Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Prevas: Information från Prevas årsstämma 2020

Prevas AB:s årsstämma ägde rum torsdag den 14 maj på Expectrum,
Kopparbergsvägen 10, i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med
samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom
framgår av tidigare publicerad kallelse.

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes
och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.

Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen
skall bestå av sex stämmovalda ledamöter. Till styrelseledamöter för
tiden intill nästa årsstämma omvaldes Joakim Alkman, Ulrika Grönberg,
Christer Parkegren och Pia Sandvik. Ebba Fåhreaus och Sven Ivar Mørch
valdes till nya styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande valdes
Christer Parkegren.

Vid årsstämman gjordes nyval av revisionsbolaget Ernst & Young med Per
Modin som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2021.

Enligt valberedningens förslag beslutades att styrelsearvode, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara oförändrat och
utgå med 250 000 kronor till ordförande och med 125 000 kronor till
vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av stämman. Arvode till
revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslöt även om instruktion avseende valberedningen.
Valberedningen skall före nästkommande årsstämma utgöras av
representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken
per den 30 september varje år. Den största aktieägaren, eller
ägargruppen, skall sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde. Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma
skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande
valberednings sammansättning offentliggjorts. För sitt arbete ska
valberedningens ordförande erhålla 30 000 kr och övriga ledamöter 15
000 kr i årligt arvode. Fram till nyval gjorts skall valberedning
bestå av Bengt Stillström, Göran Lundin och Mikael Sundquist.
Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete som inte får
vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot.

Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
nyemission av högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent
av samtliga aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag.
Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med
föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet
med bemyndigandet är att anskaffa kapital i samband med
företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som
likvid i sådana förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på
www.prevas.se/arsstamma
(https://www.prevas.se/bolagsstryrning_arsstamma.html).

Mer INFORMATION

Johan Strid, CEO
Tel: 021-360 19 00, Mobil: 0703 79 10 61, E-mail:
johan.strid@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO
Tel: 021-360 19 34, Mobil: 070-547 08 25, E-mail:
andreas.lindahl@prevas.se

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög
teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt
skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling.
Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och
är idag 600 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är
börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas,
besök www.prevas.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/prevas/r/information-fran-prevas-arsstamma-20...
https://mb.cision.com/Main/60/3112427/1248139.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.