Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

Prebona: Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019 Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 juli - 30 september 2019 koncernen

· Nettoomsättningen uppgick till 411 576 (405 001) SEK

· Rörelsens intäkter uppgick till 529 501 (701 124) SEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 923 100 (-1 368
145) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 694 615
(-2 120 102) SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,08) SEK

· Antal aktier vid periodens utgång är 20 056 043 st. (18 219 753 st.)

Delårsresultat 1 januari - 30 september 2019 koncernen

· Nettoomsättningen uppgick till 1 154 389 (1 173 587) SEK

· Rörelsens intäkter uppgick till 2 227 672 (2 097 898) SEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 093 266 (-5 108
593) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 255 625
(-6 468 658) SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,30) SEK

· Antal aktier vid periodens utgång är 20 056 043 st. (18 219 753 st.)

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Prebona erhåller initial order från tysk kund
· Prebona får första order från återförsäljare i Sydkorea
· Prebona erhåller initial order från ny återförsäljare i Kina
· Prebona genomför en organisationsförändring och tillsätter ny VD
· Prebonas teknik vinner Scandinavian Outdoor Award för miljömässig
hållbarhet

· Prebona OdorControl erhåller OEKO TEX miljöcertifiering
· Prebona går till final i "Nanotechnology Company of the Year
Award"

· Prebona genomför en riktad emission
Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Prebona erhåller order från ny återförsäljare i USA
· Ny order inom affärsområdet AirCare om 750 tkr
· Prebona inleder försäljningssamarbete med
Biesterfeld-Spezialchemie i Tyskland, Österrike och Schweiz och 24
östeuropeiska länder

· Prebona utvalt till betydande affärs- och utvecklingssamarbete med
världsledande bolag

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona är ett material- och ytteknikbolag som levererar miljömässiga
och funktionella produkter inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare
samt HealthCare. Bolagets produkter bygger på Prebonas patenterade
teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan
tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt och miljömässigt
sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella
material och ytbeläggningar för specifika användningar inom
industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona
HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar
baserade på Prebonas teknologi inom HealthCare, bland annat substans
mot antibiotikaresistens. Prebona Inc. är ett helägt dotterbolag för
att utveckla marknaden för Prebonas produkter i USA. Prebona AB
(publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer
information se www.prebona.com.

VD-ord

Mitt första kvartal som VD är över och jag kan konstatera att vi har
haft ett väldigt händelserikt kvartal med tydliga framgångar inom en
rad olika områden. På försäljningssidan har vi ett ingånget
distributionsavtal med en av Tysklands främsta distributörer av
kemiska produkter. Vidare har försäljning initierats i Kina och
Sydkorea. På kostnadssidan har vi, som utlovat, lyckats reducera våra
fasta operativa kostnader. På produktionssidan har vi byggt en
struktur som gör att vi kan tio-dubbla vår produktionskapacitet utan
kostnadshöjningar och slutligen har vi på finansieringssidan lyckats
genomföra en riktad nyemission. Prebona har dessutom vunnit en
prestigefylld utmärkelse för hållbara produkter samt erhållit en
världsledande miljöcertifiering, OEKO TEX.

För den närmaste framtiden kommer tre ord att känneteckna den kommande
resan med och för Prebona - fokus, tillit och tålamod! Jag vill vara
rak och tydlig - naturligtvis är våra försäljningstal inte
tillfredsställande, naturligtvis hade vi hoppats på att redan vara
kassaflödespositiva men samtidigt är jag väldigt stolt över att vi
klarat vårens bakslag med vår tidigare kund Liwas konkurs och lyckats
med att knyta upp en ny samarbetspartner som ger oss marknadstillgång
i 27 länder. Samtidigt har den relativt sena insikten om hur lång tid
det verkligen tar att bryta sig in på en marknad med en helt ny
teknologi varit ovärderlig för framtiden. Den insikten har nämligen
hjälpt oss, eller rättare sagt tvingat oss att revidera vår
affärsmodell och fortsätta resan som ett renodlat "ingredient-brand".
Vårt mål är att hjälpa våra kunder att göra sina egna produkter
bättre och mer miljövänliga. Alla unga företag gör misstag i början
och det är de som inte anpassar sig snabbt när det kärvar som
misslyckas och försvinner. Vi har anpassat oss och förstått vad som
krävs för att lyckas och det kan sammanfattas i tre enkla ord -
fokus, tillit och tålamod.

Fokus

Styrelsen har under 2019 tagit två avgörande strategiska beslut. Det
första var att fokusera resurserna på våra produkter Prebona
OdorControl och Prebona DuraClean. Det andra var att förflytta
bolagets generella inriktning från teknologistyrning mot ett mer
marknadsorienterat bolag och samtidigt fokusera på ett begränsat
geografiskt område - Sverige, Tyskland (Centraleuropa) och USA. Båda
besluten har visat sig vara riktiga!

Avtalet med Biesterfeld Spezialchemie är aktivt och deras
säljorganisation introducerar nu våra produkter till sina kunder i
Tyskland, Österrike och Schweiz samt hela Östeuropa. Vi ligger i
slutförhandlingar med tre svenska distributörer som de facto har
kunder som kommer att lansera Prebona OdorControl under våren. Vi ser
ett växande intresse för Prebona OdorControl inom husdjurssegmentet
och även inom sjukvården där vi haft framgångsrika tester inom bl.a.
luktborttagning vid laserbehandling av hud. Vi lär oss mer hela
tiden. Vår partner inom textilsegmentet - Polygiene AB - ser mycket
positivt på framtiden och vi har blivit informerade om att Prebonas
teknologi röner större och större intresse bland deras kunder och vi
ser fortsatt mycket positivt på samarbetet. Vi har sålt mindre
volymer till Sydkorea och Kina och innan jul lanseras vi mot
konsument av vår amerikanska partner AFM SafeCoat under deras
varumärke "OdorOut". I USA ligger vi i slutförhandlingar och räknar
med att knyta upp minst en, kanske två, större distributörer på den
amerikanska marknaden under första kvartalet 2020.

Inom affärsområdet Health Care startar vi nu våra viktiga In
Vivo-tester och förväntar oss initiala resultat under Q1-2020.
Därefter kommer vi att fastlägga tidsramen för vår fortsatta
utvecklingsresa inom Health Care.

Tillit

Vår miljövänliga teknologi väcker större och större intresse
internationellt och den ligger väl i linje med företagens
hållbarhetsarbete. Vi har under hösten medverkat på två
internationella mässor inom rengöring och facility management -SEPAWA
i Berlin tillsammans med vår nya distributör
Biesterfeld-Spezialchemie samt ISSA i Las Vegas där vi ställde ut i
egen regi. Vi har mött inköpare och utvecklingschefer från drygt 80
bolag, inklusive ett antal stora globala företag och vi kommer att
testas konkret av en majoritet av dessa företag. Intresset för vår
miljövänliga teknologi och för våra produkter är mycket stort och det
är utom allt tvivel att vi adresserar ett flertal aktuella problem
inom odörkontroll och ytbehandlingar. Detta ger oss stort
självförtroende, klarhet och framförallt tillit i att vi ligger på
rätt spår med våra produkter OdorControl och Duraclean, båda baserade
på vår miljövänliga teknologi Prebona CompoTech.

Tålamod

Jag vill vara lika tydlig mot er aktieägare som jag har varit mot
styrelsen. Det kommande året 2020 kommer utan tvekan att präglas av
positiv försäljningstillväxt, framförallt under den senare delen av
året. Samtidigt kommer vi fokusera på att fortsätta att bygga vårt
nätverk av noga utvalda distributörer på våra strategiska marknader.
Men min bedömning är att den riktigt stora intäktsutvecklingen kommer
först under år 2021. Denna insikt bygger på min personliga, mångåriga
erfarenhet av affärsutveckling i kombination med de långa ledtiderna
i och med kundernas behov av att genomföra egna tester för att känna
sig trygga och investera i en ny teknologi. Ändå vågar jag påstå att
timingen är perfekt med tanke på våra produkters miljövänlighet och
med tanke på att vi för seriösa diskussioner med några av världens
största, globala bolag inom ett brett fält av möjliga applikationer
och användningsområden.

Patrik Bernstein, VD Prebona AB (publ)

Simrishamn 2019-11-29

Kommentar till resultatet och finansiering

Försäljningen ökade marginellt jämfört med samma period 2018 men är i
princip dubblad jämfört med andra kvartalet 2019 (411 tkr jämfört med
202 tkr för Q2). Rörelseintäkterna har minskat med 24% vilket beror
på att vi beslutat att aktivera utvecklingskostnader i mindre
utsträckning under tredje kvartalet. Periodens ingångna
distributionsavtal kommer att ge mer konkret utslag på försäljningen
under 2020. Det program för att reducera fasta kostnader som
påbörjades under våren börjar nu få utslag vilket visar sig under
detta kvartal jämfört med kvartal två 2019 (minskning av kostnaderna
med 25%). Den underliggande orderingången är positiv och bolagets
pipeline av affärsmöjligheter har stärkts betydligt tack vare ett
strategiskt distributionsavtal framförallt i Tyskland, Österrike och
Schweiz. Dessutom har ett mindre antal samarbeten startats i Asien
och USA. Bolaget har under kvartalet genomfört en riktad emission om
4 miljoner kronor. Det är bolagets bedömning att tillgängliga likvida
medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att
finansiera verksamheten under 12 månader. Dessutom drivs verksamheten
kostnadseffektivt med stor andel provisionsbaserad ersättning där det
är möjligt. En mer offensiv strategi kan föranleda en
kapitalanskaffning.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget
(nuvarande Spotlight).

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 20 056 043 stycken
utestående aktier (inklusive under perioden emitterade men ej
registrerade aktier).

Ägarförhållanden i %

Christian och Jessica Östberg 35,20

Bo T Förvaltning 8,10

S-Bolagen AB 6,10

Claes De Geer ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.