Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

Proact IT Group AB: ÅRSSTÄMMA I PROACT IT GROUP AB (publ)

Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 16:00. Årsstämman kommer
att avhållas på Scandic Victoria Tower med adress Arne Beurlings Torg
3 i Kista.

På grund av coronautbrottet vidtar Proact försiktighetsåtgärder inför
årsstämman 2020. Tiden för stämman kommer kortas ner avsevärt, likaså
styrelseordförande och VDs anföranden. För att minska risken för
smittspridning kommer ej heller någon förtäring att serveras.
Omfattningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset är
alltjämt svår att bedöma och Proact följer utvecklingen noggrant. Om
ytterligare ändringar rörande årsstämman behöver vidtas kommer
information om detta att publiceras på bolagets webbplats,
www.proact.se.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag
den 29 april 2020,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast
onsdag den 29 april 2020, under adress Proact IT Group AB, Att:
Årsstämma, Box 1205, 164 28 Kista, tel: 08-410 667 11, eller e-post:
arsstamma@proact.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till
stämman bör dessa anmälas till bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär
för deltagande vid årsstämman hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.proact.se samt skickas till aktieägare som så begär och uppger
sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i
stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före onsdag den 29 april 2020 då sådan registrering skall vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för
kallelsen till 9 333 886, varav 182 269 ägs av bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i samband
därmed föredragning av verkställande direktören

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
14. Beslut om principer för ersättning till och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare

15. Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta
aktier

16. Valberedning till årsstämma 2021
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier

19. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Stämmans avslutande
Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman (p 2), val
av styrelse och revisor m.m. (p 11-13) samt valberedning till
årsstämma 2021 (p 16)

Valberedningen föreslår att Eva Elmstedt väljs till ordförande vid
stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan
suppleanter och föreslår omval av Eva Elmstedt, Martin Gren, Annikki
Schaeferdiek, Thomas Thuresson samt nyval av Erik Malmberg. Vidare
föreslås att Eva Elmstedt utses till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att PwC väljs som revisorer i bolaget, för
tiden fram till slutet av årsstämman 2021.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 1 665 000
kr, varav ordföranden erhåller 525 000 kr och övriga ledamöter 210
000 kr vardera. För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om 300
000 kr att fördelas av styrelsen inom utskotten. Arvode till
revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att valberedningen för årsstämman 2021 består
av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per den
30 september 2020, enligt ägarstatistik från Euroclear Sweden AB. Om
förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2020
men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma,
och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av
de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer
önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i
valberedningen, skall denne aktieägare ha rätt att antingen utse en
ytterligare ledamot av valberedningen eller, om valberedningen så
beslutar, utse en ledamot av valberedningen som skall ersätta den
ledamot som efter ägarförändringen till röstetalet är minsta
aktieägare och som utsett ledamot av valberedningen. Ledamot som
utsetts av aktieägare som efter den 30 september 2020 sålt mer än
hälften av sitt aktieinnehav, och som därmed ej längre utgör en av de
tio största aktieägarna i bolaget, är skyldig att inom två veckor
efter tidpunkten för försäljningen avgå ur bolagets valberedning.
Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande
till valberedningens möten.

Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till det första mötet.
Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till
val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga
styrelseledamöter, styrelsearvodet uppdelat mellan ordförande och
övriga ledamöter, eventuell ersättning för utskottsarbete samt val av
revisor och arvodering till revisorerna samt beslut om principer för
utseende av valberedning. Om någon ledamot lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört skall i första hand den aktieägare som
utsåg ledamoten ges möjlighet att utse en ny ledamot eller, om så
inte sker, nästkommande av de större aktieägarna beredas möjlighet
att utse en ledamot.

Styrelsens förslag avseende disposition av bolagets resultat (p 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019
och att resultatet balanseras i ny räkning.

Beslut om principer för ersättning till och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare

(p 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman 2020 beslutar att följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla
fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör
att revidering måste ske tidigare.

Dessa riktlinjer omfattar VD, vice VD och företagsledning.
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Kombinationen av digitalisering och snabb teknikutveckling inom
exempelvis "data analytics" och artificiell intelligens gör att
kunders IT infrastruktur blir alltmer komplex, med växande
informationsmängder.

För att vara relevanta för kunder måste Proact fortsatt säkerställa
mycket god kundupplevelse samt tillhandahålla ett marknadsledande
erbjudande och leveransmodell.

I syfte att uppnå detta arbetar Proact i korthet enligt följande
strategier:

· Utveckling av erbjudandet - Genom att kontinuerligt utveckla vårt
erbjudande ska vi möta marknadens ständigt föränderliga behov och
därmed alltid kunna erbjuda våra kunder de mest aktuella och
effektiva lösningarna, exempelvis hybrida moln och "multi cloud". Vi
är leverantörsoberoende och bygger våra lösningar på produkter från
såväl marknadsledande och nya nischade aktörer.

· Kundfokus - Genom nära och starka kundrelationer ska potentialen i
den befintliga kundbasen tillvaratas. Därutöver ska vi utöka
insatserna för att nå nya kundsegment och branscher med vårt
erbjudande.

· Högkvalitativa tjänster - Med enhetliga processer och rutiner
skapas en kostnadseffektiv organisation. Våra kärnvärden, "integrity,
commitment and excellence" utgör grunden för vår företagskultur och
skapar samsyn som råder kring hur vi skapar värde för alla våra
intressenter. Genom att fortsatt leverera högkvalitativa tjänster,
optimera genom digitalisering samt genom att samla vår
specialistkompetens effektiviserar vi driften ytterligare.

· Företagsförvärv - Fokus ligger fortsatt på att komplettera
organisk tillväxt med strategiska företagsförvärv som dels leder till
ökade marknadsandelar och tillväxt inom strategiska områden och dels
bidrar till att förbättra lönsamheten och en sundare balans mellan
system och tjänster.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade
incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas
därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller
det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen
föreslagit att årsstämman 2020 ska anta. Det föreslagna programmet
motsvarar i allt väsentligt befintliga program. Programmen omfattar
bl.a. VD och företagsledning. De prestationskrav som används för att
bedöma utfallet av programmen har en tydlig koppling till
affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande,
inklusive dess hållbarhet. Dessa prestationskrav innefattar för
närvarande vinst per aktie och nettointäkter. Programmen uppställer
vidare krav på egen investering och flerårig innehavstid.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta
till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättni...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.