Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-11

Prebona har genomfört en riktad nyemission

Prebona har genomfört en riktad nyemission om 2 666 667 aktier och tillförs härigenom 16 miljoner kronor

Prebona AB (publ) ("Prebona" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 16 juni 2020, beslutat om en riktad kontant nyemission om 2 666 667 aktier till en teckningskurs om 6,00 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse, i samråd med Handelsbanken Capital Markets, baserat på investeringsintresset från institutionella och andra investerare. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 16 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tecknare i nyemissionen utgörs av institutionella och andra investerare.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vilken kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta produkt- och affärsutveckling samt för att stärka Prebonas finansiella ställning. Styrelsen bedömer att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt baserat på kontakter med och uttryckt intresse från institutionella och andra investerare.

Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 2 666 667 från 22 406 182 till 25 072 849. Aktiekapitalet ökar med cirka 133 333,36 kronor från 1 120 309,22 kronor till cirka 1 253 642,58 kronor. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 10,6 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Prebona efter nyemissionen. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från det att de införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

I syfte att underlätta leverans av aktier i den riktade nyemissionen kommer Bolagets störste ägare, Christian Östberg, låna ut 2 666 667 aktier till Handelsbanken Capital Markets. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

I samband med den riktade nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Handelsbanken Capital Markets att under en period om 90 dagar inte emittera ytterligare aktier. Vissa sedvanliga undantag gäller efter samråd med Handelsbanken Capital Markets. Dessutom har Patrik Bernstein (VD) och Christian Östberg åtagit sig att inte sälja sitt aktieinnehav under en lock up-period om 90 dagar.

Som rådgivare i den riktade nyemissionen har Bolaget anlitat Handelsbanken Capital Markets som Sole Lead Manager och Bookrunner och Bird & Bird som legal rådgivare.

- Jag är mycket nöjd över att, på ett kostnadseffektivt vis, välkomna ett antal nya institutionella investerare som aktieägare i Prebona, kommenterar Patrik Bernstein, VD Prebona AB. -Nu har vi resurser för att accelerera våra försäljningsaktiviteter och att ytterligare skala upp bolagets marknadsetablering, fortsätter Patrik Bernstein.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Denna information är sådan insiderinformation som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Prebona i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Prebona har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.