Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-15

Precise Biometrics: FRAMSTEG INOM FOKUSOMRÅDET MOBILT

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2018

ANDRA KVARTALET

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 18,7 Mkr
(20,1).

· Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för kvartalet uppgick
till -3,3 Mkr (0,5).

· Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -4,1
Mkr (0,2).

· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,01
kr (0,00).

· Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,01 kr
(0,00).

· Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -8,6
Mkr (-1,3).

DELÅRSPERIODEN

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 36,9 Mkr
(36,8).

· Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för delårsperioden
uppgick till -5,3 Mkr (-2,2).

· Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -6,6
Mkr (-3,2).

· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,02
kr (-0,01).

· Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,02 kr
(-0,01).

· Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till
-16,8 Mkr (15,8).

· Likvida medel uppgick till 93,6 Mkr (115,0) vid delårsperiodens
utgång.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Huawei Honor 10 lanserades där Precise BioMatch Mobile är
implementerad med en Qualcomm ultraljudssensor under glas.

· Fördjupade samarbetet med NXP och Kona-i, två framstående aktörer
inom smarta kort som levererar betalkort till bankerna.

· Introducerade Precise BioMatch Card, en kraftfull algoritmlösning
för fingeravtrycksigenkänning i smarta kort.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

· Stefan K Persson har per 1 augusti tillträtt som ny VD.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL

Som konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions
avyttrats per 1 januari 2018 har tidigare rapporterade siffror
räknats om för att öka jämförbarheten. Affärsområdet har redovisats
som verksamhet för avyttring med start i delårsrapporten för det
andra kvartalet 2017. För att erhålla en jämförbar historik har
tidigare rapporterade siffror enbart justerats för de till det
avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna kostnaderna och som inte
längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. Den avyttrade
verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte
särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att
redovisa den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet.
Istället redovisas kassaflöde från total verksamhet.

Om inget annat uttrycks avser redovisade siffror i delårsrapporten
kvarvarande verksamhet.

NYCKELTAL

+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Belopp i Tkr om inte| 2018| 2017| 2018| 2017| 2017|Rullande|
|annat anges | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
| | Q2| Q2| Q1-Q2| Q1-Q2| Helår| 12 mån|
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Nettoomsättning |18 728| 20 160| 36 880| 36 777| 61 039| 61 142|
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Omsättningstillväxt,| -7,1%| 6,5%| 0,3%| -7,0%| -26,7%| -24,1%|
|% | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Bruttomarginal, % | 82,8%| 95,0%| 87,4%| 94,7%| 93,3%| 88,9%|
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelseresultat |-3 296| 482| -5 329| -2 179|-13 936| -17 086|
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelsemarginal, % |-17,6%| 2,4%| -14,5%| -5,9%| -22,8%| -27,9%|
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Kassaflöde från |-8 609| -1 314|-16 835| 15 808| 22 788| -9 855|
|löpande verksamhet | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Likvida medel, total|93 580|115 006| 93 580|115 006|116 955| 93 580|
|verksamhet | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett
informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om
deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Fingeravtryckssensorer med optik eller ultraljud som placeras under
glas vinner allt mer mark inom mobiltelefoner för högprissegmentet.
Intresset för dessa sensorer drivs av ny design där skärmen täcker
hela mobiltelefonens framsida. Det har lanserats flera mobiltelefoner
med optiska- eller ultraljudssensorer i år. En av dessa telefoner är
Huawei Honor 10, där vår programvara Precise BioMatch Mobile finns
integrerad med en ultraljudssensor från Qualcomm. Telefonen har
blivit en försäljningssuccé och sålt över tre miljoner enheter på
mindre än tre månader. För att ytterligare stärka vår position och
vinna nya affärer fortsätter vi våra nära samarbeten med flera kunder
som fokuserar på optiska- och ultraljudssensorer. Ledtiderna är långa
inom detta segment och det tar tid från att ett projekt inleds till
det genererar royaltyintäkter.

Priserna på kapacitiva fingeravtrycksensorer fortsätter att sjunka
vilket gör att fler mobiltelefoner inom lågprissegmentet får sådana
sensorer. Vår mjukvara finns med i ett antal telefoner som nyligen
lanserats inom detta segment, från bland annat Nokia, TCL och Lenovo.

Nya pilotprojekt med biometriska betalkort har påbörjats, samtidigt
som utvärderingarna från de första pilotprojekten ibland annat USA
och Japan har resulterat i övervägande positiva omdömen. De största
fördelarna som lyfts fram i dessa utvärderingar är att biometriska
betalkort ger en smidig användarupplevelse samt att fingeravtryck
upplevs som en säkrare autentiseringsmetod än pin-kod.

De stora leverantörerna av betallösningar arbetar med att fastställa
kravspecifikationerna för biometriska betalkort vilket är en
förutsättning för att korten ska tas i kommersiellt bruk. Den första
kravspecifikationen från MasterCard förväntas komma innan årets slut
vilket innebär att biometriska kort för betalningar skulle kunna
börja användas kommersiellt och ge royaltyintäkter under senare delen
av 2019.

Vi har fördjupat samarbetena med NXP och Kona-i, två framstående
aktörer inom smarta kort. Dessa samarbeten stärker vår position som
den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara för smarta kort.

Användandet av biometri inom nya applikationsområden ökar och tekniken
sprids till allt fler områden. Under kvartalet har det lanserats
flera nya produkter med fingeravtrycksteknik, bl.a. USB-nycklar och
kryptoplånböcker med fingeravtrycksläsare vilka ökar säkerheten för
användaren.

Den 1 augusti tillträdde Stefan K Persson posten som VD för Precise
Biometrics. Styrelsen ser fram emot att tillsammans med Stefan
fortsätta utveckla vår affär inom våra fokusområden och bredda
tillämpningen av biometri inom nya användningsområden.

Arbetet med att generera lönsam tillväxt fortsätter och vår
finansiella position ger oss möjligheter att fortsätta investera inom
de fokusområden vi identifierat.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl 8.00.

FÖR MER INFORMATION
Torgny Hellström, Styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon; 0733 45 13 00
E-post; torgny.hellstrom@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för
bekväm och säker verifiering av människors identitet. Bolaget
erbjuder fingeravtrycksmjukvara som ger marknadens bästa
användarupplevelse och säkerhet. Bolagets lösningar används dagligen
hundratals miljoner gånger av människor över hela världen och
marknadsförs tillsammans med starka samarbetspartners. För mer
information, besök precisebiometrics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/framsteg-inom-fokusomrade...
http://mb.cision.com/Main/128/2592175/891588.pdf

Författare Cision