Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-14

Proact IT Group AB: Halvårsrapport, januari - juni 2022

Rekordkvartal med stark tillväxt

April - juni 2022

 • Intäkterna ökade med 31,3 procent till 1 153,7 MSEK (878,5).
 • Justerad EBITA ökade med 78,5 procent och uppgick till 82,1 MSEK (46,0), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,1 procent (5,2).
 • Resultat före skatt uppgick till 64,7 MSEK (34,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 49,1 MSEK (26,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,79 SEK (0,95).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 141,4 MSEK (71,9), en ökning med 96,7 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 353,3 MSEK (286,9), motsvarande en årstakt om 1 413,3 MSEK (1 147,6).
 • Den 21 juni tecknades ett avtal om att förvärva sepago GmbH i Tyskland.

Januari - juni 2022

 • Intäkterna ökade med 25,2 procent till 2 218,2 MSEK (1 772,1).
 • Justerad EBITA ökade med 53,6 procent och uppgick till 134,6 MSEK (87,6), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,1 procent (4,9).
 • Resultat före skatt uppgick till 102,1 MSEK (64,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 83,0 MSEK (48,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,03 SEK (1,78).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 262,9 MSEK (149,8), en ökning med 75,5 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 699,6 MSEK (573,1).

Händelser efter kvartalets slut

 • Den 1 juli slutfördes förvärvet av sepago GmbH med en köpeskilling, på kassa- och skuldfri basis, om 12 MEUR samt upp till 4 MEUR i tilläggsköpeskilling.

  

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag torsdagen den 14 juli 2022 klockan 13:30-14:30. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNkZjVhZWMtNTcxZi00OTY3LTk0NjYtNDExYTBmZmI4ZjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNkZjVhZWMtNTcxZi00OTY3LTk0NjYtNDExYTBmZmI4ZjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 956644121#
 

Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 13:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Författare Cision