasis kan vi redovisa en tillväxt på 246%. Vi hade kunnat vara ännu längre fram försäljningsmässigt men framförallt försenade Covid-tester, regulatoriska nödvändigheter och Corona relaterade fördröjningar av andra löpande projekt bidrog starkt till att vi hamnade kort under våra egna satta förväntningar. 

Den ökade nettoförsäljningen i kombination med bibehållna, starka marginaler, utpräglad kostnadskontroll och bättre finansmanagement har gjort att vi även lyckats halvera det negativa resultatet jämför med 2019. Med andra ord - vi är definitivt på rätt väg! Mina över 30 år samlade erfarenhet av att jobba med stora, små och renodlade tillväxtsbolag säger mig att vägen inte kommer att vara spikrak men målbilden är väldigt tydlig och definitivt nåbar.
 

Var ligger framtida chanser och utmaningar för Prebona?
 

Försäljning
Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen - det är inte konkurrenter eller konkurrerande teknologier, det är inte avsaknad av marknads- eller säljpotential som är utmaningen - det är det faktum att vi som `ingredient-brand' är beroende av våra kunders vilja till teknologisk förändring och deras interna tidsramar eller lanseringscyklar. Detta är huvudanledningen till att vi nu kortfristigt lägger mycket fokus på Prebona OdorControl och Prebona Disinfect som relativt snabbt kan tas till marknad och där vi har kunnat bevisa effekt inom en rad olika områden.
När det gäller framtida omsättningsmöjligheter tillsammans med de globala storbolagen som vi har lyckats knyta upp samarbeten med och för tillfället genomför ett stort antal projekt med gäller andra tidshorisonter! Där kan ett framgångsrikt integrationsprojekt ta mellan 1,5 och 2 år innan det når marknaden. Denna tidshorisont vägs upp med möjligheter till väldigt stora volymer om samarbetena lyckas.

Marginaler
Vi har väldigt bra koll på våra processer och produktionskostnader och våra marginaler är stabila på en hög nivå. Framöver kommer vi mer och mer att övergå till så kallad `Value-based-Pricing' eller `Value-in-Use' pricing. Det innebär konkret att vi tar betalt för det mervärde som vår teknologi skapar. Den viktigaste anledningen till detta är att vissa av våra applikationer endast behöver väldigt liten mängdvolym per behandlad produkt och därigenom blir relativt ointressant ur ett perspektiv där vi endast säljer på volym. Vi bedömer även att vi kommer att kunna realisera framtida inköpsfördelar när volymerna växer. 

Skalbarhet

Kanske det mest intressanta ur ett investerarperspektiv är det faktum att vi i princip inte behöver utöka vår kostnadsbas när vi expanderar. Denna skalbarhet kommer att ge stora möjligheter till attraktiva EBITDA nivåer framöver. 

Prebona Health Care

Tack vare att vi under 2020 lyckats med vår målsättning att bygga upp en kundbas och med tanke på den lyckade nyemissionen kommer vi nu att lägga ett betydligt större fokus på att utveckla affärssegmentet Prebona Health Care. Våra initiala In-Vivo och In-Vitro resultat ger oss råg i ryggen att kraftigt öka våra ansträngningar mot att hitta affärsmöjligheter inom både sårvård och inom kampen mot multiresistenta bakterier.

Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2021

Patrik Bernstein, VD Prebona AB (publ.)

Kommentar till resultatet och finansiering

Nettoförsäljningen för kvartalet ökade till 1 749 335 kr vilket gav en tillväxt om 125% jämfört med samma period förra året medans nettoförsäljningen för helåret landade på 6 686 839 kronor vilket ger en tillväxt om 246% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen efter rörliga kostnader är fortsatt hög och är ett resultat av bolagets strategiska arbete med att effektivisera produktionen och styra produktmixen mot försäljning av produkter med högre bruttomarginaler.

Samtidigt har det sedan tidigare annonserade åtgärdsprogram för att sänka fasta kostnader fortsatt att ge resultat med stabila lägre fasta kostnader (justerat med ökade kostnader i samband med ökad produktion) vilket i kombination med den ökade försäljningen har förbättrat resultatet mot föregående år. Framåtriktat kommer den organisation samt produktionsanläggning som Prebona har byggts upp kunna fortsätta växa verksamheten snabbt med enbart mindre ökningar i kostnadsmassan vilket skapar goda förutsättningar för skalbarhet i verksamheten.

Bolagets mix av kortsiktiga och långsiktiga affärsmöjligheter fortsätter att stärkas tack vare en kombination av de strategiska distributionsavtal och samarbetsavtal som tecknats med stora globala företag samt den fokuserade försäljningen av framförallt Prebona OdorControl samt Prebona Disinfect.

Under första kvartalet 2021 genomfördes en riktad emission i samarbete med Handelsbanken Capital Markets mot bland annat institutionella investerare om 16 miljoner kronor. Den likviden kommer framförallt att användas för att accelerera bolagets försäljningsinsatser. Här ingår även regulatoriska aktiviteter samt framtida nödvändiga tester som stödjer försäljningsprocessen då bolaget expanderar internationellt. Dessutom kommer en del av investerat kapital att riktas mot Prebona HealthCare med målet att under 2021 uppnå det proof-of-concept som behövs för att kunna attrahera licenstagare och samarbetspartners inom det projekt som bedrivs inom antibiotikaresistens.

Det är bolagets bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 12 månader.

Sammanfattningsvis har Prebona påverkats positivt av pandemin 2020 men vi har naturligtvis en ständig beredskap inför eventuell påverkan av olika omständigheter som kan påverka bolaget framåt såsom exempelvis leveranskedjor eller samarbeten.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 22 406 182 stycken utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

Christian och Jessica Östberg                                         30,87

Tagehu...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.