Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Proact IT Group AB: Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 6 maj 2020 årsstämma i Proact IT Group
AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

· Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning fastställdes.

· Fastställande av styrelsens föreslag att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 2019 och att resultatet balanseras i ny räkning.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2019.

· Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter och inga suppleanter.

· Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 665 000 kr med
fördelning av 525 000 kr till ordföranden och 210 000 kr vardera till
övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 300 000 kr.

· Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
· Följande styrelseledamöter omvaldes:
· Eva Elmstedt (ordförande)
· Martin Gren
· Annikki Schaeferdiek
· Thomas Thuresson
· Följande styrelseledamöter nyvaldes
· Erik Malmberg

· PriceWaterhouseCoopers AB valdes som revisionsbyrå fram till
slutet av årsstämman 2021.

· Fastställande av principer för ersättning till, och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

· Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra
prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag.
Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och
omfattar cirka 17 personer bestående av bolagets verkställande
direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget.
För att deltaga i programmet krävs en egen investering i
Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som
det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2019, men
innehåller ytterligare ett prestationsmål som är kopplat till Proacts
avkastning på sysselsatt kapital. Efter intjäningsperioden kommer
deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att
prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och
avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är
uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid
eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 41 000 aktier ur
bolagets eget innehav.

· Fastställande av principer för utseende av valberedning till
årsstämma 2021.

· Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att
besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.
Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i
samband med företagsförvärv.

· Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att
genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet
med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast
kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans
med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt
beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår
till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det
antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband
med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på
Nasdaq Stockholm.

· Beslöts om ändring av bolagsordningen i enlighet med en föreslagen
ändring av aktiebolagslagen som föreslås träda i kraft den 3
september 2020. Därtill beslöts det om vissa redaktionella ändringar
på grund av redan genomförda lagändringar.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Eva
Elmstedt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu

Om ProactProact är Europas ledande fristående integratör inom
datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla,
tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som
hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka
kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och
effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt
världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande
över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15
länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget
Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999
under symbolen PACT.

För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se
Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj
2020, kl. 17:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/proact-it-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/299/3105620/1243123.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.